ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO B
NG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 10/CT-UBND

Cao Bằng, ngày 16 tháng 07 năm 2015

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢNLÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

Trong những năm qua, công tác văn thư, lưu trữ trênđịa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp và dầnổn định, góp phần phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hộicủa tỉnh.

Tuy nhiên, qua kiểm tra và khảo sát cho thấy một sốcơ quan, tổ chức chưa thật sự quan tâm đến công tác văn thư, lưu trữ; việc quảnlý văn bản đi, đến chưa chặt chẽ, chưa lưu giữ được đầy đủ các văn bản do cơ quanxây dựng, ban hành, tập lưu văn bản đi sắp xếp chưa khoa học dẫn đến tình trạngthất lạc văn bản. Công tác lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ, tài liệu vàolưu trữ cơ quan chưa được thực hiện đầy đủ, dẫn đến tài liệu phân tán, rời lẻ,bó gói, tích đống, chưa được sắp xếp chỉnh lý. Kho tàng, trang thiết bị bảoquản hồ sơ tài liệu lưu trữ chưa đáp ứng yêu cầu, nguy cơ ảnh hưởng đến tài liệulưu trữ. Công tác chỉnh lý khoa học tài liệu tuy có triển khai ở một số cơ quan,tổ chức nhưng với số lượng rất ít, chất lượng lập hồ sơ sau chỉnh lý chưa đảmbảo theo đúng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ.

Để phát huy những mặt tích cực và khắc phục những hạnchế thiếu sót trong công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh thời gian tới;đồng thời để thực hiện có hiệu quả Luật Lưu trữ, các quy định pháp luật về vănthư, lưu trữ, Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị thực hiện tốt các vấn đề sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật vàcác văn bản dưới luật về công tác văn thư, lưu trữ đến toàn thể công chức, viênchức và các đơn vị trực thuộc, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tácvăn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ; thực hiện nghiêm túc các quy định của Trungương và địa phương về bảo vệ bí mật thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ.

2. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trịtài liệu lưu trữ và Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 của Bộ Nội vụQuy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ.

3. Đẩy mạnh việc kiểm tra công tác văn thư, lưu trữcơ quan, đảm bảo thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo Thông tư số 01/2011/TT-BNVngày 19/01/2011 về Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chínhtrước khi phát hành; công tác lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ, tài liệuvào lưu trữ cơ quan và lưu trữ lịch sử theo đúng quy định của pháp luật.

4. Các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với cơ quanchuyên môn, xây dựng kế hoạch chỉnh lý khoa học tài liệu còn tồn đọng, tíchđống; lựa chọn nhà thầu chỉnh lý và gửi hồ sơ năng lực đến cơ quan chuyên mônthẩm định theo đúng quy định. Tổ chức thực hiện chỉnh lý khoa học tài liệu theođúng các quy trình nghiệp vụ lưu trữ đảm bảo đáp ứng được yêu cầu thu nộp vàolưu trữ lịch sử.

5. Tùy theo điều kiện của từng cơ quan, tổ chức, bốtrí 01 phòng kho, có các trang thiết bị cần thiết để bảo quản tài liệu lưu trữ,xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy, phòng, chống lụt bão, phun thuốc khử trùngtài liệu lưu trữ theo quy định.

6. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các phươngtiện thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền pháp luật của Nhà nước về côngtác văn thư, lưu trữ đi sâu vào nội dung, ý nghĩa tác dụng của công tác vănthư, lưu trữ đối với việc quản lý nhà nước và những tập thể và cá nhân làm tốtcông tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kếhoạch và Đầu tư hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố của tỉnh xây dựng kế hoạch chỉnh lý tài liệu còn tồn đọng, tích đống lập dựtoán kinh phí trình cấp có thẩm quyền xem xét bố trí kinh phí thực hiện chỉnhlý tài liệu còn tồn đọng, tích đống theo đúng quy định của pháp luật.

8. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đônđốc, hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệpvụ về văn thư, lưu trữ cho công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữtrên địa bàn tỉnh. Rà soát các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ không cònphù hợp với các quy định hiện hành để tham mưu trình cấp có thẩm quyền sửa đổi,bổ sung hoặc thay thế. Thẩm định hồ sơ năng lực các đơn vị chỉnh lý, giám sát,kiểm tra quá trình chỉnh lý, nghiệm thu hồ sơ tài liệu lưu trữ trước khi thanhquyết toán. Tổng hợp kết quả thực hiện hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố,các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
-Cục VTLT nhà nước - BNV;
- TT. Tỉnh uỷ (B/c);

-
TT. HĐND tỉnh (B/c)
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP và PCVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các cơ quan tổ chức TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh