ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Long An, ngày 08 tháng 06 năm 2015

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CẬP NHẬT, CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH

Trong thời gian qua, để thực hiện tốtcông tác quản lý nhà nước về đất đai, tỉnh Long An đã quan tâm đầu tư kinh phí thựchiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính có tọa độ dạng số và lập bộ sổ địachính lưu trữ tại 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) trên cơ sở tư liệu hồ sơ địa chính đãthành lập trước đây, đảm bảo cơ bản việc quản lý nhà nước về đất đai tại địaphương.

Với tốc độ đô thị hóa nhanh, mức độ biến động do thực hiện các dự án, các công trình mà Nhànước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vìlợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, kể cả các công trình Nhà nước và Nhân dâncùng làm chiếm tỷ lệ lớn tại địa phương. Tuy nhiên, công tác cập nhật, chỉnh lýbiến động hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai chưa được thực hiện kịp thời,đầy đủ và thường xuyên theo quy định; điều này không chỉ ảnh hưởng đến công tácquản lý nhà nước về đất đai mà còn là nguy cơ gây ra tình trạng tranh chấp, viphạm pháp luật sau này. Nguyên nhân chủ yếu là do một sốđịa phương chưa thật sự tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướngmắc trong quá trình thực hiện công tác cập nhật, chỉnh lýbiến động hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; sự tham gia của các cấp,các ngành tại địa phương chưa được chặt chẽ, thiếu tíchcực; việc đầu tư kinh phí chỉnh lý biến động đt đai vẫncòn hạn chế.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêutrên, đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai ngày càng chặt chẽ, đi vào nềnếp, ổn định, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàntỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. UBND các huyện, thị xã KiếnTường và thành phố Tân An

a) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường,Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất khn trương rà soát,báo cáo thống kê slượng hồ sơ tnđọng chưa thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính và cơ sở dữliệu đất đai, kcả các dự án, các công trình công cộng doNhà nước và Nhân dân cùng làm; xây dựng dự toán kinh phí và kế hoạch triển khaithực hiện ng tác cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địachính và cơ sở dữ liệu đất đai gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15tháng 7 năm 2015.

b) Ưu tiên bố trí đủ kinh phí từ ngânsách địa phương để triển khai thực hiện công tác cập nhật, chỉnh lý biến động hồsơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo từng giai đoạn. Đồng thời, chỉ đạothực hiện kịp thời và thường xuyên công tác cập nhật, chỉnh lý biến độnghồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai hồ sơ mới phát sinh trong quá trìnhthực hiện thủ tục hành chính về đất đai, nhằm phát huy hiệu quả của hồ sơ địachính và cơ sở dữ liệu đất đai.

c) Đối với các dự án, công trình mà Nhànước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hộivì lợi ích quốc gia, công cộng (kể cả các dự án công cộng do Nhà nước và Nhândân cùng làm) trưc khi triển khaithực hin công trình, yêu cầu các chủ đầu tư dự án phảithực hiện đầy đủ các thtục về đất đai theo quy định đểlàm cơ sở phục vụ cho công tác cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính vàcơ sở dữ liệu đất đai.

d) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trườngphối hợp UBND cấp xã tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chỉnh lý biến động trên giy chng nhận quyn sử dụng đt cho phù hợp hiện trạng thực tế đang sử dụng đối với các trường hợp Nhànước đã và đang thực hiện các công trình công cộng.

đ) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ đa chính và cơ sở dữ liệu đất đai. Thường xuyên theodõi, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện vàbáo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường)đphối hợp tháo gỡ kịp thời.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND cáchuyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An thực hiện rà soát, tổng hợp và báocáo số lượng hồ sơ chưa thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính.

b) Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sửdụng đất tỉnh rà soát, tổng hợp và báo cáo số lượng hồ sơ giaođất, cho thuê đt mà chưa thực hiện cp nht, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính.

c) Tăng cường hướng dẫn về chuyên mônnghiệp vụ; hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cậpnhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tại địaphương.

d) Tiếp tục tham mưu bổ sung, hoàn thiệnvà đy nhanh tiến độ Dự án tổng thể về đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu quảnlý đất đai. Tp trung thực hiện dự án đo đạc, lập bản đồ địachính, hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đaicủa các huyện: Bến Lức, Đức Hòa để xây dựng điểm mu mô hình cơ sở dữ liệu đất đai hoàn chỉnh, hiện đại làm cơ sở triển khai trên địa bàntoàn tỉnh trong những năm tiếp theo.

đ) Thường xuyên theo dõi, tổng hợp vàbáo cáo tình hình thực hiện công tác cậpnhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; kp thời báo cáo các khó khăn, vướngmắc; tham mưu, đxuất UBND tỉnh xem xét và chỉ đạo thực hiện.

3. Sở Tài chính

a) Tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ kinh phítừ ngân sách tỉnh cho địa phương để thực hiện công tác cập nhật, chỉnh lý biếnđộng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liu đất đai.

b) Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã vàthành phố bố trí kinh phí hàng năm cho công tác cập nhật, chỉnh lý biến động hồsơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai thường xuyên, không để tồn đọng hồ sơ chưacập nhật, chỉnh lý biến động.

c) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trườngtham mưu UBND tỉnh kiến nghị Trung ương xem xét, hỗ trợ kinh phí hàng năm đểthực hiện Dự án tổng thể về đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dliệu quản lý đất đai hoàn chỉnh, hiện đại nhm phục vụ tốt cho công tác cập nhật chỉnh lý biến động đất đai.

4. Các sở, ban, ngành và đoànthể tỉnh

a) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trườnghoàn thành các thủ tục về đất đai trước khi triển khai thực hiện các công trìnhdo các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh làm chủ đầu tư.

b) Tuyên truyền, vận động để người sửdụng đất nhận thức, thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quá trình sử dụng đất; phốihợp với cơ quan Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp xã thực hiện thủ tục chỉnhlý biến động trên Giấy chng nhận quyền sử dụng đất chophù hợp hiện trạng thực tế đang sử dụng.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban,ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phốTân An nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này và thực hiện chế độ báo cáođịnh kỳ 6 tháng (trước ngày 10 tháng 6) và báo cáo năm (trước ngày 20 tháng 12)gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (đng thời gửi bản stheo địa chỉ hộp thư điện tử: ccqldd@longan.gov.vn)đtổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Tổng cục Quản lý đất đai;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng NC-KT;
- Lưu: VT, STN (Nhan), An.
CHI THI-CHINH LY BIEN DONG DC-2015

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
K
T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Thanh Nguyên