BỘ Y TẾ
Số: 10-BYT/CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 1992

CHỈ THỊ

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Về việc tăng cường công tác thanh tra vệ sinh thực phẩm

Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Dậu 1993; Thực hiện Quyết định 114/TTg ngày 21/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ về những biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và bài trừ tệ nạn tham nhũng và buôn lậu; trên cơ sở Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân, Điều lệ về vệ sinh và Nghị định 341/HĐBT ngày 22/9/1992 của Chính phủ qui định và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Bộ Y tế chỉ thị các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Từ nay đến hết Quý I/93 phải tổ chức chiến dịch Thanh tra vệ sinh thực phẩm trong địa phương. Chú trọng các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh lương thực, thực phẩm, rượu bia, bánh kẹo, thuốc lá ở các thành phố, thị xã, đầu mối giao thông và cửa khẩu.

2. Phối hợp với lực lượng của các ngành: Công an, quản lý thị trường, Chi cục đo lường chất lượng hàng hoá trong công tác thanh tra vệ sinh thực phẩm, phát hiện và xử lý kịp thời theo luật định những cơ sở sản xuất và kinh doanh các mặt hàng: lương thực, thực phẩm, rượu bia, bánh kẹo, thuốc lá là hàng giả hoặc buôn lậu.

3. Song song với công tác thanh tra VSTP cần đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nhân dân về vệ sinh ăn uống và an toàn thực phẩm trong dịp Tết trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Bộ yêu cầu các Viện Dinh dưỡng, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Viện vệ sinh và y tế công cộng, Viện VSDT Tây Nguyên có kế hoạch chỉ đạo về chuyên môn kỹ thuật, phối hợp giúp các địa phương việc thực hiện Chỉ thị này.

Nhận được Chỉ thị này các địa phương, đơn vị cần tổ chức triển khai ngay và báo cáo kết quả về Bộ (Thanh tra Bộ Y tế).

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Lê Ngọc Trọng