ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 15 tháng 6 năm 2015

CHỈ THỊ

VỀ NÂNG CAO HIÊUQUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Ngày 23 tháng 5 năm 2013, Bộ Xây dựng có Văn bảnsố 942/BXD-KTQH về việc thực hiện công tác quản lý chất lượng kiến trúc côngtrình trên địa bàn tỉnh, thành phố. Theo nội dung Văn bản này, Bộ Xây dựng đềnghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cần tổ chức triển khai Thông tư 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn nội dungthiết kế đô thị; đồng thời cần khẩn trương khắc phục những tồn tại trong côngtác quản lý về chất lượng kiến trúc công trình xây dựng, kiểm soát tốt hơn chấtlượng thiết kế công trình.

Đối với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong những nămqua, công tác quản lý chất lượng công trình kiến trúc trên địa bàn tỉnh đã đượccác cấp, các ngành quan tâm. Bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng khang trangvà đang từng bước hình thành theo hướng đồng bộ, có hệ thống, thể hiện một diệnmạo mới, hiện đại, văn minh, có bản sắc theo đúng định hướng quy hoạch của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được,trên thực tế vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được tiếp tục tổ chức nghiêncứu, có biện pháp khắc phục để đạt kết quả tốt hơn. Những tồn tại, hạn chế đólà:

- Công tác tổ chức lập quy chế quản lý quyhoạch, kiến trúc đô thị; thiết kế đô thị theo yêu cầu của Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian,kiến trúc, cảnh quan đô thị vẫn còn chậm. Đến thời điểm nay trên địa bàn tỉnhmới chỉ có 03 đô thị có quy chế được duyệt gồm: Vũng Tàu, Đất Đỏ và Phước Hải(huyện Đất Đỏ); chưa có đô thị nào có thiết kế đô thị riêng được duyệt;

- Việc cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ởriêng lẻ trong các đô thị còn thiếu các cơ sở thực hiện (quy hoạch chi tiết,quy chế quản lý, thiết kế đô thị,...), vì vậy kiến trúc các trục phố, các đôthị vẫn còn có tình trạng chắp vá, thiếu tính đồng bộ;

- Các dự án phát triển nhà ở trong các đô thị trênđịa bàn tỉnh đã có quy hoạch chi tiết được duyệt, có thiết kế công trình mẫucho từng dãy phố, từng ô phố trong phạm vi dự án, song việc đầu tư xây dựng cũngchưa đồng bộ; bên cạnh đó việc thiết kế, thẩm định các công trình mẫu còn mangtính hình thức, thiếu đầu tư nghiên cứu, chưa được quan tâm đúng mức dẫn đến việcphải điều chỉnh mẫu kiến trúc nhiều lần;

- Còn nhiều dự án công cộng sử dụng vốn ngânsách; công trình do các doanh nghiệp đầu tư có quy mô, nguồn vốn đầu tư lớn, cóảnh hưởng đến kiến trúc cảnh quan đô thị, song chất lượng thẩm mỹ kiến trúc vàhiệu quả khai thác sử dụng chưa cao.

Để từng bước chấn chỉnh, khắc phục những tồn tạinêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng; Chủ tịchỦy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh và các sở, ban, ngành có liênquan triển khai thực hiện một số công việc sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Đối với các đô thị chưa duyệt quy chế quản lýquy hoạch – kiến trúc, yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chứchoàn thiện trình duyệt trong quý I năm 2015. Riêng các trường hợp phải xin ýkiến Bộ Xây dựng thì chậm nhất trong tháng 5 năm 2015 phải phê duyệt;

- Tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch, đẩy nhanhcông tác tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chitiết 1/500, thiết kế đô thị theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 8183/UBND-VP ngày 04 tháng 11 năm 2014 và Văn bản số 1098/UBND-VP ngày 12 tháng02 năm 2015; Riêng Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu cần tập trung chỉ đạo tổchức lập, trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung, các quy hoạch phân khu1/2000 và quy hoạch chi tiết 1/500 dải cây xanh đường Ba Tháng Hai, quy hoạchkhu rừng ngập mặn Phước Cơ trong năm 2015;

- Kiện toàn và nâng cao năng lực phòng chuyênmôn phụ trách công tác quản lý kiến trúc, xây dựng; rà soát năng lực cán bộ, sớmxây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng yêucầu ngày càng cao trong công tác quản lý.

