ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Hòa Bình, ngày 28 tháng 08 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆNNHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2013 – 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Năm học 2012 – 2013, là năm học ngành Giáo dục vàĐào tạo triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 Hội nghị lầnthứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáodục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiệnkinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, hoàn thànhxuất sắc các chỉ tiêu, lĩnh vực công tác, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cờđơn vị xuất sắc. Tuy nhiên, so với yêu cầu công tác ngành Giáo dục và Đào tạocòn một số hạn chế cần khắc phục: Chất lượng giáo dục còn nhiều bất cập giữavùng thuận lợi và khó khăn, công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sởchưa hiệu quả, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia thấp, chưa thật sự đáp ứng đượcyêu cầu đổi mới hiện nay.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắcphục những hạn chế, trong năm học 2012 – 2013, thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâmnăm học 2013 – 2014 theo Chỉ thị số 3004/CT-BGD &ĐT ngày 15/8/2013 của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1) Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tácquản lý giáo dục. Đổi mới công tác quản lý nhà nước về giáo dục. Tăng cườngkiểm tra, giám sát các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục. Thực hành tiếtkiệm, chống lãng phí trong đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị và tổ chứccác hoạt động giáo dục. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến giáodục pháp luật trong các nhà trường. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trongquản lý giáo dục. Thực hiện công khai chất lượng giáo dục và điều kiện đảm bảochất lượng giáo dục; tăng cường quản lý thu, chi tài chính, công tác tuyển sinhđầu cấp học. Đổi mới công tác thi đua – khen thưởng gắn với hiệu quả tổ chứccác hoạt động giáo dục toàn diện.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc học tập vàlàm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thiết thực kỷ niệm 45 nămngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục (15/10/1968 – 15/10/2013)và các phong trào thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Đưa nội dungcác cuộc vận động thành hoạt động thường xuyên liên tục của ngành. Chú trọngcông tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏevà giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh, sinh viên; nâng cao đạo đức nghềnghiệp của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

- Củng cố, duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáodục mầm non cho trẻ năm tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học chống mù chữ, phổ cậpgiáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở đảm bảo chấtlượng thực chất. Thực hiện tốt phân luồng học sinh sau Trung học cơ sở, đa dạnghóa phương thức học tập đáp ứng nhu cầu học tập và tạo cơ hội học tập suốt đờicho nhân dân.

- Đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡnggiáo viên, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập. Thực hiện cóhiệu quả Kế hoạch dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàntỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày15/9/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Củng cố, mở rộng mạng lưới cơ sởgiáo dục mầm non phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, tăng tỷ lệ huyđộng trẻ đến trường học 2 buổi/ngày. Tăng cường đầu tư xây dựng trường mầm nonđạt chuẩn Quốc gia; hỗ trợ thực hiện chương trình giáo dục mầm non ở các vùngkhó khăn. Ưu tiên các nguồn lực để duy trì nâng cao chất lượng phổ cập giáo dụcmầm non cho trẻ em 5 tuổi.

- Đẩy nhanh việc chuẩn bị các điều kiện cụ thể đểtriển khai đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học, phương thứcthi, kiểm tra, đánh giá nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượngvà hiệu quả hoạt động giáo dục phổ thông. Tiếp tục triển khai mô hình trườnghọc mới Việt Nam (VNEN). Tiếp tục chỉ đạo điều chỉnh nội dung dạy học theohướng tinh giản; tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp trong các trường trunghọc.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ýnghĩa, lợi ích của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; triển khai thựchiện có hiệu quả Kế hoạch Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020. Củngcố mô hình hoạt động Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện, Trung tâm họctập cộng đồng đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời người của người dân trong cộngđồng; kết hợp trung tâm học tập cộng đồng với Trung tâm văn hóa – thể thao xãnhằm giúp trung tâm hoạt động có hiệu quả và phát triển bền vững. Tăng cườngnền nếp, kỷ cương, hiệu quả hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ - tin học.

Mở rộng quy mô, đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo,các hình thức đào tạo, các hệ đào tạo gắn với bảo đảm chất lượng đào tạo, phùhợp với khả năng cung ứng nhân lực và quy hoạch phát triển nhân lực của địaphương. Đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội, hợp tác với doanh nghiệp và hợptác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp.

- Thực hiện quy hoạch phát triển đội ngũ nhà giáovà cán bộ quản lý giáo dục, chương trình phát triển ngành sư phạm và trường sưphạm đến năm 2020, Đề án “Đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng – an ninh chocác trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2010 – 2016”.Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sởgiáo dục theo Chuẩn cán bộ quản lý, giáo viên đã ban hành.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác đầu tưxây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường mầm non, trường phổ thôngđạt chuẩn Quốc gia; tiếp tục thực hiện đề án phát triển hệ thống trường Trunghọc phổ thông chuyên giai đoạn 2010 – 2020. Tăng cường công tác thiết bị trườnghọc, thư viện trường học. Triển khai có hiệu quả các Đề án, Chương trình và Dựán về giáo dục đào tạo.

- Quan tâm chăm lo công tác giáo dục dân tộc. Đẩymạnh các hoạt động trong “Năm giáo dục vùng khó khăn”. Tiếp tục xây dựng cácgiải pháp, biện pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục dân tộc trên địa bàntỉnh, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học đối với học sinh dântộc. Củng cố, phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổthông dân tộc bán trú theo mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tạiQuyết định số 1379/QĐ-TTg ngày 12/8/2013.

2. Các Sở, ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ vớiSở Giáo dục và Đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi nhất để ngành Giáo dục và Đàotạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013 – 2014.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổchức thành viên, các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền, vận động,giám sát cán bộ, công chức và nhân dân trong tỉnh tích cực thực hiện Chỉ thịnày. Gia đình và Ban Đại diện cha mẹ học sinh cần chú trọng giáo dục con em mìnhthái độ học tập đúng đắn, trung thực; phối hợp chặt chẽ với nhà trường và chínhquyền địa phương phát hiện và kiên quyết chống các hiện tượng tiêu cực và bệnhthành tích góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phốphối hợp với Sở giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường và cơ sở giáo dụckhác trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý đảm bảo tốt các điều kiện về đội ngũgiáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bịdạy và học, chế độ chính sách và các điều kiện cần thiết khác để các nhà trườngthực hiện đúng Kế hoạch thời gian năm học 2013 – 2014; chỉ đạo thực hiện nghiêmtúc các nhiệm vụ trọng tâm năm học; thực hiện tốt công tác phối hợp với Sở giáodục và Đào tạo và các ban, ngành, đoàn thể, gia đình phụ huynh học sinh và nhàtrường huy động tối đa học sinh ra lớp, chú ý giáo dục học sinh còn yếu kém vềđạo đức và học lực nhằm giáo dục các em học sinh phát triển toàn diện nâng caochất lượng Giáo dục và Đào tạo.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp chặtchẽ với Báo Hòa Bình, Sở giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố, các đơn vị, trường học tăng cường công tác tuyên truyền các hoạt động tựutrường, công tác chuẩn bị, tổ chức Khai giảng và “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”năm học 2013 – 2014.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị, trường học, các cơ sởgiáo dục trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêmtúc Chỉ thị này.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, đôn đốc vàtổng hợp kết quả triển khai thực hiện định kỳ hàng quý, 6 tháng báo cáo Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoán ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, phó VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX (80b).

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh