ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Quảng Bình, ngày 17 tháng 7 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC LẬP HỒ SƠVÀ NỘP LƯU HỒ SƠ, TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN

Sau khi Luật Lưu trữ có hiệu lực thi hành (ngày01 tháng 7 năm 2012), công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị, địaphương trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực và từng bước đi vào nềnnếp; vai trò của công tác văn thư, lưu trữ được nhận thức đúng đắn. Việc lập hồsơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan theo quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản,lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan ngày càng được quan tâm,từ đó giá trị tài liệu lưu trữ được phát huy góp phần đảm bảo bí mật nhà nướcvà kịp thời cung cấp thông tin phục vụ tốt cho việc chỉ đạo, điều hành hoạtđộng của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều cơ quan,đơn vị, địa phương chưa chú trọng đúng mức về công tác này, đặc biệt là chưathực hiện nghiêm túc việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơquan. Nguyên nhân chính là do nhận thức về trách nhiệm và việc tuân thủ các quyđịnh của pháp luật văn thư, lưu trữ còn hạn chế; Thủ trưởng các cơ quan, đơnvị, địa phương chưa chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc lập hồ sơ và nộp lưu hồsơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; công chức, viên chức chưa có thói quen lập hồsơ trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc được giao; tình trạng khônglập hồ sơ và không nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan vẫn còn diễn rakhá phổ biến ở các ngành, các cấp trong tỉnh, nhất là ở cấp cơ sở dẫn đến hồsơ, tài liệu lưu trữ còn bị tích đống, phân tán, chưa được thu thập đầy đủ;việc tra cứu, khai thác, sử dụng tài liệu ở Lưu trữ cơ quan chưa đáp ứng đầyđủ, kịp thời làm ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạtđộng của các cơ quan và ảnh hưởng đến công tác lựa chọn những hồ sơ, tài liệucó giá trị nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử để bảo quản và phục vụ khai thác theoquy định.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trênnhằm thực hiện nghiêm Luật Lưu trữ năm 2011; Nghị định 01/2013/NĐ-CP ngày 03tháng 01 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của LuậtLưu trữ; Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụhướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơquan và các văn bản khác có liên quan, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính,nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đồng thời tiết kiệm chiphí cho việc chỉnh lý tài liệu tồn đọng, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; các cơ quantrung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các hội, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh vàChủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm:

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biếntriển khai Luật Lưu trữ và các văn bản quy phạm pháp luật quy định và hướng dẫnvề công tác văn thư, lưu trữ nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức,viên chức về công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quanvà trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác này.

b) Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc lập hồ sơvà nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ hiện hành của cơ quan và các cơ quan, tổchức thuộc phạm vi quản lý.

c) Chỉ đạo Chánh Văn phòng (Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính) hoặc người được giao trách nhiệm tham mưu ban hành Danh mục hồ sơcơ quan hàng năm theo hướng dẫn tại Thông tư 07/2012/TT-BNV ; đồng thời, thựchiện việc kiểm tra, hướng dẫn công tác lập hồ sơ sau khi triển khai Danh mục hồsơ đến cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan đảm bảo cho tất cả cán bộ,công chức, viên chức khi xử lý công việc phải thực hiện được kỹ năng “Lập hồsơ” và khi kết thúc công việc phải “Nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơquan” để quản lý theo quy định.

d) Xem việc quán triệt, tổ chức thực hiện côngtác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan là một trong nhữngtiêu chí để đánh giá và bình xét thi đua hàng năm đối với cán bộ, công chức,viên chức. Xử lý trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị và các cá nhân không nghiêmtúc tổ chức triển khai và thực hiện công tác này.

đ) Bố trí người trực tiếp làm văn thư, lưu trữ phảiđáp ứng đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ theo quy định. Trường hợp chuyên ngành khácphải qua lớp đào tạo, bồi dưỡng và có chứng chỉ nghiệp vụ văn thư, lưu trữ theoquy định của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.

e) Đảm bảo đủ phòng kho để bảo quản an toàn hồ sơ,tài liệu lưu trữ; mua sắm các trang thiết bị như: Giá, hộp cattong, bìa hồsơ...phục vụ cho công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơquan đúng quy định.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

a) Căn cứ Thông tư 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng11 năm 2012 của Bộ Nội vụ để hướng dẫn cụ thể hoá công tác lập hồ sơ và nộp lưuhồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, đồng thời phối hợp với Sở Thông tin vàTruyền thông hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môitrường mạng cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

b) Theo dõi, đôn đốc và tổ chức kiểm tra độtxuất, định kỳ công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quancủa cơ quan, đơn vị, địa phương.

c) Hàng năm báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dântỉnh kết quả thực hiện Chỉ thị; đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân của cơquan, đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong công tác văn thư, lưu trữ.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm:

Hàng năm cân đối ngân sách, bố trí kinh phí đảmbảo cho các hoạt động của công tác văn thư, lưu trữ theo Điều 39 của Luật Lưutrữ, trong đó ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện chỉnh lý tài liệu; cải tạo,nâng cấp phòng kho lưu trữ để bảo quản an toàn hồ sơ, tài liệu tại các Lưu trữcơ quan và Lưu trữ lịch sử. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương lập dựtoán ngân sách hàng năm cho công tác văn thư, lưu trữ.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Bình,Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụtrong việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về công tác vănthư, lưu trữ đặc biệt là công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưutrữ cơ quan.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; các cơquan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các hội, doanh nghiệp nhà nước thuộctỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Cục VT & LTNN, Bộ Nội vụ;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các Hội, Doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo QB, Đài PT-TH QB, Website QB;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng