ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10/CT-UBND

Nam Định, ngày 12 tháng 06 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜICÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNHƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đãcó nhiều chủ trương, chính sách mới đối với Người có công với cách mạng, phùhợp với từng thời kỳ phát triển của đất nước. Ngày 16/7/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh s04/2012/UBTVQH13 về việc sửa đổi, bổ sung một sđiều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và ngày 09/4/2013Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thihành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sau đây gọilà Nghị định số 31).

Để làm tốt công tác giải quyết chínhsách ưu đãi người có công nhm nâng cao đời sống vật chất,tinh thần của người có công trên địa bàn tỉnh, Chủ tịchUBND tỉnh chỉ thị các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và các đơnvị trong tỉnh thực hiện tốt các công việc sau:

1. Tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầnglớp nhân dân về nội dung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Pháplệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng(sau đây gọi là Pháp lệnh), Nghị định số 31; làm cho các cấp, các ngành và toàndân thấy rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công với Cách mạng.Đồng thời, để người có công với Cách mạng hiểu rõ các chínhsách mới được ban hành, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc kê khai,thiết lập hồ sơ, xác nhận hồ sơ và đề nghị giải quyết chính sách đảm bảo đúngtrình tự, kịp thời, chính xác, đúng quy định.

2. Các s, ban,ngành, các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn của mình phối hợp tổ chức triển khai thựchiện tốt công tác giải quyết chế độ chính sách đối với người có công với Cáchmạng, đng thời phát hiện, xử lý hoặckiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi tiêu cực trong việc giảiquyết chính sách ưu đãi ngưi có công với Cách mạng tráivới các quy định của pháp luật:

2.1. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triểnkhai hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho các Sở, ngành liên quan, các tổ chứcchính trị - xã hội; UBND các huyện, thành phố; UBND xã, phường,thị trấn và cán bộ làm công tác lao động - thương binh và xã hội trong tỉnh.Hướng dẫn tổ chức công khai tại cơ sở trước khi thẩm định, xét duyệt, quyết địnhthực hiện các chế độ ưu đãi đi với người có công và thânnhân của họ được thụ hưởng các chế độ chính sách theo quy định của Pháp lệnh và Nghị định số 31, đảm bảo nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, đúngtrình tự, thủ tục theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát, thực hiện điều chỉnh trợ cấp kịp thời, đúng thời đim cho đi tượng hoạt động kháng chiến bị nhiễm chấtđộc hóa học theo quy định của Nghị định số 31.

- Tng hp kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các đơnvị trong việc thực hiện chính sách cho các diện đi tượngtheo Pháp lệnh và Nghị định số 31, báo cáo UBND tỉnh để kiến nghị cơ quan cóthẩm quyền xem xét, gii quyết.

2.2. Sở Y tế:

- Chỉ đạo các bệnh viện, các cơ sởkhám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh bng thẻ bảo hiểm y tế cho các đi tượng Người cócông;

- Tăng cường công tác kiểm tra, hướngdẫn các bệnh viện, các cơ sở y tế có tham gia khám, điều trị, lập hồ sơ bệnhán, cấp giấy ra viện cho các đối tượng để lập hồ sơ hưngchính sách ưu đãi người có công, đảm bảo đúng đối tượng, đúng bệnh, ngăn chn các tiêu cực có thể xảy ra. Phát hiện, xử lý nghiêm tập thể, cá nhânlợi dụng quyền hạn có hành vi làm sai lệch hồ sơ bệnh ánhoặc giấy tờ ra viện để đối tượng lợi dụng lập thủ tục hồ sơ hưởng chế độ ưuđãi người có công với cách mạng.

- Thực hiện việc cấp giấy chứng nhậnbệnh tật; dị dạng, dị tật cho người hoạt động kháng chiến và con của họ bịnhiễm chất độc hóa học theo thẩm quyền quy định tại Nghịđịnh số 31 và việc giám định y khoa, kết luận bệnh tật, khả năng mất sức laođộng cho các đối tượng nhằm giải quyết chính sách ưu đãi đúng chế độ;

2.3. Bộ Chỉ huy Quân stỉnh:

- Phi hợp SởLao động - TB và XH, các cơ quan liên quan kiểm tra xác minh các căn cứ, chứng lý, các giy tờ chứng minh thờigian công tác trong quân đội của đối tượng; xác nhận địa bàn, phiên hiệu đơn vịca Người có công; tổ chức việc tiếp nhận, bàn giao hàicốt liệt sỹ quy tập về quê hương theo quy định.

