ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2004/CT-UB

Mỹ Tho, ngày 12 tháng 5 năm 2004

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Đưa lao động đi làmviệc có thời hạn ở nước ngoài là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, lànhu cầu khách quan của nền kinh tế nước ta trong quá trình hội nhập kinh tếquốc tế, phù hợp với nguyện vọng của người lao động, góp phần giải quyết việclàm, tăng thu nhập và nâng cao trình độ tay nghề, tác phong công nghiệp chongười lao động.

Tỉnh ta có tiềm năng lớnvề lao động, nhưng thời gian qua việc sử dụng nguồn lực này còn hạn chế, hiệuquả thấp, số người chưa có việc làm còn nhiều; việc thực hiện công tác xuấtkhẩu lao động chưa được các ngành, các cấp quan tâm đúng mức, chưa đặt xuấtkhẩu lao động là giải pháp quan trọng để giải quyết việc làm nhằm thực hiện xoáđói giảm nghèo. Do đó kết quả xuất khẩu lao động đạt thấp.

Thực hiện Chỉ thị 41/CT-TW ngày 22/9/1998 của Bộ Chính trị về xuất khẩu lao động và chuyên gia, Chươngtrình hành động của Ban Chấp hành Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảngtoàn quốc lần thứ IX, nhằm phát huy nguồn nhân lực của tỉnh nhà; Để đẩy mạnhcông tác xuất khẩu lao động, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở,ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành, thị thực hiệnmột số nội dung sau đây:

1- Tăng cường công tácthông tin, tuyên truyền về công tác xuất khẩu lao động thông qua phương tiệnthông tin đại chúng. Các tổ chức chính trị xã hội tiến hành các đợt tuyêntruyền về chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động khi tham giaxuất khẩu lao động để nâng cao nhận thức cán bộ và nhân dân, nhất là đối vớilực lượng thanh niên hiểu biết đầy đủ về chính sách, điều kiện và lợi ích củaviệc đi lao động ở nước ngoài, để thanh niên và gia đình tự nguyện đăng ký thamgia.

2- Tập trung chỉ đạocông tác xuất khẩu lao động. Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố, thị xã cần xác định đây là một trong những giải pháp quantrọng để giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo.

Do vậy, phải tăngcường chỉ đạo các Trung tâm Dịch vụ việc làm của tỉnh, Trung tâm Dịch vụ việclàm của các đoàn thể tích cực tham gia. Đặc biệt tăng cường trách nhiệm của Ủyban nhân dân các xã phường, thị trấn, làm tốt công tác tuyên truyền trong nhândân để người lao động thấy được lợi ích và tự nguyện đăng ký đi lao động ở nướcngoài; Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch và giải pháp cụ thể, phân công cán bộ phụtrách, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để công tác xuất khẩu lao động đạt kếtquả tốt.

3- Trong tổ chức triểnkhai thực hiện cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, đoàn thể cấptỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. Ủy ban nhândân tỉnh phân công trách nhiệm thực hiện công tác xuất khẩu lao động như sau:

- Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội là cơ quan quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động có nhiệm vụ:

+ Xây dựng kế hoạch,đề xuất những giải pháp về cơ chế, chính sách, thủ tục xuất khẩu lao động đơngiản, thuận tiện để hướng dẫn các địa phương thực hiện.

+ Chỉ đạo và giaonhiệm vụ cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tích cực quan hệ với các Doanhnghiệp có tư cách pháp nhân đưa lao động đi làm việc nước ngoài để thực hiệncác bước tuyển chọn; Tư vấn cho; người lao động về trình tự, hỗ trợ giải quyếtcác thủ tục đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo đúng quy định của nhà nước.

+ Chỉ đạo các Trường,Trung tâm Dạy nghề tổ chức đào tạo nghề, giáo dục hướng nghiệp, chuẩn bị cácđiều kiện để người lao động tham gia xuất khẩu lao động.

- Sở Vãn hoá Thôngtin, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Ấp bắc, nghiên cứu biên soạn nội dung,tuyên truyền các chủ trương, chính sách về xuất khẩu lao động, thông tin vềđiều kiện, tiêu chuẩn đi lao động ở nước ngoài.

- Sở Tài chính: Nghiêncứu đề xuất nguồn chi từ ngân sách để tham gia hỗ trợ thực hiện kế hoạch xuấtkhẩu lao động.

- Ngân hàng Nhà nước:Chỉ đạo Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xãhội tạo điều kiện thuận lợi việc vay vốn của người lao động đi xuất khẩu laođộng.

- Sở Y tế: chỉ đạo cáccơ sở y tế thực hiện công tác khám sức khoẻ cho người lao động khi có yêu cầuđúng quy định, nhanh chóng.

- Công an tỉnh: Cótrách nhiệm hỗ trợ tích cực việc cấp hộ chiếu xuất cảnh cho người lao động,đồng thời theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời các hiện tượng tiêu cực, lừađảo gây hại cho người lao động.

- Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố, thị xã: chịu trách nhiệm triển khai công tác xuất khẩu laođộng đến các xã, phường, thị trấn; liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với Trung tâmDịch vụ Việc làm tỉnh để có được những thông tin cần thiết.

Đề nghị Ủy ban Mặttrận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể, các tổ chức xã hội theo chức năngnhiệm vụ của mình có kế hoạch phổ biến, tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên thamgia có hiệu quả công tác xuất khẩu lao động của tỉnh.

Để đẩy mạnh công tácxuất khẩu lao động trong năm 2004, tạo tiền đề thuận lợi cho các năm tiếp theo,Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tích cực triển khai thực hiệnchỉ thị này.

Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội có trách nhiệm theo dõi và định kỳ báo cáo về Ủy ban nhân dântỉnh kết quả thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắccác ngành, các cấp kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo tiếp./.

Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh
- CT.UBND tỉnh
- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh
- UBND các H, TP, TX
- LĐ và CVVP (Hà)
-Lưu

CHỦ TỊCH
ỦY BAN.NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
Nguyễn Hữu Chí