2. Sở Xây dựng:

- Tổ chức phổ biến, hướng dẫn các văn bản quyphạm pháp luật về kiến trúc, xây dựng để các tổ chức, cá nhân nắm bắt và thựchiện;

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc hoặc đề xuất Ủyban nhân dân tỉnh kịp thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chứcthực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý kiến trúc, xây dựng trêntừng địa bàn. Trong đó, đặc biệt lưu ý về công tác thẩm định, lựa chọn phươngán kiến trúc đối với các công trình có ý nghĩa, vị trí quan trọng, các côngtrình có quy mô lớn,., để đảm bảo lựa chọn được những phương án tối ưu nhất.

3. Những vấn đề chung liên quan khác:

- Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố có trách nhiệm công khai minh bạch các thủ tục cấp giấy phép xây dựng; thủtục tuyển chọn, thông qua phương án kiến trúc; tạo điều kiện để các tổ chức, cánhân thuận lợi trong quá trình liên hệ giải quyết theo yêu cầu;

- Việc cấp giấy phép xây dựng cho công trình,nhà ở riêng lẻ của dân phải tuân thủ quy hoạch chi tiết 1/500, thiết kế đô thị,quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc và quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;

- Các dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhàở thương mại phải đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc theoquy định của Luật Xây dựng 2014, Luật Nhà ở và các quy định có liên quan khác.Yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn phải đầu tư, nghiên cứu kỹ việc thiết kế vàlựa chọn các công trình nhà mẫu. Đối với những trường hợp được phân lô, chuyểnnhượng nền cho dân tự xây thì phải thực hiện theo thiết kế đô thị, quy địnhquản lý theo đồ án, theo thiết kế mẫu; đối với những dự án, trục phố đã có mẫunhà được duyệt (theo dự án) nhưng nếu xét thấy không còn phù hợp (do điều chỉnhquy hoạch, thay đổi công năng, ...) thì cần nghiên cứu điều chỉnh lại, hoặc lồngghép vào trong hồ sơ thiết kế đô thị để làm căn cứ quản lý, giải quyết thủ tụcliên quan đảm bảo phù hợp, thuận lợi hơn; cần hạn chế tối đa việc điều chỉnhthiết kế nhiều lần dẫn đến tình trạng chắp vá, thiếu đồng bộ về kiến trúc;

- Khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình, chủđầu tư phải tổ chức thi tuyển (đối với công trình bắt buộc thi tuyển) phương ánkiến trúc công trình theo quy định tại Điều 3 Thông tư 23/2009/TT-BXD ngay 16tháng 7 năm 2009 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương ánthiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

Những công trình không thuộc diện bắt buộc phảithi tuyển nhưng xét thấy công trình có yêu cầu cao về công năng sử dụng, có ýnghĩa quan trọng về thẩm mỹ kiến trúc thì khuyến khích tổ chức thi tuyển nhưquy định tại Điều 3 Thông tư 23/2009/TT-BXD nêu trên. Trường hợp vì lý do nàođó không tổ chức thi tuyển thì phải tổ chức nghiên cứu nhiều phương án khác nhau;tổ chức hội đồng lựa chọn với thành phần tham gia của các nhà quản lý, Hội Kiếntrúc sư, Hội Xây dựng và các chuyên gia có chuyên môn về lĩnh vực kiến trúc,cần thiết thì phải thông qua Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch của tỉnh;

- Khi thiết kế công trình, nhất là đối với côngtrình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, chủ đầu tư có trách nhiệm lựa chọn đơn vịtư vấn có năng lực đảm bảo, có bề dày kinh nghiệm thiết kế công trình có quy môvà tính chất tương tự với công trình cần thiết kế;

- Việc lựa chọn phương án phải xét toàn diện cáctiêu chí về công năng sử dụng, thẩm mỹ, kinh tế và bền vững; tránh tình trạngcông trình đưa vào khai thác sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí.

Chỉ thị này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ trưởng cácsở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trực thuộctỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai Chithị này.

Giao Sở Xây dựng chịutrách nhiệm phổ biến, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này;định kỳ 6 tháng tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo./.

CHỦ TỊCHNguyễn Văn Trình