ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 09 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAIKÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG INTERNET

Thực hiện Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật Quản lý thuế của Quốc Hội và Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05/8/2014của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hànhchính trong lĩnh vực thuế, hải quan, yêu cầu đẩy mạnh giao dịch điện tử trongquản lý, nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc kê khai thuế quamạng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịchỦy ban nhândân tỉnh Quảng Ngãi chỉ thị:

1. Cục Thuế tỉnh

a) Thành lập Tổ chỉ đạo thực hiện kê khai thuế qua mạngInternet, tổ chức triển khai và xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện;

b) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách các thủ tục hànhchính thuế, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tích cực chuyển sang áp dụng thựchiện hình thức nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở hạtầng kỹ thuật đảm bảo thông suốt đường truyền, bảo mật thông tin của các doanh nghiệpkhi thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet. Chủ động liên hệ với cácđơn vị có chức năng cung cấp chứng thư số trên địa bàn theo quy định của phápluật để hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trongviệc đăng ký, cấp chứng thư số và làm thủ tục chuyển đổi sang thực hiện hìnhthức kê khai thuế qua mạng internet. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông,Báo Quảng Ngãi, đài Phát thanh - Truyền hình và UBND các huyện, thành phố trênđịa bàn tỉnh để tổ chức triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận độngthực hiện kê khai thuế qua mạng internet;

c) Tổ chức tập huấn đối với các tổ chức, doanhnghiệp trên địa bàn; công bố đường dây nóng để hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệpphản ánh các vướng mắc và cử cán bộ thường trực để trả lời, giải đáp kịp thờicác vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện;

d) Rà soát người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinhdoanh trên địa bàn; hướng dẫn các đơn vị chưa kê khai thuế qua mạng phải đăng kýthực hiện kê khai thuế qua mạng Internet; sau ngày 01/8/2015 cơ quan thuế khôngnhận hồ sơ bằng giấy gửi cho cơ quan thuế.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, đài Phát thanhvà Truyền hình, Báo Quảng Ngãi

Trong phạm vi chức năng quản lý, xây dựng kế hoạch tuyêntruyền bằng các hình thức phù hợp để các tổ chức, doanh nghiệp nhận thức đầy đủvề những lợi ích mang lại khi thực hiện kê khai thuế qua internet góp phần vàotiến trình cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Phối hợp tốt với cơquan thuế tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp chuyển sang thực hiệnnộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet trên phạm vi toàn tỉnh. Phối hợp với cơquan thuế trong việc đảm bảo hạ tầng truyền thông, an ninh mạng… để thực hiệnkhai thuế qua mạng được thông suốt.

3. Sở Kế hoạch và đầu tư

Xây dựng kế hoạch phát triển công nghệ thông tin đối với các doanh nghiệp, các Sở ngànhđể đảm bảo việc kết nối giữa các đơn vị công được đồng bộ đáp ứng yêu cầu Chínhphủ điện tử.

Có trách nhiệm thông báo cho các doanh nghiệp mới thànhlập, doanh nghiệp thay đổi thông tin, doanh nghiệp đang hoạt động nhưng chưakhai thuế qua mạng biết chủ trương của Chính phủ, của tỉnh về kê khai thuế quamạng Internet để doanh nghiệp chuẩn bị các điều kiện cần thiết và đăng ký thựchiện.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Chỉ đạo các đơn vị chức năng có kế hoạch tuyên truyền,vận động và tổ chức triển khai đến các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiệnchuyển đổi từ hình thức nộp hồ sơ khai thuế bằng giấy sang hình thức khai thuếqua mạng internet. Chỉ đạo cơ quan thuế trên địa bàn phối hợp với các cơ quancó chức năng liên quan, tổ chức kiểm tra tình hình, tổng hợp các doanh nghiệpsau 01/01/2015 nhưng chưa đăng ký khai thuế qua mạng báo cáo UBND tỉnh (qua Cụcthuế) để chỉ đạo tiếp theo; khen thưởng các tổ chức và cá nhân có thành tíchtrong quá trình triển khai thực hiện khai thuế qua mạng.

5. Các tổ chức, doanh nghiệp: Khẩn trươngchuẩn bị đủ các điều kiện cần thiết để đăng ký tham gia thực hiện kê khai thuếqua mạng Internet.

đến ngày 01/01/2015, đảm bảo tất cả các doanhnghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi phải thực hiện khai thuế quamạng theo quy định của Luật Quản lý thuế sửa đổi, bổ sung.

Khai thuế qua mạng là việc khẩn trương nhằm gópphần cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ vững và cảithiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cụctrưởng Cục thuế, Giám đốc các Sở: Thông tin truyền thông, Kế hoạch và đầu tư vàcác sở ban, ngành tỉnh, đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Quảng Ngãi, Chủ tịchUBND các huyện, thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cótrách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

CHỦ TỊCH
Lê Viết Chữ