UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 8 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNHLONG

Trong thời gian qua, công tácphổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh đã được các cấp uỷ Đảngvà chính quyền địa phương quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo; có sự tham gia, phối hợpcủa các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó, công tác PBGDPL đã đivào nề nếp, từng bước ổn định và có những chuyển biến tích cực, góp phần xâydựng ý thức chấp hành pháp luật, ý thức sống, làm việc theo Hiến pháp, phápluật của cán bộ, công chức và nhân dân trong tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được,công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn những hạn chế, như: Chưa có hìnhthức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp, hiệu quả đối với một sốnhóm đối tượng; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có lúc, cónơi thiếu tính thường xuyên, liên tục; việc chấp hành pháp luật trong một bộphận cán bộ, nhân dân chưa nghiêm. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phổbiến, giáo dục pháp luật một cách đồng bộ, có hiệu quả, khắc phục những hạn chếnêu trên; huy động sức mạnh của các cấp, các ngành, từ đó tăng cường hơn nữahiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tới, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉthị:

1. Thủ trưởng các sở, ban,ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; trongphạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện tốt các nội dung sau:

a) Tổ chức quán triệt nội dungLuật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kết luận số 04-KT/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) vềtăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật,nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Triển khai thực hiện nghiêm túccác nhiệm vụ được quy định tại Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Quan tâm bảođảm về tổ chức, cán bộ, cơ sở vật chất và phương tiện cho công tác phổ biến,giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương.

b) Chú trọng công tác tập huấn,bồi dưỡng và tạo điều kiện để đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luậthoạt động hiệu quả; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với đội ngũ nàytheo quy định.

c) Triển khai thực hiện nghiêmtúc "Ngày pháp luật" tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng quyđịnh tại Quyết định số 2672/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của Chủ tịch Uỷ ban nhândân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện "Ngày pháp luật" tại các cơquan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và “Ngày pháp luật” củanước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) theo sự hướng dẫn của cơ quantư pháp các cấp.

d) Áp dụng hình thức, nội dungtuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, lĩnh vực và địa bàn. Bảo đảmtriển khai công tác PBGDPL đồng bộ, thường xuyên, liên tục, không ngừng nângcao trình độ hiểu biết pháp luật cho cán bộ, nhân dân, góp phần thực hiện hiệuquả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

đ) Thường xuyên kiểm tra và tựkiểm tra việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các đơnvị trực thuộc và của cơ quan, địa phương mình.

2. Các cơ quan chuyên môn thuộcUỷ ban nhân dân tỉnh củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác pháp chế theo Nghịđịnh số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ; tăng cường vaitrò của cán bộ pháp chế trong thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Thủ trưởng các cơ quan chủtrì các đề án phổ biến, giáo dục pháp luật theo Kế hoạch thực hiện Kết luận số04-KL/TW, ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) banhành kèm theo Quyết định số 2054/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chủtịch UBND tỉnh, tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tiến độ, mục tiêu và yêucầu của đề án; việc triển khai có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ đối tượngvà phạm vi thực hiện để tránh chồng chéo, góp phần đẩy mạnh công tác phổ biến,giáo dục pháp luật một cách toàn diện trên các mặt và các nhóm đối tượng.

4. Hội đồng phối hợp PBGDPL cáccấp thường xuyên rà soát, bổ sung, kiện toàn và xây dựng Quy chế hoạt động củahội đồng cấp mình theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và cácvăn bản hướng dẫn thi hành. Phát huy vai trò, hiệu quả công tác phối hợp giữacác cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp; tăng cường vai trò, trách nhiệm củacác cơ quan là thành viên theo từng lĩnh vực.

5. Sở Tư pháp là cơ quan thườngtrực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh có trách nhiệm:

a) Làm tốt vai trò của mình,tham mưu, hướng dẫn các hoạt động về PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơquan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốtQuyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 18/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kếhoạch triển khai Đề án củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lựctrong công tác PBGDPL, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước từ năm2013 - 2016 trên địa bàn tỉnh; quản lý, theo dõi triển khai thực hiện cácchương trình, đề án, kế hoạch về PBGDPL đã được UBND tỉnh phê duyệt.

c) Nâng cao, tăng cường hơn nữacông tác PBGDPL thông qua các hoạt động: Trợ giúp pháp lý; quản lý khai thác tủsách pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác hoà giải cơ sở; bản tin tư pháp...

d) Tổ chức kiểm tra, sơ kết,tổng kết và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh khen thưởng đối với tập thể, cá nhân cóthành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo cótrách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tưLiên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 16/11/2010 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo- Bộ Tư pháp hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác PBGDPL trong nhàtrường; trong đó, tập trung thực hiện tốt các hoạt động: Tổ chức dạy và họckiến thức pháp luật phù hợp ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo; nâng caochất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ làm công tác PBGDPL; đổimới, nâng cao chất lượng các hình thức PBGDPL.

7. Sở Thông tin và Truyền thông,Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long và các cơ quan thông tinđại chúng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm xây dựng chương trình, chuyên trang,chuyên mục về pháp luật; đa dạng hoá các hình thức PBGDPL; có kế hoạch pháttriển và nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên,biên tập viên, cộng tác viên viết về pháp luật, bảo đảm đúng đường lối, chínhsách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

8. Sở Tài chính có trách nhiệmtham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện công tác PBGDPL từ nguồn ngânsách hàng năm theo phân cấp và từ các nguồn huy động hợp pháp khác; quản lý vàsử dụng có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

9. Đề nghị Toà án nhân dân cáccấp thông qua công tác xét xử, lựa chọn những vụ án điển hình, có tính răn đe,giáo dục cao để tổ chức xét xử lưu động nhằm ngăn ngừa tội phạm, đồng thờiPBGDPL cho nhân dân; cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lýquán triệt.

10. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổquốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ chức PBGDPL chohội viên, đoàn viên của tổ chức mình, vận động nhân dân chấp hành pháp luật;phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan PBGDPL cho nhân dân; vận động tổchức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia và hỗ trợ hoạt động PBGDPL; tham gia giámsát việc thực hiện chính sách, pháp luật về PBGDPL.

11. Thủ trưởng các sở, ban,ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phốthực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Sáu tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiệnvề Sở Tư pháp (cơ quan Thường trực Hội đồng PBGDPL tỉnh) tổng hợp, báo cáo UBNDtỉnh và Bộ Tư pháp.

Trong quá trình thực hiện nếu cókhó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, địa phương phản ánh kịp thời về Sở Tưpháp để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. SởTư pháp chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thịnày./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh