UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2007/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 09 tháng 07 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CƯ TRÚ

Ngày 29 tháng 11 năm2006, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XI Luật Cư trú đã được thông qua và cóhiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007. Luật Cư trú là một đạo luật quan trọng quyđịnh trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân,hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú.

Nhằm nâng cao nhậnthức pháp luật và ý thức trách nhiệm của lực lượng công an, cán bộ, công chứcvà nhân dân, đảm bảo Luật Cư trú được thực thi nghiêm chỉnh, ngày 29/3/2007 Thủtướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 07/2007/CT-TTg về việc tổ chức triển khaithi hành Luật Cư trú.

Để triển khai thi hànhLuật Cư trú và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ có hiệu quả và thống nhất trong toàntỉnh Bắc Kạn. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ thị:

1. Công an tỉnh cótrách nhiệm:

1.1. Xây dựng kế hoạchmở hội nghị triển khai thi hành Luật Cư trú trong phạm vi tỉnh Bắc Kạn. Tập huấn,bồi dưỡng nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức phục vụ nhân dân, thực hiện cảicách hành chính, chống quan liêu, gây phiền hà về quản lý cư trú trong tìnhhình mới cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an tỉnh, nhất là đội ngũ cánbộ trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú.

1.2. Phối hợp với SởVăn hoá - Thông tin, Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh, các tổ chứcđoàn thể xã hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Cư trú và các văn bản hướngdẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng; niêm yết công khai về trìnhtự, thủ tục đăng ký và cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú để mọi người biết và thựchiện theo đúng quy định của Luật Cư trú.

1.3. Phối hợp với SởTư pháp, các ngành, UBND các huyện, thị xã rà soát văn bản quy phạm pháp luậtcó liên quan đến quy định về hộ khẩu để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửađổi, bãi bỏ những quy định lạm dụng hộ khẩu làm hạn chế quyền, lợi ích hợp phápcủa công dân.

1.4. Chỉ đạo Công ancác huyện, thị xã tổ chức tập huấn về Luật Cư trú cho cán bộ làm công tác đăngký, quản lý cư trú của UBND các xã, phường, thị trấn và những người tham giacông tác đăng ký thường trú, tạm trú, lưu trú, tạm vắng tại các khu vực dân cư.Bố trí đủ cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt để làm công tác đăng ký,quản lý cư trú. Chấn chỉnh tác phong làm việc, xử lý nghiêm những cán bộ làmcông tác đăng ký, quản lý cư trú các cấp có thái độ sách nhiễu, gây phiền hàcho cơ quan, tổ chức, cá nhân; giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáocủa công dân liên quan đến cư trú, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật.

2. Sở Tư pháp có tráchnhiệm:

Chủ trì phối hợp với Côngan tỉnh, các ngành, UBND các huyện, thị xã rà soát các văn bản quy phạm phápluật liên quan đến quy định về hộ khẩu hoặc các quy định khác trái với Luật Cưtrú để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi hoặc bãi bỏ.

3. Sở Tài chính cótrách nhiệm:

Nghiên cứu, đề xuấtvới Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện Luật Cư trú.

4. Báo Bắc Kạn, ĐàiPhát thanh - Truyền hình tỉnh:

Phối hợp cùng Công an tỉnhthường xuyên tổ chức các chương trình, chuyên mục giới thiệu, tuyên truyền giảiđáp những nội dung của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Các sở, ban, ngành cấptỉnh:

Trong phạm vi trách nhiệm,quyền hạn tiến hành rà soát các văn bản, quy phạm pháp luật và các văn bản kháctrong lĩnh vực quản lý của mình liên quan đến quy định về hộ khẩu để sửa đổi,bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ những nội dung tráivới Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành. Có trách nhiệm phổ biến LuậtCư trú tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành.

6. Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã:

6.1. Chỉ đạo, đôn đốc Côngan các huyện, thị và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt việc đăng ký,quản lý cư trú tại địa phương. Thực hiện niêm yết công khai trình tự, thủ tục,lệ phí, thời gian đăng ký cư trú tại trụ sở làm việc. Đồng thời chỉ đạo cácphòng chức năng phối hợp tổ chức tuyên truyền sâu rộng Luật Cư trú trong nhândân để mọi người có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện việc đăng ký, quản lý cưtrú theo quy định.

6.2. Chỉ đạo chínhquyền địa phương nâng cao vai trò, trách nhiệm, triển khai đồng bộ, tích cựccông tác đăng ký, quản lý cư trú, đặc biệt là thực hiện cải cách thủ tục hànhchính, giải quyết kịp thời khiếu nại tố cáo của công dân liên quan đến cư trú,quản lý cư trú theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm những cán bộ làm côngtác đăng ký, quản lý cư trú có thái độ sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ quan, tổchức, cá nhân.

6.3. Thực hiện và chỉ đạocác đơn vị địa phương không tự ý ban hành thêm quy định, thủ tục, đặt ra việcthu phí, lệ phí không quy định trong Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thihành.

7. Ủy ban Mặt trận tổ quốctỉnh và các tổ chức thành viên.

Đề nghị Ủy ban Mặttrận tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến Luật Cư trútới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, thành viên thuộc quyền quản lý thựchiện tốt các quy định của Luật Cư trú và văn bản hướng dẫn thi hành.

Đề nghị tham gia giám sátviệc thực hiện pháp luật về cư trú.

8. Để việc triển khai thihành Luật Cư trú có hiệu quả, yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngànhvà Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có kế hoạch triển khai thực hiện các nộidung trên.

9. Giao Giám đốc Côngan tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thịnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hà Đức Toại