ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 10/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 1981

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ XE CON

Trong các chỉ thỉ, thông báo số 849/UB ngày21-5-1976, số 52/TB-UB ngày 28-4-1978 và số 579/UB ngày 2-4-1979, Uỷ ban Nhândân thành phố đã quy định tạm thời về chế độ và tiêu chuẩn sử dụng xe công. Quathời gian thực hiện nhiều sở, ban, ngành và quận, huyện quản lý và sử dụng xecon tương đối nghiêm túc theo quy định. Tuy nhiên, nhiều đơn vị sử dụng và quảnlý xe con còn lỏng lẻo, không đúng nguyên tắc, chế độ (như lấy chỉ tiêu xăngdầu sản xuất, kinh doanh để dùng cho xe con). Một số Công ty, xí nghiệp, đơn vịdùng xe con đưa rước cán bộ từ nhà riêng đến cơ quan làm việc. Vì vậy, tiêu haoxăng dầu cho xe con vượt quá xa định mức cho phép (định mức cho phép xe con 90lít/xe/tháng).

Việc sử dụng và quản lý xe con chưa đúng chế độ,nguyên tắc qui định là do các đồng chí thủ trưởng đơn vị chưa quan tâm và chưanghiêm túc thực hiện việc quản lý sử dụng xe con trong đơn vị mình.

Để thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Nhà nước vàcác quy định của Uỷ ban Nhân dân thành phố về phân phối, sử dụng và quản lý xecon trong các cơ quan Nhà nước và các đoàn thể, trước tình hình khó khăn chungvề nhiên liệu của cả nước. Uỷ ban Nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơquan đơn vị và quận, huyện thực hiện ngay một số quy định sau đây:

I. -TIÊU CHUẨN SỬ DỤNG:

- Các đồng chí Thường vụ Thành uỷ.

- Các đồng chí Chủ tịch và Phó chủ tịch UBNDthành phố.

- Các đồng chí Thứ trưởng hiện công tác tại cácsở, ban, ngành của thành phố, được bố trí mỗi đồng chí 1 xe con để đi làm việc,đi công tác, hội họp và có thể sử dụng đưa rước từ nhà đến cơ quan. Ngoài tiêuchuẩn nêu trên, tuyệt đối không được sử dụng chế độ đưa rước, chỉ sử dụng xecông từ cơ quan để đi công tác.

- Các đồng chí giám đốc các sở, ban, ngành; cácđồng chí Bí thư và Chủ tịch các quận, huyện, mỗi đồng chí được sử dụng 1 xe conđể đi công tác, hội họp.

Đối với sở, ban ngành có Phó Giám đốc được bốtrí xe con dùng chung để đi công tác và hội họp.

Ngoài ra các sở, ban ngành thành phố và quận,huyện được phép sử dụng xe con cho tập thể cán bộ đi công tác xa (ở những nơikhông có phương tiện vận tải công cộng và bất tiện cho việc sử dụng phương tiệncá nhân) và phục vụ các yêu cầu cần thiết như đã quy định.

II. - ĐỊNH MỨC XĂNG DẦU:

Xe con 90 lít/xe/tháng

Việc cấp phát và sử dụng xe con cho các đơn vị,phải chấp hành nghiêm chỉnh theo công văn 579/UB trước đây của Uỷ ban Nhân dânthành phố.

Các ngành, các cấp căn cứ quy định này tiến hànhxem xét lại và đề ra những quy định cụ thể trong đơn vị mình nhằm quản lý xecon một cách hợp lý và tiết kiệm.

Chỉ thị này thông báo cho tất cả ban, ngành, sởvà quận, huyện để thông suốt và thi hành nghiêm chỉnh.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn