ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 06 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC CẢI TIẾN LỀ LỐI LÀM VIỆC

Trong thời gian qua, Ủy ban nhândân tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luậthành chính, nhằm nâng cao trách nhiệm, chất lượng hoạt động của các cơ quanhành chính nhà nước, góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệmvụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đãthể hiện quyết tâm, có giải pháp cụ thể, hiệu quả, thiết thực, tạo sự chuyểnbiến về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiệncông vụ của mình.

Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vịvẫn chưa quán triệt đầy đủ sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh, việc triển khaithực hiện nhiệm vụ ở một số sở, ngành, địa phương và đơn vị trực thuộc có lúcchưa đảm bảo nên chất lượng tham mưu và hiệu quả tổ chức thực hiện chưa đáp ứngyêu cầu đề ra.

Để chấn chỉnh và tăng cường kỷluật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệmtrong hoạt động của các ngành, các cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ thị:

1. Thứ hai hàng tuần, các ngành,các đơn vị chủ yếu tập trung làm việc nội bộ để kiểm điểm công việc triển khaicông việc tuần. Không tổ chức họp hội có sự tham gia của nhiều ngành, nhiều địaphương vào ngày đầu tuần (trừ kế hoạch của Bộ, ngành Trung ương).

2. Kiên quyết giảm số lượng, nângcao chất lượng cuộc họp, hội nghị, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nângcao hiệu lực, hiệu quả việc chỉ đạo, điều hành của Thủ trưởng cơ quan đáp ứngyêu cầu cải cách hành chính.

3. Nâng cao hiệu quả sử dụng thờigian làm việc tại cơ quan, đơn vị, triển khai có hiệu quả chương trình hiện đạihóa nền hành chính, hiện đại hóa công sở; thực hiện chuẩn mực đạo đức về nghềnghiệp của cán bộ, công chức theo tinh thần "Học tập và làm theo tấm gươngđạo đức Hồ Chí Minh".

4. Ứng dụng đẩy mạnh ứng dụng côngnghệ thông tin trong các cơ quan hành chính. Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnhtriển khai thực hiện "họp, hội không giấy tờ", "họp, hội trựctuyến". Các cuộc họp do Ủy ban nhân dân Tỉnh chủ trì, các đại biểu dự họpsử dụng máy tính cá nhân để truy cập thông tin phục vụ cuộc họp.

5. Tăng cường đi cơ sở để nắm bắttiến độ triển khai các đề án, dự án, kế hoạch của Tỉnh, của ngành. Các thànhviên Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành phải bố trí lịch đi cơ sởmỗi tháng ít nhất 2 lần. Khi đi và làm việc ở cơ sở cần tiếp xúc đối tượng trựctiếp phát sinh vấn đề để xem xét giải quyết trực tiếp.

6. Lãnh đạo và người đứng đầu địaphương phải trực tiếp khảo sát thực tế, đối thoại trực tiếp, lắng nghe và giảiquyết thấu đáo các vấn đề khiếu nại, không ủy quyền cho các cơ quan chuyên môn,đồng thời xử lý nghiêm các đơn vị, cán bộ thuộc quyền không hoàn thành chứctrách, nhiệm vụ được giao, kết quả làm việc không trung thực, không khách quan,không chấp hành chỉ đạo của Thủ trưởng.

7. Khi triển khai thực hiện dự án,lãnh đạo và người đứng đầu địa phương (xã, huyện, tỉnh) phải trực tiếp họp côngkhai để lắng nghe ý kiến người dân, không ủy quyền cho Ban Quản lý dự án, Trungtâm phát triển quỹ đất.

8. Thực hiện đồng bộ các biện phápđẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theohướng "một cửa, một cửa liên thông", thường xuyên rà soát, sửa đổi,bổ sung các thủ tục hành chính theo quy định, đảm bảo đơn giản về hồ sơ, thủtục, rút ngắn thời gian giải quyết công việc; thực hiện nghiêm việc niêm yếtcông khai, minh bạch các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quảnlý trực tiếp của cơ quan, đơn vị để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện vàgiám sát thực hiện. Xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu người dân và doanhnghiệp.

9. Thực hiện nghiêm túc chế độ báocáo trực tuyến chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngànhTỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cánhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Các CVNC - VP UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/VX.Thuy

CHỦ TỊCH
Lê Minh Hoan