- Hướng dẫn, tổ chức triển khai thựchiện các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng đượcgiao theo quy định Pháp lệnh và Nghị định số 31.

2.4. Công an tỉnh:Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các chế độ ưu đãingười có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh số 04 và Nghị định số31.

2.5. SGiáo dụcvà Đào tạo:

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc quyền qun lý thực hiện việcưu tiên trong tuyển sinh, đào tạo và hướng dẫn, kiểm traviệc xác nhận đối tượng đng cácchế độ ưu đãi khác về giáo dục - đào tạo đối với người có công và con của họđang theo học tại các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Hướng dẫn các trường tiểu học,THCS, THPT nhận tham gia chăm sóc, giữ gìn các công trìnhghi công liệt sỹ.

2.6. Bảo hiểm xã hội tnh: Phối hợp với Sở Lao động - TB và XH triển khaithực hiện tốt việc mua, cp thẻ Bảo hiểm y tế cho đốitượng chính sách người có công, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

2.7. Sở Nội vụ: Phi hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xétđề nghị tặng kỷ nim chương Chiến sỹCách mạng bị địch bắt tù, đầy; tham mưu giải quyết tồn đọng về khen thưởngthành tích trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; khen thưởng người có côngvới cách mạng. Thẩm định, trình UBND tỉnh giải quyết chế độ đi với thanh niênxung phong theo quy định.

2.8. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợpSở Lao động - TB và XH hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãivề nhà ở đối với người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh vàQuyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ vềhỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở và các văn bản quy phạm phápluật của nhà nước phù hợp với hoàn cảnh, công lao đóng góp của từng đối tượng.

2.9. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì, phối hpvới các cơ quan có liên quan hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi về đất đai đốivới người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ; đất dành riêng cho các công trình ghi công liệt sỹ, cơ sở chămsóc, điều dưng, chỉnh hình, phục hồi chức năng cho Ngườicó công.

2.10. STàichính: Đảm bảo nguồn kinh phí của địa phương để gii quyếtchính sách ưu đãi cho người có công trên địa bàn tỉnh;hướng dẫn các đơn vị trong sử dụng, thanh quyết toán kinh phí người có công theo quy định.

2.11. UBND các huyện, thành phố NamĐịnh:

- Tổ chức triển khai việc thực hiệnPháp lệnh và Nghị định số 31 trên địa bàn; củng cố, kiệntoàn Ban chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh cấp huyện, xã để hướng dẫn việc lập, xácnhận, xét duyệt hồ sơ đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng quy định, đặc biệt làviệc thực hiện công khai ngay từ cơ sở; chỉ đạo UBND cấpxã và các ngành nâng cao trách nhiệm trong việc công khailập hồ sơ, xác nhận để hưởng các chế độ ưu đãi; thực hiệnnghiêm túc các hướng dẫn nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn cấp trên trong lĩnhvực giải quyết chính sách ưu đãi người có công;

- Chỉ đạo thực hiện tốt các phongtrào “Đền ơn đáp nghĩa” đối với người có công với cách mạng tại địa phươngmình.

- Thường xuyên tổ chức thanh tra,kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với người có côngvới cách mạng; phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi khai man giả mạo giy tờ của cơ quan, tchức, các biểu hiện sáchnhiễu, gây phiền hà trong quá trình lập, xét duyệt chế độchính sách đối với người có công trên địa bàn.

3. Đnghị Ủyban Mặt trận Tổ quốc tnh, các đoàn thể, tổchức chính trị xã hi, vn động cáccơ quan, đơn vị và mọi tng lớp nhân dân phối hợp cùng vớicác cơ quan nhà nước tchức tt công tác giải quyếtchính sách, thúc đy phong trào “Đnơn đáp nghĩa” trong mọi tchức, gia đình, cá nhân chăm lođời sống người có công. Thường xuyên giám sát việc thực hiện và kiến nghị vớicác cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện tốt chính sách, chế độ ưu đãi quyđịnh trong Pháp lệnh và Nghị định số 31.

Chủ tịch UBNDtỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Hội đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. GiaoGiám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi và thường xuyên báo cáokết quả thực hiện về UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.

Nơi nhận:
- Bộ LĐTB&XH;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tnh;
- Đ/c Ch tịch, các Đ/c PCT UBND tnh;
- Các Ban của Tnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể ca tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CPVP UBND tỉnh;
- Website UBND tỉnh, Website VPUBND tnh;
- Lưu VP1, VP7.

CHỦ TỊCH
Nguyễn
Văn Tuấn