ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 7 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾHOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 THÀNHPHỐ ĐÀ NẴNG

Ngày 25 tháng 6 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hànhChỉ thị số 13/CT-TTg về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vàdự toán ngân sách nhà nước năm 2014. Theo đó, năm 2014 có ý nghĩa là điểm “nướcrút” trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015,tuy nhiên Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nướcnăm 2014 được xây dựng trong bối cảnh kinh tế thế giới chưa vượt qua suy thoái,kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn đã ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triểnkinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Nhằm vượt qua những khó khăn, tháchthức, đáp ứng mục tiêu phát triển, trên cơ sở các chủ trương, hướng dẫn của cácbộ, ngành Trung ương, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBNDcác quận, huyện căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch của ngành, địa phương mìnhđể tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sáchnhà nước năm 2014 với các yêu cầu và nội dung sau:

A. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁTTRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

I. Mục tiêu tổng quát:

Tập trung hỗ trợ hiệu quả hoạt động sản xuất kinhdoanh, phục hồi tăng trưởng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phátvà phát triển bền vững. Triển khai thực hiện tái cơ cấu kinh tế và đổi mới môhình tăng trưởng. Tiếp tục đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đôthị, tập trung hoàn thành các công trình trọng điểm. Thực hiện tốt công tácgiải tỏa đền bù, tái định cư, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhândân. Mở rộng, nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Củngcố quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnhcông tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

II. Nhiệm vụ chủ yếu:

Thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp đãđược đề ra trong các Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ, Hội đồng nhân dân thànhphố, các chủ trương, chương trình đề án của Đảng bộ và UBND thành phố đã đượcthông qua, tập trung vào các nhiệm vụ sau:

1. Phát triển kinh tế

a. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡkhó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng nângcao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; tập trung rà soát, điều chỉnh cácquy hoạch phát triển nhằm khai thác các tiềm năng lợi thế để thúc đẩy pháttriển kinh tế; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - côngnghiệp - nông nghiệp. Tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốnđầu tư, tiếp tục đầu tư hoàn thiện các công trình kết cấu hạ tầng chủ yếu, cácdự án trọng điểm, các công trình phục vụ phúc lợi và an sinh xã hội. Phấn đấutăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn (GDP, giá cố định năm 2010) đạt9-10% so với ước thực hiện năm 2013;

b. Tập trung triển khai Đề án Phát triển Dịch vụthành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020. Phát triển các lĩnh vựcdịch vụ có giá trị gia tăng cao. Khai thác hiệu quả các tiềm năng và lợi thế theo hướng đẩy mạnh phát triển ngành du lịch, thúc đẩy phát triểnthương mại, xuất khẩu, vận tải, bưu chính - viễnthông, tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, tư vấn và các dịch vụ hỗtrợ kinh doanh khác nhằm nâng cao tỷ trọng dịch vụ trongGDP.

Phát triển thị trường thương mại trong nước, mởrộng hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ. Tiếp tục triển khai Cuộc vận động“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tăng cường quản lý thị trường, giácả, góp phần kiềm chế lạm phát. Đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng chế biến, chếtác có giá trị gia tăng cao, các sản phẩm chủ lực và tăng cường xuất khẩu dịchvụ. Phát triển thị trường mới tiềm năng và gia tăng thị phần tạicác thị trường đã có.

Phát triển du lịch thành ngành kinhtế mũi nhọn, tạo ra bước phát triển mới về du lịch. Tăng cường hoạt động xúctiến, quảng bá du lịch; nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩmdulịch; kết hợp khai thác hiệu quả phát triển văn hóa với du lịch. Tăng cường thuhút, tạo mới và tổ chức tốt các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch để thúc đẩyphát triển du lịch. Khuyến khích các thành phần kinh tếtiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, đầu tư nâng cấp các điểm đến vàtriển khai các dự án du lịch trên địa bàn thành phố. Xúc tiến mở thêm các đườngbay trực tiếp quốc tế và cải thiện mạnh mẽ môi trường du lịch của thành phố,trong đó chú ý công tác vệ sinh môi trường các bãi biển, chống chèo kéo dukhách, đảm bảo trật tự an toàn và văn minh du lịch.

Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khíchphát triển dịch vụ vận tải công cộng. Kêugọi các nhà đầu tư tham gia đầu tư, khai thác dịch vụ xe buýt, đặc biệt là xebuýt nội thành. Tiếp tục nâng cao năng lực vận tải đường biển, đườnghàng không. Đầu tư đổi mới phương tiện và xây dựng, khai thác hiệu quả các côngtrình giao thông trên địa bàn thành phố. Tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thôngtrên địa bàn thành phố, trong đó ưu tiên đẩy mạnh triển khai các công trìnhgiao thông nông thôn trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thônmới. Tập trung triển khai các hợp phần của Dự án Phát triển bền vững, Dự án Nútgiao thông khác mức Ngã Ba Huế. Tăng cường trật tự và an toàn giao thông, giảiquyết triệt để tình trạng “xe dù bến cóc”.

Phát triển dịch vụ thông tin truyềnthông theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng và giảm chi phí, phục vụ hiệuquả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố. Đẩymạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính phủ điện tử và xuất khẩuphần mềm.

Tiếp tụcphối hợp chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng bám sát các chính sách tàichính, tiền tệ của Chính phủ, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn vay, giảm lãisuất và cơ cấu lại các khoản nợ; kiềm chế nợ xấu và chủ động xử lý nợ xấu phùhợp với quy định của pháp luật.

c. Đẩy mạnh phát triển sản xuất vàthu hút đầu tư công nghiệp theo hướng công nghệ cao, công nghiệp có hàm lượngkhoa học, công nghệ và giá trị nội địa trong sản phẩm cao; chú trọng các ngành,sản phẩm chủ lực, công nghiệp phụ trợ, thân thiện môi trường. Phát triển côngnghiệp công nghệ thông tin trở thành ngành kinh tế quan trọng. Theo dõi, hỗ trợtháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để các doanh nghiệp duy trì, mở rộng phát triểnsản xuất, kinh doanh và sớm hoàn thành, đưa vào hoạt động các dự án lớn. Đẩynhanh tiến độ xây dựng và xúc tiến đầu tư vào khu Công nghệ cao, khu Công nghệthông tin tập trung. Đảm bảo cung cấp điện phục vụ cho các hoạt động sản xuấtkinh doanh và sinh hoạt.

d. Phát triển nông nghiệp và kinh tếnông thôn theo Chương trình Nông thôn mới, phát triển nền nông nghiệp đô thị,công nghệ cao và kết hợp hài hòa các yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệmôi trường. Chú ý đầu tư và phát huy lợi thếkinh tế biển của thành phố gắn với an ninh quốc phòng. Tiếp tục thựchiện chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản, chú trọng phòng tránh và giảmnhẹ thiên tai. Tăng cường phát triển các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap để nâng cao chất lượng sản phẩmvà an toàn vệ sinh thực phẩm. Đảm bảo công tác quản lý, bảo vệ, phòng chốngcháy rừng và nâng cao độ che phủ rừng.

e. Tiếptục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tập trung triển khai các biện phápnâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của thành phố; tạo thuận lợi, minh bạch và bình đẳng để các doanh nghiệp hoạt động,phát triển theo cơ chế thị trường, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư trong vàngoài nước. Nâng cao năng lực điều hành và thống nhất quản lý nhà nước về đầutư. Tăng cường xúc tiến đầu tư, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế để thu hút vàhuy động các nguồn vốn FDI, ODA vàNGO. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằngbàn giao đất cho các dự án triển khai, nhất là các dự án sản xuất và thươngmại, dịch vụ, du lịch. Khuyến khích doanh nghiệp liên kết phát triển. Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn vay,giảm lãi suất, cơ cấu lại các khoảnnợ; thông tin thị trường, kinh doanh, chuyển giao công nghệ, liên kết đầu tưkinh doanh.

g. Tăng cường thu hút, sử dụng hiệuquả các nguồn lực để đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, triển khai hiệuquả Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Thành ủy Đà Nẵng về “Xây dựng hệthống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước côngnghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”. Thực hiện đúng quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg của Thủ tướng về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nướcvà vốn trái phiếu Chính phủ, Chỉ thị số 27/CT-TTg về những giải pháp chủ yếukhắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương. Ưu tiên bố trívốn đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, xóa đói giảm nghèo, xây dựngnông thôn mới và an sinh xã hội, các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụngtrước 2013 nhưng chưa bố trí đủ vốn, thanh toán nợ xây dựng cơ bản, vốn đối ứngODA. Các dự án chuyển tiếp cần rà soát quy mô, phạm vi đầu tư phù hợp với mụctiêu và khả năng cân đối vốn. Cân nhắc kỹ các dự án khởi công mới, bảo đảm tínhthật sự cần thiết và khả năng cân đối vốn cho công trình.

h. Nâng cao hiệu quả hoạt động đốingoại và hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện nghiêm túc các cam kết gia nhập,hỗ trợ doanh nghiệp nhận thức, đánh giá đúng những thuận lợi, khó khăn, tháchthức trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu và đầy đủ hơn vào kinh tế thế giớivà khu vực. Triển khai hiệu quả các định chế và nghị định hợp tác song phương,đa phương của Việt Nam để hướng dẫn các doanh nghiệp, khai thác, áp dụng trongxuất nhập khẩu, hợp tác...

2. Về phát triển xã hội

a. Về phát triển Giáo dục - Đàotạo và nguồn nhân lực chất lượng cao:

Tập trung triển khai thực hiện Chiếnlược phát triển giáo dục và Kết luận của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI). Giảmkhoảng cách chất lượng giáo dục giữa nội và ngoại thành. Duy trì, nâng cao chấtlượng phổ cập giáo dục các bậc học, nhất là bậc phổ thông trung học. Tiếp tụcchấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục nhằm đápứng nhu cầu học tập của các đối tượng. Điều chỉnh quy hoạch mạng lưới cáctrường đại học, cao đẳng, các cơ sở đào tạo nghề phù hợp với Quy hoạch pháttriển nhân lực thành phố giai đoạn 2011-2020. Tiếp tục triển khai Đề án Quyhoạch phát triển nhân lực thành phố giai đoạn 2011-2020 và nâng cao tỷ lệ laođộng qua đào tạo.

b. Vềphát triển Khoa học và công nghệ:

Đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số20-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XI) về phát triển khoa học và côngnghệ. Cải thiện năng lực và chất lượng nghiên cứu khoa học, ưu tiên phát triểncông nghệ cao, tập trung phát triển một số các đề tài, sản phẩm có chất lượng,phục vụ thiết thực cho sản xuất và đời sống, gắn phát triển khoa học và côngnghệ với phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Khuyến khích, tạo điều kiệnphát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Phát triểndịch vụ tư vấn, thẩm định, giám định công nghệ và thị trường khoa học côngnghệ. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của tác giả các công trình khoa học vàcông nghệ.

c. Về An sinh xã hội, giải quyếtviệc làm:

Tập trung thực hiện Đề án “có việclàm”, định hướng nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động. Nângcao chất lượng sàn giao dịch lao động và chợ việc làm. Tăng cường kiểm tra,giám sát điều kiện lao động, an toàn, bảo hộ lao động; nắm bắt nhu cầu, tìnhhình sử dụng lao động và giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động. Thực hiệntốt Pháp lệnh ưu đãi người có công, triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèovà thực hiện các chính sách xã hội. Tiếp tục các chương trình xây dựng nhà ởcho người có thu nhập thấp và học sinh, sinh viên. Tăng cường tuyên truyền,triển khai loại hình Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

d. Về chăm sóc và bảo vệ sức khỏenhân dân:

Tiếp tục ổn định, củng cố và pháttriển hệ thống y tế, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh và chăm sócsức khỏe nhân dân, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở; hạn chế tối đa tình trạng quátải tại bệnh viện. Chủ động triển khai công tác y tế dự phòng và ứng phó vớicác dịch bệnh nguy hiểm. Tiếp tục triển khai các chương trình y tế Quốc gia. Tăngcường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác dân số, kế hoạch hóa giađình, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

e. Xây dựng môi trường văn hóalành mạnh, tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thểdục thể thao:

Tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạovà phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của hệ thống các di tíchlịch sử văn hóa gắn với hỗ trợ phát triển du lịch. Tiếp tục hoàn thiện hệ thốngthể chế văn hóa thành phố. Quản lý tốt các lễ hội, hoạt động vănhóa, bảo đảm tiết kiệm, an ninh trật tự xã hội. Xâydựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần củanhân dân; thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa nội và ngoại thành. Thựchiện tốt chủ trương xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Chú trọng pháttriển thể dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao, tham gia thi đấutốt các giải quốc tế, quốc gia.

g. Xây dựng môi trường sống antoàn, thân thiện với trẻ em, phát triển thanh niên, bình đẳng giới:

Đẩy mạnh tuyên truyền, hoàn thiệncác chính sách về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Tăng cường xã hội hóa vàkhuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cánhân tham gia vào các hoạt động vàcông trình dành cho trẻ em. Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, xâydựng và phát triển hình mẫu gia đình văn minh, hạnh phúc. Đảm bảo tuyêntruyền và tổ chức thực hiện tốt các chính sách bình đẳng giới trong các hoạtđộng đời sống xã hội.

h. Giải quyết tốt các vấn đềxã hội bức xúc trong nhân dân, nhất là việc giải tỏa đền bù, bố trí tái địnhcư, tai nạn giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh thựchiện Chương trình thành phố “5 không”, Chương trình thành phố “3 có”.

