THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 104-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 1993

CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về mối quan hệ giữa các cấp chính quyền với hội cựu chiến binh Việt Nam.

Ngày 18 tháng 12 năm 1989, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra thông báo của Ban Bí thư (số 173/TB-TƯ ) về thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một đoàn thể quần chúng cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động chính trị xã hội trong khuôn khổ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức của Hội, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Để phối hợp với các đoàn thể nhân dân trong khi thi hành nhiệm vụ của mình theo Điều 39 của Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 và tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Cựu chiến binh hoạt động, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện một số việc sau đây:

1. Phối hợp chặt chẽ với Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong các hoạt động có liên quan đến các cựu chiến binh khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Đối với các phong trào quần chúng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và lợi ích của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, thì các cấp Chính quyền mời Hội tham gia góp ý kiến hoặc ra Nghị quyết liên tịch để tổ chức thực hiện.

2. Khi xây dựng pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan đến Cựu chiến binh, thương binh, gia đình liệt sĩ, cần lấy ý kiến của Hội trước khi trình các cấp có thẩm quyền quyết định.

3. ý kiến đề xuất của Hội cựu chiến binh với Bộ, ngành nào, cấp nào thì các Bộ, ngành đó, cấp đó có trách nhiệm nghiên cứu, giải quyết và trả lời cho Hội. Khi vượt quá thẩm quyền mới trình lên cấp trên giải quyết.

4. Các cấp chính quyền có trách nhiệm thực hiện việc cung cấp thông tin, trụ sở làm việc. Bộ Tài chính và cơ quan tài chính các cấp cung cấp kinh phí và phương tiện làm việc cho các cấp hội như các đoàn thể chính trị xã hội khác.

5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

Thủ tướng

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt