ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 10/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 5 tháng 3 năm 1977

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TRÍCH NỘP KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN VÀ CUNG CẤP PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG CHO CÔNGĐOÀN CƠ SỞ TRONG CÁC XÍ NGHIỆP TƯ BẢN TƯ DOANH

Căn cứ theo các điều 12, 21của Luật công đoàn và các điều 17, 19, 20 Nghị định số 188-TTg của Thủ tướngChánh phủ, quy định chi tiết thi hành Luật Công đoàn ;

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ ChíMinh hướng dẫn việc trích nộp kinh phí công đoàn về thực hiện việc cung cấpphương tiện hoạt động cho công đoàn cơ sở trong các xí nghiệp tư bản tư doanhcủa Thành phố như sau :

I.- THỰC HIỆN VIỆC TRÍCH NỘPKINH PHÍ CÔNG ĐOÀN :

- Các xí nghiệp tư bản tư doanh,các cơ sở sản xuất thủ công tập trung, thuê người làm công ăn lương và nơi đócó đoàn viên và tổ chức công đoàn thì chủ xí nghiệp hàng tháng nộp cho quỹ côngđoàn một số tiền gọi là kinh phí công đoàn bằng hai phần trăm (2%) tổng số tiềnlương đã cấp phát trong tháng cho toàn thể công nhân, viên chức, không phânbiệt ở trong hay ngoài tổ chức công đoàn, làm việc dài hạn hay ngắn hạn, trừlương những người thuê mướn tạm dưới 1 tháng.

- Khi tính tổng số tiền lương đểlàm cơ sở trích nộp kinh phí công đoàn thì không phân biệt chế độ và hình thứctrả lương, mà bao gồm các khoản lương chính, các phụ cấp và tiền thưởng có tínhchất tiền lương như :

+ Lương chính : lương ngày,lương tháng, lương trả theo sản phẩm, lương khoán, v.v...

+ Các khoản phụ cấp có tính chấttiền lương : phụ cấp khu vực, làm đêm, làm thêm giờ, phụ cấp kỹ thuật, tiềnthưởng tăng năng suất, thưởng tiết kiệm, v.v...

- Những người trong gia đình củachủ xí nghiệp, những cổ viên của xí nghiệp nếu đã tham gia lao động và thực sựlàm công ăn lương thì số tiền lương của họ được tính vào tổng số tiền lương đểtrích nộp kinh phí công đoàn.

- Tiền sinh hoạt phí của nhữngngười học việc không tính để trích nộp kinh phí công đoàn, nhưng những ngườihọc việc đã đủ tiêu chuẩn thành nghề theo luật lệ của Nhà nước, hoặc theo thủtục học việc của từng nghề (đúng tuổi trưởng thành, đủ năm học đã thạo nghề)thì phải chuyển họ thành công nhân chính thức. tiền lương của họ cũng phải tínhvào tổng số tiền lương để làm cơ sở trích nộp kinh phí công đoàn.

- Hàng tháng chủ xí nghiệp phảilập bảng kê trích nộp kinh phí công đoàn và nộp tiền vào tài khoản số : 01 –540 của Liên hiệp Công đoàn Thành phố Hồ chí Minh mở tại Ngân hàng Thành phố.Ban chấp hành công doàn cơ sở có nhiệm vụ kiểm tra các sổ sách, giấy tờ có liênhệ đến số lượng và tỉền lương của công nhân viên chức xí nghiệp để đảm bảo sốtiền nộp kinh phí công đoàn được đầy đủ và kịp thời. Sau khi kiểm tra, Ban chấphành công đoàn cơ sở ký xác nhận và đóng dấu vào bảng kê nói trên và gởi vềLiên hiệp Công đoàn Thành phố (có mẫu đính kèm chỉ thị này).

- Tổng số tiền được trích (2%tổng số tiền lương) chủ xí nghiệp được tính vào chi phí sản xuất (giá thành)sản phẩm.

- Kể từ ngày 1 đến ngày 5 hàngtháng, chủ xí nghiệp căn cứ vào tiền luơng thực trả cho công nhân viên chứctháng trước để trích nộp kinh phí công đoàn. Quá thời hạn nói trên mà chủ xínghiệp chưa trích nộp kinh phí thì Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, hoặc Liênhiệp Công đoàn Thành phố báo cho Ngân hàng Nhà nước để làm thủ tục chuyển khoảnsố tiền phải nộp từ tài khoản của chủ xí nghiệp sang tài khoản của Liên hiệpCông đoàn Thành phố.

- Trường hợp chủ xí nghiệp đókhông có tài khoản tiền gởi tại Ngân hàng thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở báocáo cho Ủy ban nhân dân và Phòng Lao động quận biết để giải quỹêt.

II.- CUNG CẤP PHƯƠNG TIỆNHOẠT ĐỘNG CHO CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ :

- Dựa vào điều lệ tổ chức côngđoàn, có quy định tiêu chuẩn, điều kiện hoạt động cụ thể cho từng công đoàn lớnhoặc nhỏ. Chủ xí nghiệp tư bản tư doanh có trách nhiệm cung cấp phương tiệnhoạt động cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở gồm : trụ sở làm việc (hoặc phònglàm việc), nơi nội họp, bàn ghế làm việc, máy chữ, máy điện thoại, phương tiệngiao thông... Chủ xí nghiệp căn cứ theo bản dự trù của Ban chấp hành công đoàncơ sở để cung cấp phương tiện hoạt động cho công đoàn. Dự trù mỗi năm làm mộtlần.

- Những phương tiện hoạt độngcủa công đoàn do chủ xí nghiệp cung cấp vẫn đăng ký vào tài sản của xí nghiệpđó. Ban chấp hành công đoàn quản lý và sử dụng, khi không dùng đến sẽ trả lạicho xí nghiệp. Chi phí về tu sửa phương tiện hoạt động của công đoàn nói chungdo chủ xí nghiệp đảm nhận.

- Đối với những công đoàn ghépnhiều xí nghiệp tư bản tư doanh thì mỗi chủ xí nghiệp chịu một phần trách nhiệmcung cấp phương tiện hoạt động cho công đoàn bằng cách phân phối theo tổng sốcông nhân viên chức của từng xí nghiệp.

- Việc trích nộp kinh phí côngđoàn cho Liên hiệp Công đoàn Thành phố và cung cấp phương tiện hoạt động chocông đoàn cơ sở ở các xí nghiệp tư bản tư doanh trong Thành phố bắt đầu thihành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1977.

Ủy ban nhân dan các quận và cácngành có liên quan phổ biến chỉ thị này cho các chủ xí nghiệp tư bản tư doanhbiết để chấp hành nghiêm chỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khănvướng mắc, cần báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân và Liên hiệp Công đoàn Thànhphố để nghiên cứu giải quyết.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Nhơn

Bảnphụ đính theo chỉ thị số 10/CT-UB gày 15-3-1977

VỀVIỆC THU KINH PHÍ 2% (KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN TRONG KHU VỰC XÍ NGHIỆP TƯ DOANH)

Thành phần tổng quỹ tiền lương :

1. Tiền lương tháng, lương ngày,lương trả theo sản phẩm của những người làm công trong xí nghiệp.

2. Tiền lương trả cho nhữngngười làm công ngừng việc do thiết bị, máy móc ngừng chạy, xí nghiệp thiếunguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hoặc do điều kiện thiên nhiên ảnh hưởng nhưmưa, bão, lũ, …

3. Tiền lương trả cho nhữngngười làm công trong thời gian đi làm công tác nghĩa vụ xã hội hay trong phạmvi thể lệ vả chính sách quy định.

4. Phụ cấp làm thêm giờ phụ trội(thêm giờ, thêm ca, ngày nghỉ, ngày lễ)…

5. Phụ cấp dạy nghề trong sảnxuất.

6. Phụ cấp trách nhiệm cho tổtrưởng hoặc phụ trách sản xuất ở các xí nghiệp, công trường.., phụ cấp kỹ thuậtcho công nhân lái xe tải, xe khách, máy kéo..

7. Phụ cấp thâm niên ngành nghề.

8. Phụ cấp cho những người làmcông tác kỹ thuật, khoa học có tài năng.

9. Phụ cấp khu vực, phụ cấpnhững vùng đặc biệt.

10. Phụ cấp độc hại cho nhữngcông nhân làm nghề độc hại, y bác sỉ làm ở các khoa lây.

11. Phụ cấp cho công nhân thôiviệc.

Các khoản tiền sau đây không kểvào số tiền lương.

+ Lương của chủ hay người thaymặt chủ,

+ Lương hay tiền công của nhữngngười học việc,

+ Lương hay tiền công của nhữngngười tham gia những tập đoàn sản xuất, những đội bốc vác làm việc không thườngxuyên cho các cơ quan, xí nghiệp và khách tư nhân.