3. Tăng cường quản lý đô thị,bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu: Tập trung giải quyết tình trạng quy hoạch treo của các dự án, cóbiện pháp giải quyết các quyền lợi chính đáng của nhân dân tại các vùng có “dựán treo” hoặc chậm triển khai liên quan đến chia tách thửa, làm nhà, chuyểnnhượng đất đai; giải quyết bồi thường hoặc hỗ trợ cho các trường hợp đất nôngnghiệp không khai thác được do triển khai các dự án. Tăng cường quản lý đô thịtheo quy hoạch, tuân thủ các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, nghiêm cấm xây nhàtrái phép. Tập trung thực hiện tốt công tác đền bù giải tỏa và tái định cư,giải quyết cơ bản tình trạng nợ đất tái định cư của nhân dân từ 2013 về trước. Quảnlý tốt, xử lý nghiêm và triệt để những tiêu cực trong công tác bố trí và sửdụng chung cư. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phốmôi trường” nhằm hướng đến mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành “Thành phố môitrường” vào năm 2020, có các biện pháp mạnh mẽ giải quyết các điểm nóng về môitrường tại các khu công nghiệp, các bãi biển, các hồ nước, kênh mương, các điểmdân cư ngập úng. Tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về chủđộng ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môitrường.

4. Về cải cách hành chính,phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại tố cáo: Tiếp tục thực hiện Chương trình Tổng thể cải cách hành chính giaiđoạn 2011-2020, trọng tâm là nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính,đơn giản hóa thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Hìnhthành đồng bộ chính quyền điện tử. Tiếp tục thí điểm mô hình không cóHĐND quận, huyện, phường. Chú trọng công tác tạo nguồn cán bộ kế thừa và chuyểntiếp, tạo sự chuyển biến trong bố trí và sử dụng cán bộ trẻ, đẩy mạnh việc thựchiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ, và tôn vinh nhân tài, mở rộng cơ chế thituyển cán bộ. Tăng cường ứng dụng thông tin trong quản lý, điều hành và thựchiện công việc; phát triển hơn nữa dịch vụ hành chính công được giao dịch trựctuyến; phát triển mô hình một cửa hiện đại.

Thực hiện tốt Chiến lược quốc giaphòng, chống tham nhũng đến năm 2020. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra trên các lĩnh vực kinhtế - xã hội, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý thu, chi ngânsách, quản lý tài sản công với đấu tranh phòng, chống tham nhũng và phát huyvai trò của nhân dân, tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường thanh,kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại,tố cáo, phấn đấu đạt tỷ lệ cao đối với các vụ việc mới và giải quyết dứt điểmcác vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

5. Về quốc phòng - an ninh: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dânvững chắc, các lực lượng vũ trang và lực lượng chính trị quần chúng vững mạnh. Kếthợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng, củng cố tiềm lực quốcphòng- an ninh; giữa xây dựng các công trình dân sinh, dân sự với công trìnhphòng thủ, đầu tư xây dựng các hạng mục công trình phòng thủ bảo đảm đáp ứngyêu cầu nhiệm vụ chiến đấu trong mọi tình huống. Triển khai thực hiện tốt nhiệmvụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, an ninh trật tự trênbiển. Thường xuyên tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, không để xảy ra ùn tắc vàkiềm chế tai nạn giao thông, giữ gìn trật tự an toàn giao thông đô thị. Chủđộng phòng chống thiên tai, tổ chức tốt công tác tìm kiếm cứu nạn nhằm giảmthiểu thiệt hại về người và tài sản.

III. Nhiệm vụ xây dựng dự toánngân sách nhà nước năm 2014

Năm 2014, dự báo kinh tế tiếp tụckhó khăn ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước, theo đó dự toán NSNN năm 2014 phải đượcxây dựng trên cơ sở đảm bảo cân đối đủ nguồn lực thực hiện các chế độ, chính sáchđã được cấp có thẩm quyền ban hành và đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước,góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, trật tựan toàn xã hội.

