ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 10/CT-UB-NCVX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 1996

CHỈ THỊ

VỀVIỆC THAM GIA CUỘC VẬN ĐỘNG ỦNG HỘ NHÂN DÂN CU BA

Thủ tướng Chính phủ đã có côngvăn số 1451/QH-QH ngày 01-4-1996 gởi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộcChính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việctham gia cuộc vận động toàn dân quyên góp ủng hộ 20.000 tấn gạo cho nhân dânCu-ba anh em do đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phátđộng. Thời gian cuộc vận động này chủ yếu tập trung vào quý II năm 1996.

Cuộc vận động toàn dân ủng hộnhân dân Cu-ba trong những năm trước đây nhằm giáo dục và củng cố tình đoàn kếthữu nghị thủy chung của nhân dân ta với nhân dân Cu-ba anh em và thành phố tađều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao.

Để phối hợp triển khai cuộc vậnđộng này trên địa bàn thành phố, huy động sự tham gia đông đảo của cán bộ, chiếnsĩ và nhân dân thành phố thực hiện tốt cuộc vận động này, Ủy ban nhân dân thànhphố yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các ngành, các cấp khẩn trươngthực hiện các việc sau đây :

- Ủy ban nhân dân cácquận, huyện phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, cử mộtthành viên của Ủy ban tham gia Ban vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho quátrình thực hiện cuộc vận động tại địa phương, đảm bảo đạt kết quả cao nhất vàđúng tiến độ thời gian quy định trên đây.

- Các sở, ban, ngành củathành phố vận động cán bộ-công nhân viên gương mẫu thực hiện cuộc vận động tạicơ quan, đơn vị mình và tiền quyên góp được giao về đầu mối tập trung là Ủy banMặt trận Tổ quốc thành phố, không giao theo ngành dọc Trung ương.

Cơ quan Mặt trận cùng với Khobạc Nhà nước tại thành phố phối hợp chặt chẽ và cùng chịu trách nhiệm về quảnlý số tiền quyên góp được, giữ lại đầy đủ chứng từ để công bố, báo cáo khi tổngkết.

Yêu cầu lãnh đạo các sở, ban,ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai thực hiện khẩn trương chỉ thịnày.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Sang