UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________

____________________

Số : 11 / 1999/CT-UB

Hà Nam, ngày 13 tháng 8 năm 1999

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH HÀ NAM

V/v thực hiện Nghị định số 05/1999/NĐ-CP

của Chính phủ về chứng minh nhân dân.

Ngày 9/8/1976, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 143/CP về việc cấp giấy căn cước(giấy CMND).Qua 23 năm thực hiện các cấp, các ngành chức năng của tỉnh đã có nhiều cố gắng và đạt được kết quả tốt trong công tác cấp và quản lý giấy CMND theo đúng quy đinh của Nhà nước, tạo điều kiện cho công dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo luật định, góp phần tích cực vào việc quản lý xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Do sự biến đổi và của tình hình về yêu cầu quản lý đất nước trong giai đoạn mới, ngày 03/2/1999 Chính phủ ban hành Nghị định số 05/1999/NĐ-CP về CMND thay thế Quyết định số 143/CP ngày 3/8/1976; Bộ Công an có Thông tư số 04/1999/TT-BCA hướng dẫn thực hiện Nhgị định trên.

Để triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định 05/1999/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu UBND các cấp, Thủ trưởng các ngành trong tỉnh tập trung chỉ đạo tốt một số việc sau đây:

1. Các cơ quan thông tin của tỉnh (Báo Hà Nam, Đài phát thanh truyền hình tỉnh và Đài truyền thanh các huyện thị xã, cơ sở…) phối hợp với cơ quan Công an thường xuyên tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 05/1999/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 04/TT của Bộ Công an về CMND nhằm làm cho mọi người hiểu rõ và nghiêm chỉnh thực hiện những quy định của Nhà nước trong việc làm và sử dụng CMND. chứng minh nhân dân là một loại giấy tờ tuỳ thân của công dân, do cơ quan công an có thẩm quyền chứng nhận về mỗi đặc điểm riêng của mỗi công dân trong độ tuổi do pháp luật quy định, nhằm đảm bảo thuận tiện việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong đi lại và thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam. Mọi công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đang cư chú trên địa bàn tỉnh Hà Nam có nghĩa vụ đến cơ quan công an nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, làm thủ tục cấp giấy CMND theo quy định. Phải luôn mang giấy CMND theo người để chứng nhận nhân thân khi đi lại, giao dịch và xuất trình thi kiểm tra kiểm soát.

2. UBND các huyện, thị xã tổ chức tổng kết công tác cấp phát và quản lý giấy CMND theo Quyết định 143/CP của Hội đồng chính phủ. Trên cơ sở đó phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Chính phủ của Bộ Công an về CMND tới lãnh đạo chủ chốt các ngành, các cấp, các cơ quan đoàn thể, tổ chức xã hội… để tổ chức thực hiện ở cơ sở. Đồng thời chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn nắm chắc số người trong độ tuổi, số người quá độ tuổi quy định chưa làm thủ tục cấp giấy CMND, kết hợp chặt chẽ với công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu. Kiểm tra đối chiếu xác định đúng đối tượng để có kế hoạch cấp đổi CMND theo từng địa bàn dân cư.

3. Công an các cấp ở địa phương phải bố trí cán bộ tiếp dân giải quyết việc cấp mới, cấp lại, cấp đổi CMND đảm bảo phục vụ nhân dân một cách thuận tiện, nhanh chóng chính xác … tránh mọi biểu hiện sách nhiễu, phiền hà cho nhân dân.

4. Giám đốc Công an tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh có kế hoạch triển khai, chủ động phối hợp các ngành, các cấp để thực hiện chỉ thị này. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc, theo dõi tập hợp tình hình, báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Trong khi chờ công nghệ cấp CMND của Bộ Công an, Công an tỉnh tiếp tục cấp CMND (cấp mới, cấp lại, cấp đổi) trong thời gian quá độ và chuẩn bị cấp CMND mới theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Nhận được Chỉ thị này yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan tổ chức thực hiện Nghị định số 05/1999/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 04/1999/TT-BCA của Bộ Công an. Quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh (đồng kính giửi Công an tỉnh). Công an tỉnh phải thường xuyên tập hợp tỉnh hình, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về UBND tỉnh. Chủ động đề xuất việc giải quyết các vướng mắc và sơ kết, tổng kết công tác này theo chỉ đạo của Bộ Công an./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ.

- Bộ Công an.

- TT tỉnh uỷ, TTHĐND tỉnh.

- Các đ/c TT UBND tỉnh.

- UBND các huyện, thị xã.

-Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh

- Lưu VT, VP8.

ct16

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH

(ĐÃ KÝ)

 Đinh Văn Cương