UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Hà Nam, ngày 11 tháng 11 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC CỤM CÔNG NGHIỆPTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Trong thờigian qua, việc phát triển các cụm công nghiệp, cụm công nghiệp - tiểu thủ côngnghiệp, cụm tiểu thủ công nghiệp làng nghề (sau đây gọi chung là cụm công nghiệp) trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp,hộ sản xuất đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp tăng giá trị sảnxuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhậpngười lao động, góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư.

Bên cạnhnhững kết quả tích cực đạt được, quá trình hình thành và phát triển các cụm công nghiệp còn một số vấnđề tồn tại, hạn chế chậm được khắc phục: Mô hình quản lý cụm công nghiệp tại các địa phương chưa thống nhất; chất lượngquy hoạch và thực hiện quy hoạch các cụmcông nghiệp chưa tốt; quyết toán vốn đầu tư các cụm công nghiệp hỗ trợtừ vốn ngân sách còn chậm; một số doanh nghiệp, hộ sản xuất sau khi thuê đấtchậm đầu tư, sử dụng đất đai lãng phí, không hiệu quả, cá biệt có trường hợp sửdụng sai mục đích; phần lớn các dự án có quy mô nhỏ, hiệu quả hoạt động sảnxuất kinh doanh thấp; chưa khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường.

Để khắcphục những tồn tại, hạn chế nêu trên, phát huy vai trò và đóng góp của các cụm công nghiệp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần thựchiện mục tiêu đến năm 2020 Hà Nam cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố quán triệt và thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Sở CôngThương:

- Chủ trìrà soát, hướng dẫn, thẩm định hồ sơ thành lập các cụm công nghiệp đã hìnhthành, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 12 năm 2014 (từ nay đếnnăm 2020 chưa phát triển thêm các cụm công nghiệp mới).

- Chủ trì,phối hợp với các Sở, ngành liên quan; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tiếnhành đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ theo hướng dẫn của Bộ Công Thương,tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết của Uỷ ban nhân dân tỉnh về nội dung này.

- Chủ trì,phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức thanh tra tình hình quản lý, đầutư xây dựng các cụm công nghiệp; việc chấp hành các quy định của pháp luật vềđầu tư xây dựng, hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng đất đai, bảo vệ môitrường, thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước và các nội dung có liên quan đốivới dự án đầu tư của các doanh nghiệp, hộ sản xuất trong cụm công nghiệp; đềxuất biện pháp xử lý đối với các dự án hoạt động kém hiệu quả, gây ô nhiễm môitrường, không tuân thủ quy định pháp luật. Trường hợp các dự án cơ bản đảm bảophù hợp hướng dẫn, đôn đốc hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

- Trên cơ sởquy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương, nghiên cứu, đánhgiá thực trạng các cụm công nghiệp, tham mưu trình Uỷ ban nhân dân tỉnh banhành cơ chế, chính sách về đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng và xử lý môi trườngtừng cụm công nghiệp, mô hình quản lý cụm công nghiệp thống nhất, hiệu quả ápdụng trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Xây dựng:

- Chủ trì ràsoát, hướng dẫn, hoàn thiện quy hoạch chi tiết đối với các cụm công nghiệp chưalập quy hoạch chi tiết trên địa bàn. Thời gian hoàn thành trước ngày 30 tháng12 năm 2014.

- Phối hợp vớicác đơn vị liên quan kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đầy đủ quy địnhcủa pháp luật về xây dựng.

3. Sở Kế hoạchvà Đầu tư:

- Phối hợpcùng Sở Công Thương, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố đôn đốc, kiểm traviệc thực hiện dự án và cam kết đầu tư của doanh nghiệp; tham mưu trình chấmdứt đầu tư, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án thực hiện khôngđúng quy định, không triển khai hoặc triển khai xây dựng chậm tiến độ theo quyđịnh.

- Chủ trì cùngSở Công Thương và các Sở, ngành, địa phương liên quan thẩm định thu hút các dựán đầu tư vào cụm công nghiệp phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp củatỉnh, ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môitrường, đảm bảo hiệu quả.

- Rà soát việcthực hiện ưu đãi đầu tư đối với các dự án trong cụm công nghiệp, những dự ánkhông đủ điều kiện, vi phạm cam kết đầu tư đề xuất chấm dứt ưu đãi đầu tư (truythu ưu đãi) theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp vớiSở Công Thương tham mưu trình Uỷ ban nhân dân tỉnh cơ chế chính sách về đầu tưhạ tầng và các công trình xử lý môi trường trong các cụm công nghiệp.

4. Sở Tàinguyên và Môi trường:

- Hướng dẫn,đôn đốc doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục về đất đai (thuê đất, ký hợp đồngthuê đất...), bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, đôn đốcUỷ ban nhân dân các huyện, thành phố giải quyết thủ tục đất đai đối với dự áncủa các hộ sản xuất theo quy định. Định kỳ hàng tháng báo cáo Uỷ ban nhân dântỉnh kết quả giải quyết thủ tục thuê đất cho các đối tượng nêu trên (tổng hợpkết quả chung).

- Chủ trì cùngSở Công Thương thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về sửdụng đất đai, bảo vệ môi trường trong các cụm công nghiệp.

5. Sở Tàichính:

- Hướng dẫn,đôn đốc các Chủ đầu tư hạ tầng thực hiện quyết toán vốn đầu tư các cụm côngnghiệp hỗ trợ từ vốn ngân sách, thời gian hoàn thành trước ngày 30 tháng 12 năm2014.

- Phối hợpcùng Sở Công Thương tham mưu cơ chế chính sách về quản lý, phát triển cụm côngnghiệp.

6. Cục Thuế:

- Hướng dẫn,đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; địnhkỳ đánh giá kết quả nộp ngân sách của từng cụm công nghiệp.

- Phối hợpcùng Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Chi cục thuế các huyện, thànhphố khẩn trương rà soát, đôn đốc các doanh nghiệp, hộ sản xuất nộp tiền thuêđất và đề xuất xử lý theo quy định.

7. Ủy ban nhândân các huyện, thành phố:

- Khẩn trươnglập hồ sơ thành lập cụm công nghiệp quy định tại Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10 tháng 10 năm 2012 của liên Bộ Công Thương - BộKế hoạch và Đầu tư gửi Sở Công Thương thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phêduyệt trước ngày 30 tháng 12 năm 2014.

- Hoàn thiệnhồ sơ quyết toán vốn đầu tư các cụm công nghiệp hỗ trợ từ vốn ngân sách theotiến độ yêu cầu, gửi Sở Tài chính thẩm định theo quy định.

- Phối hợp cùng Cục Thuế chỉ đạo Chi cục thuế các huyện, thành phố hướngdẫn, đôn đốc các doanh nghiệp, hộ sản xuất thuê đất tại các cụm công nghiệp trênđịa bàn hoàn chỉnh các thủ tục thuê đất và nộp tiền thuê đất theo quy định.

- Tăng cườngkiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động của cácdoanh nghiệp, hộ sản xuất trong cụm công nghiệp thuộc địa bàn quản lý nhằm phát hiện kịp thời những vi phạm trong sửdụng đất đai, hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo vệ môi trường và các nội dungliên quan để xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

8. Tổ chứcthực hiện:

- Giám đốc cácSở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liênquan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

- Giao Sở CôngThương chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện, báo cáo kịp thời Ủy bannhân dân tỉnh những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Chỉ thị này./.

CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng