ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

________

Số: 11/2005/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Điện Biên, ngày 09 tháng 8 năm 2005

 CHỈ THỊ

V/v Tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ

_______________________

Chỉ thị 11/2005/CT-UBND 1/01/clip_image003 .gif" width="226" />

Trong những năm qua, hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp, các ngành trong tỉnh đã có nhiều hình thức và có nhiều mục tiêu đạt kết quả khá; vai trò của Phụ nữ trong tỉnh đã được nâng lên, góp phần rút ngắn khoảng cách chênh lệch về giới, tiến tới bình đẳng giới trong mọi hoạt động. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh đã được kiện toàn và triển khai kế hoạch hoạt động; UBND tỉnh đã phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh. Tuy vậy, vẫn còn có nơi nhận thức về bình đẳng giới và về sự tiến bộ của phụ nữ chưa đúng đắn; thực hiện kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ chưa toàn diện, chưa thường xuyên, kết quả của một số mục tiêu của kế hoạch đạt chưa cao; vẫn còn tình trạng có nhiều phụ nữ và trẻ em gái thất học, bị ngược đãi, bị xâm hại và chịu nhiều thiệt thòi nhất là phụ nữ khu vực nông thôn, phụ nữ nghèo phải làm việc quá sức mà thu nhập thấp... Ở một số lĩnh vực của đời sống xã hội còn tư tưởng trọng nam khinh nữ.

Để tăng cường hiệu quả hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới; thực hiện tốt hơn nữa việc quan tâm, tạo điều kiện cho giới nữ, bảo vệ quyền, lợi ích, nhân phẩm của phụ nữ theo pháp luật, khắc phục những tồn tại, yếu kém trên đây, các cấp, các ngành trong toàn tỉnh cần quán triệt và làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Về tổ chức, chỉ đạo: Đề nghị các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới tại đơn vị, địa phương. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị doanh nghiệp cần đưa nội dung bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ vào kế hoạch hoạt động, chương trình công tác định kỳ của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp; khẩn trương kiện toàn bộ máy vì sự tiến bộ của phụ nữ ở cơ quan, đơn vị; quán triệt và thực hiện đầy đủ quan điểm bình đẳng giới trong công tác; thực hiện hiệu quả kế hoạch hành động năm 2005 vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh; cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Về công tác tuyên truyền: Các cơ quan báo chí, các cấp, các ngành cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước đối với phụ nữ, Công ước liên hợp quốc về xoá bỏ mọi hình thức đối xử phân biệt với phụ nữ; tuyên truyền những chủ trương, kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ; các chính sách của đảng và nhà nước đầu tư trên địa bàn tỉnh giúp khắc phục sự bất bình đẳng về giới ở các vùng trong tỉnh. Ngoài hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chứng, các địa phương cần tổ chức tuyên truyền thông qua triển khai nhiệm vụ công tác định kỳ ở các đơn vị, địa bàn dân cư, đưa tài liệu tuyên truyền về cơ sở.

3. Trong việc thực hiện các mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ, các cấp, các ngành cần quan tâm phát triển cán bộ nữ, tạo điều kiện để cán bộ nữ được họe tập nâng cao trình độ, tiếp cận khoa học kỹ thuật cao.

UBND các huyện, thị xã, thành phố cần có giải pháp hiệu quả hơn nữa để đưa trẻ em gái đến trường học, không để trẻ em gái bị thất học; quan tâm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các chính sách về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, kế hoạch hóa gia đình, việc giải quyết cho phụ nữ vay vốn giải quyết việc làm, Phát triển sản xuất, kinh doanh; quan tâm cải thiện tình hình lao động nữ trên địa bàn để phụ nữ được bình đẳng, được tiến bộ, được giải phóng khỏi một số tệ nạn, ngược đãi, hủ tục lạc hậu.

Các ngành thực hiện công tác tư pháp, điều tra, xét xử cần chú trọng thực hiện các biện pháp ngăn chặn xâm hại quyền lợi, thân thể, nhân phẩm phụ nữ, trẻ em gái; xử lý các hành vi xâm hại đối với phụ nữ, trẻ em gái theo đúng pháp luật và kịp thời

4. Kinh phí hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các Sở, ban, ngành, huyện, thị thành phố, xã, phường, thị trấn do ngành, địa phương cân đối, cấp phục vụ cho tổ chức các hoạt động theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 04/2005/TT- BTC, ngày 10/01/2005 hướng dẫn về kinh phí hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

5. Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh; kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, báo cáo kịp thời những vướng mắc về UBND tỉnh để giải quyết.

Nhận được Chỉ thị này, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

Quàng Văn Binh