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể,UBND các quận, huyện căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm2014 bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn2011-2015 của ngành, lĩnh vực và địa phương, cùng với yêu cầu chi tiêu công chặtchẽ, hiệu quả và Thông tư số 90/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chínhhướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2014 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệmvụ năm 2013 và xây dựng dự toán NSNN năm 2014 đảm bảo các yêu cầu sau:

1. Dự toán thu NSNN năm 2014 phảiđảm bảo tốc độ tăng trưởng tích cực, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xãhội của thành phố trên cơ sở các dự báo về tốc độ tăng trưởng sản xuất các ngànhcông nghiệp, thương mại, dịch vụ, tình hình tiêu thụ các ngành, mức độ tồn khocác mặt hàng, sức mua và khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp; tình hìnhđầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh và hoạt động thương mại; đồng thời,tính toán cụ thể các yếu tố tăng, giảm thu do thực hiện các Luật thuế mới sửađổi, bổ sung (Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhậpdoanh nghiệp và Luật Thuế GTGT sửa đổi), các khoản thu được miễn, giảm, gia hạn,điều chỉnh thuế suất theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ.

Trên cơ sở đó, dự toán thu NSNNphải xây dựng tích cực, có tính khả thi với mức động viên vào ngân sách nhànước năm 2014 từ thuế và phí đạt khoảng 18-19% GDP. Dự toán thu nội địa củathành phố (không kể thu tiền sử dụng đất) phấn đấu tăng bình quân khoảng 12-13%so với ước thực hiện năm 2013.

2.Dự toán chi NSNN năm 2014 được xây dựng trên cơ sở hệ thống tiêuchí và định mức phân bổ ngân sách năm 2011 (năm đầu của thời kỳ ổn định ngânsách mới) ban hành theo Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 06/12/2010; các quyđịnh pháp luật về chính sách, chế độ chi tiêu ngân sách hiện hành và yêu cầukinh phí thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, chiến lược của thành phốdự kiến thực hiện năm 2014, trong đó chi tiền lương, các khoản phụ cấp theolương tính theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng.

3. Xây dựng dự toán chi NSNN năm 2014các ngành, địa phương phải chủ động dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiệncác chế độ, chính sách đã ban hành và các nhiệm vụ mới phát sinh; thực hiện ràsoát các chương trình, đề án để lồng ghép, giảm bớt sự trùng lắp, chồng chéo,lãng phí; sắp xếp, cơ cấu lại nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng cân đối củangân sách nhà nước; nâng cao hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách nhằm thúc đẩy tăngtrưởng nhanh và bền vững, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hộivà trật tự an toàn xã hội; bổ sung quỹ dự trữ tài chính, bố trí dự phòng ngânsách để chủ động ứng phó với thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh và xử lý những nhiệmvụ cấp bách phát sinh; chủ động tính toán dành nguồn để thực hiện cải cách tiềnlương theo quy định của Chính phủ.

4. Quá trình xây dựng dự toán các ngành,địa phương phải thực hiện điều tra, khảo sát nắm chắc số lượng đối tượng để dựkiến nhu cầu kinh phí; tính toán lồng ghép giữa các chính sách, chế độ, cácchương trình, nhiệm vụ dự kiến sửa đổi hoặc ban hành mới với các chính sách,chương trình, nhiệm vụ hiện hành; phối hợp với cơ quan tài chính để tính toáncụ thể, đảm bảo bố trí đủ kinh phí thực hiện nhiệm vụ và khả năng cân đối ngânsách trên nguyên tắc tích cực, lành mạnh, vững chắc.

B. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành,UBND các quận, huyện xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 bằng văn bản (không tổ chức Hội nghị hướngdẫn Xây dựng Kế hoạch).

- Chủ trì, phối hợp các đơn vịliên quan tổ chức làm việc với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện về Kếhoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, cân đối vốn XDCB (áp dụng đối vớicác đơn vị có nhu cầu).

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tàichính, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện nghiên cứu xâydựng:

+ Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2014;

+ Kế hoạch cân đối vốn xây dựngcơ bản năm 2014;

+ Tổng hợp phương án phân bổ vốn,các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự toán lớn khác.

2. Sở Tài chính

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành,UBND các quận, huyện đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sáchnăm 2013 và xây dựng dự toán NSNN năm 2014 bằng văn bản (không tổ chức Hội nghịhướng dẫn).

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kếhoạch và Đầu tư hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơquan liên quan tổ chức đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sáchnăm 2013 và xây dựng dự toán ngân sách năm 2014 theo quy định của Luật NSNN vàhướng dẫn tại Thông tư số 90/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính hướngdẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2014.

3. Các sở, ban, ngành

- Xây dựng nhiệm vụ phát triểnkinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014thuộcngành và lĩnh vực phụ trách, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo tiếnđộ để kịp thời tổng hợp, trình UBND thành phố báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, BộTài chính và trình HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố khóa VIII(2011-2016).

- Các sở, ban, ngành, cơ quanquản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư,Sở Tài chính và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu đề xuấtUBND thành phố về nội dung và cơ chế thực hiện các Chương trình mục tiêu quốcgia cho kế hoạch 2014.

- Trên cơ sở tính toán các nguồnlực, các lợi thế sẵn có, tập trung đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách,các kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách hiện hành trình cấp có thẩm quyềnban hành.

4. UBND các quận, huyện

Phối hợp chặt chẽ với các sở,ban, ngành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chingân sách nhà nước năm 2014 của địa phương, chịu trách nhiệm trước Chủ tịchUBND thành phố trong việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách của cấp mình.

C. TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính kịp thời hướng dẫn các sở,ban, ngành, UBND các quận, huyện xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộivà dự toán NSNN thành phố năm 2014.

2. Chậm nhất ngày 18/7/2013, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyệndự ước tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộichủ yếu năm 2013, xây dựng chỉ tiêu kế hoạch, một số định hướng, giải pháp chủyếu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán NSNN năm 2014 gửi về Sở Kế hoạch vàĐầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp trình UBND thành phố báo cáo Bộ Kế hoạch vàĐầu tư, Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước trước ngày 20/7/2013 (lưu ý: gửifile về các địa chỉ email: [email protected], [email protected][email protected]).

3. Chậm nhất ngày 25/7/2013, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyệngửi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầutư, Bộ Tài chính. Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính dự kiến phươngán phân bổ các chỉ tiêu kế hoạch và ngân sách nhà nước năm 2014 cho các sở,ban, ngành, quận, huyện và các đơn vị khác.

4. Trước ngày 10/9/2013 Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tiếp thuý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các cơ quan liên quan hoànchỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm2014 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước lần 2.

5. Trong tháng 9/2013, Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với các sở,ban, ngành, quận, huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 củađơn vị.

6. Trước ngày 15/10/2013, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyệncăn cứ tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9tháng của thành phố và đơn vị, hoàn chỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộinăm 2014 của đơn vị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

7. Trong tháng 10/2013, Sở Kế hoạch vàĐẩu tư tổng hợp và lấy ý kiến các sở, ban, ngành, quận, huyện về dự thảo Kếhoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 thành phố Đà Nẵng.

8. Trong tháng 11/2013: Hoàn chỉnh dự thảo báo cáo Kế hoạch pháttriển kinh tế - xã hội 2014; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 báocáo UBND thành phố trình kỳ họp lần thứ 8, HĐND khóa VIII (2011-2016) và hoànthành các biểu giao chỉ tiêu kế hoạch, dự toán thu, chi ngân sách năm 2014cho các sở, ban, ngành, quận huyện.

9. Trước ngày 10/12/2013: Tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch, dựtoán thu, chi ngân sách năm 2014, tổ chức sau kỳ họp lần thứ 8, HĐND thành phốkhóa VIII (2011-2016).

10. Trước ngày 31/12/2013: Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và cácđơn vị hoàn thành việc giao chỉ tiêu Kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách năm2014, phân bổ cho từng đơn vị trực thuộc căn cứ Quyết định giao Kế hoạch củaUBND thành phố, hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính.

Yêu cầu Thủ trưởng các các sở,ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị liên quankhẩn trương, nghiêm túc tổ chức thực hiện, đảm bảo đúng nội dung, tiến độ đềra./.

Nơi nhận:
- TVTU, TTHĐND (b/c);
- CT, các PCT UBND TP;
- Các sở, ngành;
- UBND các quận, huyện;
- CPVP UBND TP;
- Các phòng: KTTH, QLĐTư, VX, NC-PC, KTN;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCHVăn Hữu Chiến