ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Phú Thọ, ngày 19 tháng 09 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI THỰCHIỆN HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ TỈNH, HUYỆN, XÃ

Để hoạt động thống kê phù hợp và đáp ứng yêu cầulãnh đạo, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước,các cấp, các ngành trong giai đoạn mới; từ năm 2010 đến nay, Chính phủ, Thủtướng Chính phủ, các bộ ngành Trung ương đã ban hành nhiều văn bản mới về côngtác thống kê, nh: Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02/3/2010 của Thủ tướng Chínhphủ về việc phê duyệt đề án đổi mới đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê; Quyếtđịnh số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hànhHệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10tháng 01 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định nội dung Hệ thống chỉtiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê cấptỉnh, huyện, xã; Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 của Thủ tướngChính phủ về Ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước; Nghịđịnh số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạmhành chính trong lĩnh vực thống kê; nhiều bộ, ngành Trung ương cũng đã ban hànhcác Quyết định, Thông tư quy định, hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê, hệ thốngbiểu mẫu báo cáo thống kê chuyên ngành áp dụng trong bộ, ngành và cho các sở,ngành cấp tỉnh.

Nhằm thống nhất triển khai thực hiện các văn bản mớinêu trên và để đáp ứng yêu cầu có đầy đủ thông tin khách quan, tin cậy, kịpthời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của cáccấp, các ngành trong tỉnh, đồng thời đảm bảo kỷ cương, kỷ luật, hiệu lực tronghoạt động thống kê từ việc thu thập thông tin ban đầu, đến việc công bố, sửdụng thông tin thống kê, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, cáchuyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện tốt các công việc sau đây:

1. Cục Thống kê tỉnh:

a) Trong Quý IV năm 2013:

- Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạchvà tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng tới các tổ chức và cá nhân nội dungNghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt viphạm hành chính trong lĩnh vực thống kê; Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày19/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Chính sách phổ biến thông tinthống kê Nhà nước.

- Trực tiếp hướng dẫn các sở, ban, ngành, cơ quan,đơn vị thực hiện báo cáo các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh thuộc chức năng, nhiệmvụ và trách nhiệm từng sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị.

- Thiết kế các biểu mẫu áp dụng thực hiện báo cáocác chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã; giúp các UBND huyện, thành phố, thị xãtập huấn, hướng dẫn thực hiện báo cáo các chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã.

b) Định kỳ tháng quí, năm tiếp nhận, thẩm định báocáo thống kê, báo cáo tài chính của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố,thị xã, doanh nghiệp; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theoquy định.

c) Đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, xử lý các hành vivi phạm hành chính của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thống kê theo quyđịnh tại Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ Quy định vềxử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

2. Các sở, ban, ngành trong tỉnh:

- Kiện toàn, bố trí cán bộ có năng lực, chuyên mônphù hợp làm thống kê chuyên trách hoặc kiêm nhiệm tương xứng với khối lượngcông tác thống kê của sở, ban, ngành; xây dựng mạng lới thu thập thông tin, đảmbảo thực hiện tốt các báo cáo thống kê thuộc trách nhiệm của sở, ban, ngành.

- Phối hợp với Cục Thống kê tổ chức triển khai cáccuộc điều tra đáp ứng yêu cầu báo cáo thống kê đối với bộ, ngành cấp trên (bằngnguồn ngân sách của tỉnh); xây dựng phần mềm xử lý tổng hợp các cuộc điều trathống kê chuyên ngành để sớm thiết lập cơ sở dữ liệu dùng chung.

3. UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Chủ trì tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến nộidung Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ Quy định về xửphạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê; Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Chính sách phổ biến thôngtin thống kê Nhà nước; hội nghị triển khai, tập huấn hướng dẫn thực hiện báocáo hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã.

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và cácUBND xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, chế độbáo cáo thống kê gửi về Chi cục Thống kê huyện, thành phố, thị xã. Bố trí côngchức có đủ năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp đảm nhận công tác thống kê củaphòng, ban, đơn vị và của xã, phường, thị trấn.

- Phối hợp với Cục Thống kê để xây dựng các phầnmềm xử lý tổng hợp hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện và cấp xã.

4. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Cục Thống kêtham mưu UBND tỉnh thực hiện kiện toàn tổ chức/công chức thống kê sở, ban,ngành; thống kê thuộc phòng, ban của huyện, thành phố, thị xã; thống kê xã,phường, thị trấn và xây dựng kế hoạch đào tạo trung, dài hạn; bồi dỡng, cậpnhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ thống kê hàng năm cho các công chức thốngkê; hướng dẫn các UBND xã, phường, thị trấn bố trí công chức làm thống kêchuyên trách hoặc kiêm nghiệm phù hợp với khối lượng công tác thống kê của xã,phường, thị trấn.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh phốihợp với Cục Thống kê tỉnh trong việc hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành,UBND huyện, thành phố, thị xã thực hiện chế độ báo cáo đối với Tỉnh ủy, Hộiđồng nhân dân, UBND tỉnh, chế độ báo cáo thống kê theo quy định tại Thông tư số02/2011/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011 nêu trên; thống nhất sử dụng thôngtin thống kê vào việc đánh giá và xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinhtế - xã hội của tỉnh theo quy định tại Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Chính sách phổ biến thông tinthống kê Nhà nước.

6. Sở Tài chính thẩm định dự trù kinh phí do CụcThống kê tỉnh lập để tổ chức các hội nghị quán triệt, phổ biến nội dung Nghịđịnh số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạmhành chính trong lĩnh vực thống kê; Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg này 19/7/2013của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhànước; hội nghị tập huấn cho các sở, ban, ngành và cho các huyện, thành phố, thịxã thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã; kinh phí xây dựng các phầnmềm xử lý tổng hợp các chỉ tiêu thống kê các cấp tỉnh, huyện, xã trình UNBDtỉnh phê duyệt.

7. Hàng năm Cục Thống kê có trách nhiệm kiểm tra,đôn đốc, giám sát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiệnChỉ thị này của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; các huyện, thành phố, thịxã trong tỉnh./.

Nơi nhận:
- Bộ KH&ĐT(TCTK);
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- UBMTTQVN tỉnh;
- VPTU, VPĐBQH &HĐND;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Các CQ TW trên địa bàn tỉnh;
- UBND huyện, thành, thị;
- Đài PT-TH, Báo Phú Thọ;
- CVP, các PCVP;
- CV NCTH;
- Lưu: VT, TH. (X.120b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Cúc