UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Hà Nam, ngày 07 tháng 6 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỌC SINH, SINH VIÊNGÓP PHẦN ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong những nămqua, sự nghiệp giáo dục, đào tạo của tỉnh có bước phát triển toàn diện, thu đượcnhiều kết quả quan trọng; cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đặc biệt làngành giáo dục - đào tạo và các trường đã quan tâm, chú trọng kết hợp chặt chẽgiữa nâng cao chất lượng dạy và học với công tác quản lý học sinh, sinh viêngóp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng nhà trường và đảm bảo anninh, trật tự ở địa phương.

Bên cạnh kết quảđạt được, công tác quản lý học sinh, sinh viên còn một số tồn tại, hạn chế: côngtác phối hợp giữa nhà trường với chính quyền địa phương, gia đình và lực lượngCông an trong quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên có lúc, có việc chưa kịpthời; tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật (cờ bạc, trộm cắp, vi phạm trật tự an toàn giaothông, ma túy…) còn xảy ra, có trường hợp phạm tội nghiêm trọng, gây bức xúctrong dư luận nhân dân.

Để thực hiện cóhiệu quả công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên góp phần đảm bảo an ninh,trật tự trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Uỷ ban nhân dân cáchuyện, thành phố, Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, các ngành, đoàn thể,các tổ chức của thanh, thiếu niên; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyênnghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chủyếu sau:

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệmcủa các cấp, các ngành, các đoàn thể, trước hết là của cấp ủy, lãnh đạo các trườnghọc, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ giáo viên; kết hợp chặtchẽ giữa thực hiện nhiệm vụ dạy tốt, học tốt với công tác quản lý học sinh,sinh viên, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

2. Hiệutrưởng các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trênđịa bàn tỉnh có kế hoạch tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáodục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong học sinh, sinh viên; tổ chức chohọc sinh, sinh viên ký cam kết về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, đảmbảo trật tự an toàn giao thông… trong trường học và ở nơi cư trú; đẩy mạnhphong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; tổ chức tốt các hoạt độnghướng về cộng đồng, các hoạt động trong dịp hè, tạo sân chơi lành mạnh, bổ íchcho học sinh, sinh viên.

3. Quan tâmxây dựng, củng số, kiện toàn, nâng cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộlãnh đạo quản lý, phối hợp đồng bộ giữa giáo viên chủ nhiệm với các khoa,phòng, đoàn thể nhà trường trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinhviên. Rà soát, bổ sung và thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa nhà trường, chínhquyền cơ sở và lực lượng Công an trong công tác kiểm tra, nắm tình hình, traođổi thông tin, kịp thời phát hiện, xử lý, giải quyết những vấn đề vướng mắc vàcác vụ việc về an ninh trật tự liên quan đến học sinh, sinh viên, không để phátsinh phức tạp, nghiêm trọng.

4.Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảovệ an ninh Tổ quốc, duy trì hiệu quả hoạt động, từng bước nhân rộng các mô hìnhtự quản, tự phòng, tự bảo vệ, câu lạc bộ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòngchống tội phạm, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên… Xây dựng nhà trườngđạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự” theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an. Quản lý chặt chẽ ký túc xá học sinh, sinh viên; banhành quy định quản lý nhà cho học sinh, sinh viên thuê...

5. Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân các huyện,thành phố, các xã, phường, thị trấn chỉ đạo các trường thuộc hệ thống giáo dụcphổ thông trên địa bàn tỉnh căn cứ tình hình thực tế có kế hoạch phối hợp vớilực lượng Công an triển khai thực hiện tốt nội dung trên; tăng cường hiệu lực,hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, kiểm tra chặt chẽ các cơ sở kinhdoanh có điều kiện, dịch vụ cầm đồ, Internet… xử lý kịp thời, không để hìnhthành các tụ điểm tội phạm, cờ bạc, ma túy xâm nhập, ảnh hưởng đến an ninh trậttự các trường học.

Căn cứ Chỉ thịnày, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Thủ trưởng các ngành, đoàn thể của tỉnh,Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng,trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể,tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Giao Công an tỉnhchủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnhtheo dõi, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả hàngtháng, hàng quý về Uỷ ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Công an;
- TTTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh; đã ký
- Đoàn TNCS HCM tỉnh;
- UBND, Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;
- Các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh;
- LĐVP, NC, VX, KTTH;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng