ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 10/CT-UBND

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 02 năm 2008

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI VÀ KIỂM KÊ QUỸ ĐẤT ĐANGQUẢN LÝ, SỬ DỤNG CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, TRÊN ĐỊABÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Thực hiện Luật Đất đai năm 2003,UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Chỉ thị và các quy định để triển khai áp dụngtrên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý nhà nước về đất đai đã dần đi vào nề nếp, bướcđầu đạt được một số kết quả.

Tuy nhiên, một số văn bản hướng dẫnthi hành Luật của Trung ương và của tỉnh chưa kịp thời; việc tuyên truyền, phổbiến giáo dục pháp luật đất đai chưa thường xuyên, chưa sâu, rộng; công tácquản lý nhà nước về đất đai còn nhiều mặt hạn chế; việc kiện toàn tổ chức bộ máycơ quan chuyên môn chưa được quan tâm đúng mức; việc quản lý và sử dụng đất củatổ chức còn nhiều hạn chế …

Thực hiện Chỉ thị số 05/2006/CT-TTg ngày 22/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tụcđẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai; Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg ngày06/4/2007 về tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư;Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14/12/2007 về việc kiểm kê quỹ đất đang quản lý,sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; Chỉ thị số 02/CT-BTNMT ngày 19/11/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tiếp tụctriển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

I. VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀNƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủtrì, phối hợp với Sở Tài chính, các ngành có liên quan tổ chức rà soát, tham mưucho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai2003; tập trung sửa đổi, bổ sung quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cưkhi Nhà nước thu hồi đất, cải cách thủ tục hành chính trong giao đất, cho thuêđất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, về diện tích tối thiểu được phéptách thửa … thời gian hoàn thành trước tháng 6 năm 2008.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hànhquy định về suất đầu tư tối thiểu trên một đơn vị diện tích cho từng loại dự ánvà từng địa bàn, thời gian hoàn thành trong năm 2008.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường phốihợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên lập kế hoạch tuyêntruyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai với nội dung thiết thực, hìnhthức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng và điều kiện thực tế của địa phương; kịpthời biểu dương khen thưởng tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, phê phán hành vi nhũngnhiễu, thiếu trách nhiệm, trì trệ… trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ,công chức, đặc biệt cán bộ quản lý đất đai cấp huyện, cán bộ địa chính cấp xã.

4. Yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban,ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công chỉ đạothực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 07/5/2007 của UBND tỉnh về tăngcường quản lý, sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư trên địa bàn tỉnhThái Nguyên. Nâng cao chất lượng lập và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của cấp huyện và cấp xã trongnăm 2008; Thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến nhân dân trong quá trình lập quyhoạch sử dụng đất chi tiết, công bố công khai quy hoạch đã được xét duyệt.

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứngnhận quyền sử dụng đất, trọng tâm là đất ở, đất lâm nghiệp, hướng dẫn cho UBNDcấp xã triển khai xác minh nguồn gốc sử dụng đất và thời điểm bắt đầu sử dụngđất. Thực hiện điều chỉnh, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyếtđịnh 1597/2007/QĐ-UBND ngày 10/8/2007 của UBND tỉnh; thực hiện cải cách thủ tụchành chính, giảm phiền hà cho người sử dụng đất, bãi bỏ quy định trái pháp luậttrong hồ sơ thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện đại hóa hệthống hồ sơ địa chính, gắn việc đo đạc, lập bản đồ địa chính với việc lập và hoànthiện hệ thống hồ sơ địa chính; thực hiện cập nhật biến động về sử dụng đất tạiVăn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường) vàUBND cấp xã theo đúng quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì,phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất trên giấychứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT /BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môitrường.

Sở Tài nguyên và Môi trường phốihợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn đẩy nhanh tiến độ sắpxếp, đổi mới các nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh; rà soát, quy hoạch đất đai,hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nông, lâmtrường.

UBND các huyện, thành phố Thái Nguyên,thị xã Sông Công thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ kết quả cấp giấychứng nhận quyền sử dụng vào ngày 20 hàng tháng bằng văn bản gửi về Sở Tàinguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môitrường.

5. Về tiếp tục kiện toàn tổ chức bộmáy, biên chế cán bộ quản lý đất đai

UBND các huyện và thị xã Sông Côngxây dựng Đề án và trình cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập Văn phòngĐăng ký quyền sử dụng đất trong năm 2008.

UBND các huyện, thành phố Thái Nguyên,thị xã Sông Công có trách nhiệm bố trí đủ số lượng, bảo đảm phẩm chất, năng lực,có tính ổn định, chuyên nghiệp, hạn chế thay đổi cán bộ địa chính, đặc biệt ở cấpxã.

Sở Xây dựng chuẩn bị Đề án thành lậpTổ chức phát triển quỹ đất và nhà, trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt trongquý I năm 2008.

6. Về công tác kiểm tra, thanh tra,giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phốThái Nguyên, thị xã Sông Công tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra,thanh tra thực hiện chính sách pháp luật về đất đai tại địa phương; tập trunggiải quyết dứt điểm đơn thư tồn đọng và đơn thư phát sinh thuộc thẩm quyền giảiquyết.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanhtra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh giúp UBND tỉnh xử lý đơn thư thuộc thẩm quyềngiải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh; khắc phục có hiệu quả tình trạng chậm trễ, đùnđẩy trách nhiệm; định kỳ đánh giá rút kinh nghiệm về công tác giải quyết tranhchấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai.

II. VỀ THỰC HIỆN KIỂM KÊ QUỸ ĐẤTĐANG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT

1. Sở Tài nguyên và Môi trường cótrách nhiệm xây dựng phương án, kế hoạch và hướng dẫn thực hiện kiểm kê diệntích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuêđất, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ thời gian theo quy định tại Chỉ thị số31/2007/CT-TTg ngày 14/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Dự án Kiểm kê quỹ đấtcủa Bộ Tài nguyên và Môi trường; phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phíkiểm kê quỹ đất, lập trích lục, trích đo địa chính khu đất để trình UBND tỉnh,báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin hỗ trợ kinh phí.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố Thái Nguyên, thị xã Sông Công có trách nhiệm chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp vớiđơn vị được giao nhiệm vụ kiểm kê đất đai của các tổ chức trên địa bàn quản lý.

3. Các tổ chức được Nhà nước giaođất, cho thuê đất có trách nhiệm rà soát hiện trạng đất đang quản lý, sử dụng;hệ thống lại tài liệu liên quan đến việc giao đất, thuê đất, phối hợp với đơnvị được giao nhiệm vụ kiểm kê đất đai để thực hiện.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường cótrách nhiệm theo dõi, đôn đốc kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉthị này.

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội;
- Các Sở, Ban, ngành, các cơ quan, đơn vị TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Báo, Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện thành phố, thị xã;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TNMT, TH.

CHỦ TỊCH
Phạm Xuân Đương