ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Cà Mau, ngày 10 tháng 12 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠMHÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Thời gian qua, đa số các sở, ban,ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau đã triển khai thựchiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, điều tra thống kê theo Luật Thống kê và cácvăn bản có liên quan. Từ đó, đã kịp thời cung cấp thông tin, số liệu có căn cứkhoa học phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh vàcông tác hoạch định chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địabàn tỉnh.

Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vịchưa chấp hành tốt Luật Thống kê. Chất lượng thông tin, báo cáo còn hạn chế,chưa sát với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và chức năng, nhiệm vụcủa đơn vị; số liệu báo cáo giữa sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện,thành phố Cà Mau không thống nhất với số liệu của Cục Thống kê tỉnh; gửi thôngtin, báo cáo kinh tế - xã hội tuần, tháng, quý, năm đến Tỉnh ủy, Hội đồng nhândân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh trễ so vớithời gian quy định v.v….

Để phát huy kết quả đạt được, khắcphục những hạn chế đã qua, đồng thời thực hiện tốt Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnhvực thống kê, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị các sở, ban, ngành, đoànthể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau, theo chức năng, nhiệmvụ triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phốihợp với Sở Tư pháp (Thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh), SởThông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh,các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau đẩymạnh công tác tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, tráchnhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chế độ thông tin, báocáo thống kê, điều tra thống kê; phổ biến và sử dụng thông tin thống kê; Quy địnhvề xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê theo Nghị định số79/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện, kịpthời phát hiện, chấn chỉnh các hạn chế trong việc chấp hành chế độ thông tin,báo cáo và điều tra thống kê theo Luật Thống kê; đồng thời xử lý các trường hợpvi phạm theo đúng quy định hiện hành.

2. Sở Tư pháp (Thường trực Hội đồngphổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh) lồng ghép Nghị định số 79/2013/NĐ-CP củaChính phủ vào chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh và theo dõi,đôn đốc các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện theo thẩm quyền.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành,đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau, căn cứ vàochức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghịđịnh số 79/2013/NĐ-CP của Chính phủ đến cán bộ, công chức, viên chức có liênquan của địa phương, đơn vị để thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo đơn vịnâng cao chất lượng thông tin, báo cáo; gửi báo cáo kinh tế - xã hội tuần,tháng, quý, năm về Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầutư và Cục Thống kê tỉnh đúng thời gian quy định; kịp thời, thông tin, báo cáocác vụ việc phát sinh đột xuất ở địa phương, đơn vị về Ủy ban nhân dân tỉnh đểxem xét, chỉ đạo. Hàng năm, lồng ghép tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện côngtác này tại địa phương, đơn vị và báo cáo kết quả thực hiện về Cục Thống kêtỉnh để tổng hợp chung.

4. Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệmkiểm tra, rà soát, đối chiếu số liệu kinh tế - xã hội, số liệu ngành, lĩnh vựcvới các sở, ngành, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phốCà Mau trước khi báo cáo, công bố số liệu thống kê, nhằm đảm bảo tính thốngnhất chung; đồng thời theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị này; kịpthời phát hiện, hướng dẫn xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện;trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉđạo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêucầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố Cà Mau phối hợp thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thịnày./.

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Tổng cục Thống kê;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Cà Mau;
- Báo, Đài, CTTĐT tỉnh, Công báo tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- CVNN (T), NC(A);
- Lưu: VT, L01/12

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng