ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Đắk Lắk, ngày 04 tháng 10 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2013-2014

Thực hiện Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm củagiáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyênnghiệp năm học 2013-2014; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ pháttriển giáo dục theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; Nghị quyết Đại hộiĐảng bộ tỉnh lần thứ XV; Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Ban chấp hànhTrung ương Đảng và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủvề đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với việc tổ chức thựchiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục của tỉnh. Tập trung thực hiệnChương trình hành động của ngành Giáo dục triển khai Chiến lược phát triển giáodục 2011-2020.

Quán triệt Chỉ thị số3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với 4 nhiệmvụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên vàgiáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014 cho tất cả các cấp quản lý giáo dục,các đơn vị cơ sở giáo dục.

Tiếp tục đổi mới công tác quản lýgiáo dục, thực hiện các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư, hướng dẫn của BộGiáo dục và Đào tạo, thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh về quản lý nhà nước đốivới ngành Giáo dục và Đào tạo; Thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về bộ máy,biên chế, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản; quy chế thực hiện 3 công khai,4 kiểm tra.

Triển khai thực hiện đầy đủ cácnhiệm vụ, đề án của các cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáodục chuyên nghiệp và giáo dục dân tộc. Triển khai và nhân rộng mô hình trườnghọc mới (VNEN) và thực hiện Đề án Triển khai phương pháp Bàn tay nặn bột ở cáctrường phổ thông giai đoạn 2011-2015. Thực hiện có hiệu quả Đề án dạy và họcngoại ngữ trong hệ thống giáo dục giai đoạn 2010-2020. Phát động sâu rộng cuộc thikhoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học; Mở rộng diện học sinh được học 2buổi/ngày nhất là ở tiểu học và trung học cơ sở. Đảm bảo 100% các trường học,cơ sở giáo dục ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách công tác hành chính, thiđua, pháp chế và thanh tra. Củng cố kết quả, bảo đảm tính bền vững công tác phổcập giáo dục tiểu học đúng với độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS góp phần phânluồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn. Tăng tỷ lệ huyđộng trẻ nhà trẻ, trẻ mầm non, trẻ 5 tuổi đến trường. Đảm bảo thực hiện đúng lộtrình đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đã được phê duyệt. Chútrọng nâng cao chất lượng học tập tiếng Việt của học sinh dân tộc thiểu số.

Thực hiện nâng cao chất lượng vàhiệu quả hoạt động giáo dục đào tạo thông qua đổi mới phương pháp, hình thứcdạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. Thực hiện nghiêm túccông tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. Phấn đấu tỷ lệ học sinh tốtnghiệp THPT năm học 2013-2014 đạt trên 90%.

Tích hợp giáo dục về môi trường, vềtiết kiệm năng lượng, về y tế học đường, kỹ năng sống, giáo dục hướng nghiệpqua các môn học; Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng ngừa tai nạn đuốinước phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội trong họcsinh, sinh viên,… đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao,hoạt động xã hội, đoàn thể, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vềmục đích, ý nghĩa, lợi ích của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập;Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn2012-2020, Đề án Xóa mù chữ đến năm 2020. Phối hợp với ngành Lao động - Thươngbinh và xã hội củng cố mô hình hoạt động Trung tâm giáo dục thường xuyên cấphuyện theo hướng mỗi huyện có một trung tâm thực hiện nhiều nhiệm vụ: giáo dụcthường xuyên, hướng nghiệp, dạy nghề. Mở rộng việc dạy văn hóa kết hợp với dạynghề; củng cố hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng đáp ứng nhu cầu học tậpsuốt đời của người dân trong cộng đồng;

Chăm lo đầu tư phát triển đội ngũnhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, thực hiện việc tuyển dụng; bổ nhiệm, luânchuyển nhà giáo và cán bộ quản lý một cách hợp lý; Xây dựng quy hoạch và chươngtrình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dụcthường xuyên.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểmtra đối với các hoạt động giáo dục thực hiện tốt công tác quy hoạch và phát triểnnguồn nhân lực của ngành. Chú trọng việc kiểm tra thực hiện quy chế đào tạo mởngành đào tạo, liên kết đào tạo ở các trường Trung cấp chuyên nghiệp, Trung tâmgiáo dục Thường xuyên.

Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chếtài chính của ngành Giáo dục và Đào tạo, sử dụng và quản lý có hiệu quả cácnguồn đầu tư, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục. Đẩy mạnhviệc xã hội hóa giáo dục để tăng hơn nữa các nguồn lực phát triển ngành Giáodục và Đào tạo.

Đẩy mạnh đầu tư xây dựng trường lớpmầm non, tăng cường đầu tư thiết bị, thư viện trường học. Phấn đấu đạt và vượtchỉ tiêu kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia (kế hoạch 28%). Tích cực triểnkhai thực hiện chương trình, Đề án, Dự án của Trung ương và địa phương để gópphần phát triển cơ sở vật chất trường lớp cho ngành Giáo dục và Đào tạo.

2. UBND các huyện, thị xã, thànhphố

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dụcvà Đào tạo, chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở Giáo dục và Đào tạotại địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2013-2014 tạođiều kiện tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấmgương đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào thi đua "Xây dựng trường họcthân thiện, học sinh tích cực" trên địa bàn.

- Đẩy mạnh việc đầu tư xây dựngtrường lớp, trang thiết bị dạy học theo phân cấp, trong đó chú trọng đầu tư xâydựng trường chuẩn quốc gia, trường lớp mầm non.

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấnthực hiện tốt công tác giáo dục, đảm bảo hoàn thành các tiêu chí về giáo dụctrong chương trình xây dựng nông thôn mới chú trọng các xã điểm của tỉnh, củahuyện; đồng thời hỗ trợ các điều kiện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo thựchiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục bềnvững góp phần ổn định chính trị vùng dân tộc, giữ vững an ninh vùng biên giới.

3. Các Sở, ban, ngành đoàn thể

Tích cực phối hợp với Sở Giáo dụcvà Đào tạo các địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch đảm bảo các điều kiệngóp phần thực hiện công tác phát triển giáo dục đào tạo năm học 2013-2014. Đặcbiệt, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh cầntích cực phối hợp với ngành Giáo dục để triển khai thực hiện tốt các chế độchính sách hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ và công tác bảo hiểm y tế học sinh.

Đề nghị các tổ chức đoàn thể quantâm, phối hợp, hỗ trợ tích cực cho ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt cáccuộc vận động, các phong trào thi đua và các nhiệm vụ của Ngành.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Giáodục và Đào tạo; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban,ngành; Thủ trưởng các cấp quản lý giáo dục, các đơn vị cơ sở trường học cótrách nhiệm xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, định kỳ báocáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:
- Văn phòng CP (b/c);
- Bộ GD&ĐT (b/c);
- UBMTTQVN tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- Các trường CĐ, TCCN thuộc tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- CVP, PCVUBND tỉnh;
- Phòng TH, TCTM;
- Lưu VT, VHXH.(T.80)

CHỦ TỊCH
Hoàng Trọng Hải