ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 11 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG THỰCHIỆN CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Thời gian qua, công tác phòng, chống mại dâm đãđược các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện với các mục tiêu, nhiệm vụ,giải pháp cụ thể trong kế hoạch 5 năm và hàng năm, bước đầu đã đạt được nhữngkết quả nhất định, góp phần bảo đảm ổn định trật tự, an toàn xã hội trên địabàn tỉnh.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình hình tệ nạn mạidâm và tội phạm liên quan đến mại dâm diễn biến phức tạp, với nhiều biến tướngtinh vi như mại dâm đồng giới, mại dâm trẻ em .v.v. ảnh hưởng và tác động xấuđến đời sống xã hội.

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 15/10/2013 củaThủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng,chống mại dâm trong tình hình hiện nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầuthủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố Bảo Lộc, Đà Lạt tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp chủyếu sau:

I. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Thống nhất quan điểm, nhận thức trong quá trìnhnghiên cứu, góp ý, đề xuất các chính sách, pháp luật phù hợp với tình hình tệnạn mại dâm hiện nay. Chú trọng góp ý hoàn thiện các chế tài hình sự, hànhchính nhằm xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật liên quanđến mại dâm, đặc biệt là các hành vi tiếp tay, bao che, dung túng thiếu tráchnhiệm của cán bộ được giao nhiệm vụ phòng, chống mại dâm; bảo đảm tính thốngnhất, đồng bộ của các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm với việcthực hiện các biện pháp can thiệp giảm hại về HIV/AIDS; xây dựng cơ chế, chínhsách hỗ trợ phù hợp nhằm giúp người bán dâm hòa nhập cộng đồng.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm quảnlý nhà nước của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác phòng,chống mại dâm:

- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân củangười đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan liên quan khiđể phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn quản lý; coi hiệu quả công tác phòng,chống mại dâm là một trong những chỉ tiêu thi đua, đánh giá hàng năm đối với tổchức và cá nhân. Giáo dục phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kiên quyết những cánbộ, đảng viên có hành vi thiếu trách nhiệm, bao che, dung túng, tham gia tệ nạnmại dâm.

- Thường xuyên rà soát, đánh giá thực trạng tệ nạnmại dâm trên địa bàn, thực hiện đồng bộ các hoạt động, giải pháp trong Quyếtđịnh số 1378/QĐ-UBND ngày 28/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hànhChương trình hành động phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giaiđoạn 2011 - 2015. Tăng cường trấn áp tội phạm liên quan đến mại dâm, triệt phácác tụ điểm, đường dây tổ chức hoạt động mại dâm ở các địa bàn trọng điểm; điềutra, truy tố và xét xử nghiêm minh các tội phạm liên quan đến mại dâm.

- Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Độikiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm các cấp theo Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ (Đội kiểm tra liên ngành 178). Tăng cường côngtác kiểm tra, xử lý nghiêm minh trước pháp luật đối với hành vi vi phạm của cơsở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm.

- Xây dựng các mô hình hỗ trợ tại cộng đồng đối vớingười bán dâm để cung cấp kịp thời các dịch vụ tư vấn tâm lý, pháp lý, khám,điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục; kỹ năng sống, trợ giúp xã hội, hỗtrợ học nghề, việc làm, tiếp cận các nguồn vốn nhằm tạo cơ hội cho người bándâm thay đổi công việc, hòa nhập cộng đồng bền vững.

- Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộlàm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội các cấp về chuyên môn, nghiệp vụ quảnlý nhà nước, công tác xã hội để làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất với Ủy bannhân dân tổ chức triển khai nhiệm vụ phòng, chống mại dâm ở địa phương.

- Huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị -xã hội và người dân trong đấu tranh phòng, chống mại dâm; xây dựng xã, phườnglành mạnh không có tệ nạn xã hội.

3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổbiến chính sách, pháp luật về phòng, chống mại dâm, nêu gương người tốt, việctốt, mô hình hay, những địa phương có cách làm sáng tạo, hiệu quả, đồng thờiphê phán những địa phương để tệ nạn mại dâm gia tăng. Hình thức, nội dung tuyêntruyền phải phù hợp và đến được các đối tượng cần tuyên truyền, tạo sự đồngthuận của xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm.

4. Đề cao trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt độngcủa Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng chống AIDS cáccấp; phân công nhiệm vụ, phân công địa bàn phụ trách cụ thể cho từng thành viênBan chỉ đạo; xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành; tăng cường công tác kiểm tracủa cấp trên đối với cấp dưới. Duy trì chế độ họp, sơ kết, tổng kết và báo cáokết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm theo quy định.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan ràsoát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định quản lý cơ sở kinh doanh có điềukiện, quản lý địa bàn và đề nghị xử phạt vi phạm hành chính liên quan đếnphòng, chống mại dâm.

- Chỉ đạo, hướng dẫn địa phương tổ chức rà soát,đánh giá thực trạng tệ nạn mại dâm làm cơ sở xây dựng các chính sách, giải phápphòng, chống mại dâm phù hợp; tổng kết, đánh giá, nhân rộng các mô hình hỗ trợ,giúp đỡ người bán dâm trong việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ xã hội tạicộng đồng.

- Hướng dẫn các địa phương về tư vấn, giúp đỡ, hỗtrợ người bán dâm tại cộng đồng, các cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội khi họ cóyêu cầu được hỗ trợ thay đổi công việc, hòa nhập cộng đồng.

- Theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành và đoàn thểthành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng chống AIDStỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Bảo Lộc, Đà Lạt triển khai thựchiện Chỉ thị này; định kỳ 6 tháng, 01 năm, tổng kết kết quả báo cáo Ủy ban nhândân tỉnh.

2. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an các cấpxác định địa bàn phức tạp về tệ nạn mại dâm, đối tượng, tội phạm hoạt động liênquan đến mại dâm, chú trọng đến các loại tội phạm mua bán người vì mục đích mạidâm; phân loại nạn nhân bị mua bán trong các vụ việc, án điều tra tội phạm liênquan đến mại dâm; tăng cường điều tra, xử lý vi phạm về mại dâm; phối hợp vớiSở Thông tin và Truyền thông ngăn chặn, xử lý tình trạng mại dâm thông qua sửdụng công nghệ cao; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định quản lý vềan ninh trật tự đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo việcthanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, văn hóa, lưu trú du lịch nhằm ngănchặn và xử lý các hành vi khiêu dâm, kích dục, lưu hành văn hóa phẩm độc hại,đồi trụy, lợi dụng du lịch để tổ chức hoạt động mại dâm.

4. Sở Y tế chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra,kiểm tra điều kiện về y tế của các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng đểhoạt động mại dâm; chỉ đạo các cơ sở y tế công lập phối hợp với ngành Lao động- Thương binh và Xã hội thực hiện khám bệnh định kỳ đối với nhân viên của cáccơ sở này và triển khai các biện pháp can thiệp bằng bao cao su dự phòng lâynhiễm HIV/AIDS trong phòng, chống mại dâm.

5. Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triểnkhai quy chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnhtrong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập theo đúngtinh thần Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Bảo Lộc vàĐà Lạt:

- Thường xuyên báo cáo thường vụ cấp ủy và tăngcường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với các ngành chức năng, chínhquyền cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm.

- Tập trung chỉ đạo giải quyết triệt để tệ nạn mạidâm tại những địa bàn trọng điểm; thành lập, kiện toàn và nâng cao năng lựchoạt động, hiệu quả công tác của Đội kiểm tra liên ngành 178.

- Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền các cơ chế,chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho người bán dâm tiếp cận, sử dụng các dịchvụ can thiệp dự phòng, khám và điều trị HIV/AIDS và các bệnh lây truyền quađường tình dục; chương trình 100% bao cao su trong các cơ sở kinh doanh dịchvụ; hỗ trợ người bán dâm giảm các tổn thương do bị lừa gạt, bạo lực, bóc lộttình dục; chỉ đạo thực hiện việc hỗ trợ xã hội đối với người bán dâm sau khi bịxử lý hành chính theo hướng dẫn tại công văn số 2335/LĐTBXH-PCTNXH ngày27/6/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

7. Đề nghị Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường cáchoạt động chất vấn, giám sát thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm của Ủy bannhân dân cùng cấp; bố trí ngân sách, huy động các nguồn lực hợp pháp khác đểthực hiện công tác phòng, chống mại dâm nhằm đạt được các mục tiêu theo Chươngtrình hành động, chống mại dâm tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 - 2015.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnhLâm Đồng và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường tuyên truyền, vậnđộng các hội viên, đoàn viên tham gia tích cực các phong trào xây dựng đời sốngvăn hóa ở khu dân cư, xây dựng địa bàn trong sạch, không có tệ nạn xã hội vàtham gia công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn./.

Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TBXH;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Các thành viên BCĐ tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, TP;
- Lưu: VT, VX3, NC, TH3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt