THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 12 năm 1997

CHỈ THỊ

Về việc kiểm tra trình độ ngoại ngữ và kiến thức về

chính sách đối ngoại đối với cán bộ công tác tại các Cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Ngày 15/8/1994 Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 422/TTg về việc tăng cường bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ quản lý và công chức Nhà nước. Chỉ thị khẳng định trách nhiệm của tất cả các cán bộ quản lý và công chức Nhà nước phải học tập ngoại ngữ để nâng cao hơn nữa trình độ của mình trên mức hiện có, phấn đấu đến hết năm 1997 có thể sử dụng ngoại ngữ để tự giao dịch, nghiên cứu tài liệu trong phạm vi chuyên môn hoặc lĩnh vực và địa bàn công tác của mình. Những biện pháp nói trên là hết sức cần thiết nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của cán bộ và công chức Nhà nước.

Nhằm thúc đẩy thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ và kiến thức về chính sách đối ngoại cho cán bộ, công chức được cử đi công tác tại các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi có nhu cầu cử cán bộ đi công tác dài hạn tại các cơ quan hoặc văn phòng đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, cần có biện pháp kiểm tra trình độ nghiệp vụ chuyên môn và ngoại ngữ, lựa chọn những cán bộ đủ khả năng đáp ứng yêu cầu công tác và chức trách, nhiệm vụ được giao.

2. Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra ngoại ngữ và kiến thức về chính sách đối ngoại đối với công chức và viên chức Nhà nước thuộc tất cả các ngành, trước khi bổ nhiệm đi công tác nhiệm kỳ tại các Cơ quan Đại diện của Việt Nam ở nước ngoài theo quy định tại Pháp lệnh về cơ quan Đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài và Nghị định số 183/CP ngày 18 tháng 11 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Cơ quan Đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải