BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1007/CT-TCHQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2008

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG BUÔN LẬU, GIANLẬN THƯƠNG MẠI & CHỐNG THẤT THU THUẾ

Trongthời gian qua tình hình buôn lậu, gian lận thương mại có nhiều diễn biến phứctạp, xuất hiện nhiều phương thức, thủ đoạn và hình thức gian lận, xảy ra tạihầu hết các khâu, các lĩnh vực trong quá trình làm thủ tục Hải quan cụ thể như:Khai báo không đúng tên hàng, khai báo nhiều chủng loại hàng hóa với một tênhàng để áp mã có mức thuế suất thấp; làm giả C/O để được hưởng thuế suất ưu đãiđặc biệt; khai báo không đúng trị giá thực thanh toán để gian lận trị trí; bánnguyên phụ liệu, thành phẩm ra thị trường nội địa đối với loại hình nhập khẩuđầu tư gia công, sản xuất – xuất khẩu để trốn thuế với số lượng lớn, xuất hiệntình trạng doanh nghiệp bỏ trốn khi nợ thuế ngân sách nhà nước; tình hình trênđã một phần ảnh hưởng đến việc điều hành chính sách xuất nhập khẩu của nhànước.

Đểkhắc phục tình trạng trên, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính về cácgiải pháp kiềm chế lạm phát, nhập siêu; kiểm soát tăng giá, tăng cường công tácchống buôn lậu, gian lận thương mại qua thuế, giá, chống nợ đọng, Tổng cụctrưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trong ngành thực hiện tốt những việc sauđây:

1.Đối với Cục trưởng các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

a)Quán triệt tư tưởng cho toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị về tình hìnhphát triển kinh tế xã hội, những khó khăn, thách thức do sự biến động, ảnhhưởng của nền kinh tế thế giới, trách nhiệm và nghĩa vụ của ngành Hải quan đốivới sự phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của nước ta trong giai đoạn hiệnnay. Từ đó, cần phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao ý thức và hành độngcủa mỗi cán bộ công chức trong thực thi công việc góp phần thực hiện tốt chứcnăng, nhiệm vụ của Ngành.

b)Thường xuyên chỉ đạo và tổ chức kiểm tra việc chấp hành nghiêm chỉnh các quyđịnh, quy trình, quy chế của Ngành và các văn bản pháp luật về hải quan tại tấtcả các khâu nghiệp vụ, đơn vị nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý. Thực hiện đầy đủchế độ kiểm tra, báo cáo theo quy định của Ngành.

c)Tăng cường công tác chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, có biện pháp thuthập thông tin, phân tích xử lý thông tin cho các Chi cục hải quan cửa khẩu.Thực hiện cập nhật thông tin kịp thời bổ sung cho việc thực hiện quản lý rủiro.

d)Tập trung chỉ đạo việc kiểm tra hoạt động nghiệp vụ tại các Chi cục trực thuộc,đặc biệt lưu ý các nội dung sau:

- Ápmã số đối với những mặt hàng nhạy cảm, có thuế suất cao, hàng hóa áp mã chưathống nhất giữa các Chi cục, kiểm tra tính xác thực của C/O và thực tế hàng hóanhập khẩu đối với các lô hàng được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt.

-Tham vấn, xác định trị giá tính thuế đối với các nhóm hàng trọng điểm có thuếsuất cao, kim ngạch lớn nhưng trị giá khai báo thấp như mặt hàng: ô tô du lịch,ô tô tải, ô tô bus (bao gồm cả xe cũ và xe mới); xe máy; …

-Kiểm tra định mức tiêu hao nguyên liệu thực tế; công tác thanh khoản hợp đồnggia công, sản xuất – xuất khẩu đối với loại hình gia công, sản xuất – xuấtkhẩu.

-Thực hiện phân loại nợ, xử lý, đôn đốc và áp dụng các biện pháp cưỡng chế đốivới các khoản nợ phát sinh trước ngày 01/07/2007 theo đúng hướng dẫn của Bộ Tàichính tại công văn số: 17685/BTC-TCHQ ngày 28/12/2007. Kiên quyết không để nợmới phát sinh đồng thời thực hiện theo đúng các biện pháp cưỡng chế theo quyđịnh của Luật quản lý thuế.

- Khâuquản lý rủi ro: Tăng cường kiểm tra các đối tượng lợi dụng luồng xanh để vi phạmpháp luật về hải quan trên cơ sở thường xuyên nắm thông tin, theo dõi, phântích các đối tượng hủy tờ khai đã đăng ký với cơ quan Hải quan đồng thời thựchiện nghiêm túc việc kiểm tra ngẫu nhiên đối với các tờ khai được phân vàoluồng xanh, cập nhật thông tin và kết quả kiểm tra để toàn Ngành tham khảo.

-Chú trọng khâu kiểm tra phúc tập hồ sơ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh nhữngsai sót trong khâu thông quan.

-Tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan tại trụ sở hải quan và doanh nghiệpđối với các mặt hàng trọng điểm, mặt hàng có thuế suất cao và doanh nghiệp códấu hiệu vi phạm thường xuyên xin hủy tờ khai.

2.Đối với Thủ trưởng các Cục, Vụ và đơn vị tương đương thuộc cơ quan Tổng cục:

a)Tăng cường chỉ đạo đơn vị, hướng dẫn, kiểm tra các Cục Hải quan tỉnh, thành phốtrong việc triển khai các hoạt động nêu tại điểm 1 trên đây. Kịp thời tham mưu,giải quyết các vướng mắc phát sinh trong hoạt động chống buôn lậu, gian lậnthương mại của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

b)Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Kiểm tra sau thông quan tăng cường công tácthu thập thông tin, nắm tình hình, xây dựng các phương án kiểm tra, kiểm soátđể chủ động thực hiện hoặc cung cấp thông tin cho Cục Hải quan tỉnh, thành phốtriển khai thực hiện. Kiểm tra, hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thựchiện các quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ của ngành.

c)Vụ Giám sát quản lý phối hợp với các đơn vị chức năng để tăng cường kiểm tracông tác phân loại mã số hàng hóa thống nhất giữa các Cục hải quan địa phươngtrong toàn Ngành.

d)Vụ Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu tăng cường kiểm tra công tác tham vấn, xácđịnh trị giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu.

3.Nghiên cứu, đề xuất tổ chức các đoàn kiểm tra hoạt động nghiệp vụ của các CụcHải quan tỉnh, thành phố khi cần thiết. Tăng cường sự phối hợp, trao đổi thôngtin giữa các Cục Hải quan tỉnh, thành phố với nhau; giữa Cục Hải quan tỉnh,thành phố với các Vụ, Cục chuyên môn thuộc cơ quan Tổng cục để kịp thời pháthiện và xử lý triệt để các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại gây thấtthu thuế; thông báo trong toàn Ngành và tổ chức rút kinh nghiệm để có biện phápkiểm tra phù hợp.

4.Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng dưới các hình thức trao đổi thôngtin trong hoạt động kiểm hóa, chống buôn lậu, gian lận thương mại cũng nhưtrong hoạt động tuyên truyền, đào tạo, phổ biến các văn bản pháp luật về Hảiquan để nâng cao tính tự giác, tuân thủ pháp luật về Hải quan của doanh nghiệp.

5. Định kỳ hàng tháng, thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục, Cục trưởngCục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị qua báo cáotháng về Văn phòng Tổng cục để tổng hợp báo cáo Tổng cục trưởng.

6.Chỉ thị này được quán triệt tới tất cả cán bộ, công chức trong ngành Hải quan.Yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các đơn vịthuộc cơ quan Tổng cục Hải quan căn cứ vào chức năng nhiệm vụ tổ chức triểnkhai thực hiện Chỉ thị này trước ngày 25/4/2008. Đơn vị, cá nhân nào khôngnghiêm túc thực hiện chỉ thị này, để xảy ra hoạt động buôn lậu, gian lận thươngmại và thất thu thuế trên địa bàn quản lý của mình thì tùy mức độ phải chịutrách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Bộ trưởng Bộ Tài chính./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/cáo)
- Lãnh đạo TCHQ;
- Các đơn vị thuộc & trực thuộc Tổng cục (để t/hiện);
- Cục HQ tỉnh, Thành phố (để t/hiện)
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, KTTT (3)

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng