UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2007/CT-UBND

Hạ Long, ngày 29 tháng 6 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Luật quản lýthuế đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 01/7/2007. Luật quy định nội dung quản lý các loại thuế, các khoảnthu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quyđịnh của pháp luật. Luật có phạm vi điều chỉnh toàn diện, bao gồm thuế liênquan đến việc xuất, nhập khẩu hàng hoá và các loại thuế phát sinh trong nộiđịa; các khoản thu về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các khoản thu khácmang tính bắt buộc như thuế.

Để triển khai thực hiện LuậtQuản lý thuế, Uỷ ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện tốtcông tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật thuế; đồng thờicùng với các tổ chức, cá nhân liên quan tập trung triển khai thực hiện một số nộidung trọng tâm sau:

1. Đối với người nộp thuế

- Chấp hành nghiêm chỉnh quy địnhvề quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế được quy định trong Luật Quản lý thuế;chế độ kế toán, hoá đơn chứng từ, chế độ thống kê theo đúng quy định của Phápluật.

- Thực hiện tự khai, tự nộp thuếvào ngân sách nhà nước đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm theo quy định củaLuật Quản lý thuế.

2. Cơ quan quản lý thuế (CụcThuế; Cục Hải quan)

- Thực hiện nghiêm chỉnh trách nhiệmvà quyền hạn của cơ quan quản lý thuế được quy định trong Luật Quản lý thuế.

- Tập huấn về nội dung Luật Quảnlý thuế, các văn bản hướng dẫn thi hành cho toàn thể cán bộ, công chức trongđơn vị, các ban ngành, đoàn thể, cấp uỷ, chính quyền địa phương và người nộpthuế.

- Công khai các thủ tục về thuế,thực hiện cơ chế "một cửa" tại cơ quan quản lý thuế tạo mọi điều kiệncho người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Vănhoá - Thông tin, Hội Luật gia tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể chínhtrị - xã hội, Báo Quảng Ninh, Đài PTTH Quảng Ninh tổ chức tuyên truyền sâu rộngvề Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế.

- Triển khai thực hiện các quy chếphối hợp đã ký với các cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức, đoàn thể củatỉnh; Tiếp tục xây dựng, ký kết và triển khai thực hiện quy chế phối hợp vớicác cơ quan, ban ngành khác.

3. Cơ quannhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan

3.1. Uỷ ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố:

Chỉ đạo các cơ quan có liên quan tại địa phương phốihợp với cơ quan quản lý thuế trong công tác triển khai thực hiện Luật Quản lýthuế, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thuế; lập dự toán thu ngân sách nhànước và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

3.2. Công an tỉnh , Thanh tratỉnh :

- Công an tỉnh cung cấp trao đổi thông tin về đấutranh phòng, chống tội phạm kinh tế; thông tin về cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh,tạm trú, tạm vắng; danh sách các tổ chức, cá nhân có nhà chongười nước ngoài thuê; thông tin về hoạt động của khách sạn, nhà nghỉ, nhàtrọ; thông tin về đăng ký, quản lý phương tiện giao thông theo đề nghị của cơquan quản lý thuế. Phối hợp với cơ quan quản lý thuế trong giải quyết xuất nhậpcảnh của các cá nhân khi chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế ( tạm dừng việc xuấtcảnh của cá nhân khi chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế ).

- Thanhtra tỉnh cung cấp thông tin liên quan đến việc chấp hành pháp luật thuếcủa đối tượng bị thanh tra là người nộp thuế theo đề nghị của cơ quan quản lýthuế.

3.3. Sở Kế hoạch - Đầu tư, Banquản lý các khu công nghiệp:

Có trách nhiệm cung cấp trao đổithông tin về nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép thànhlập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh,quyết định sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản của người nộp thuế theo đềnghị của cơ quan quản lý thuế; Tham mưu xét cấp chứng nhận ưuđãi đầu tư đúng quy định của pháp luật thuế.

3.4. Sở Thương mại:

- Cung cấp cho cơ quanquản lý thuế các thông tin về chính sách quản lý đối với hoạt động mua bán hànghoá quốc tế, bao gồm xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất táinhập, chuyển khẩu, các hoạt động uỷ thác và nhận uỷ thác xuất khẩu, nhập khẩu,đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá của Việt Nam và nước ngoài.

- Tăng cường phối hợp với cơ quanquản lý thuế trong việc cung cấp thông tin, kiểm tra phát hiện và xử lý cáctrường hợp gian lận thương mại, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, trốn lậu thuế;Phối hợp với cơ quan quản lý thuế nắm bắt tình hình chấp hành thu nộpthuế để giải quyết thủ tục xuất nhập khẩu theo quy định.

3.5. Sở Tài nguyên và Môi trường,Sở Xây dựng:

Có trách nhiệm cung cấp thôngtin thay đổi về hiện trạng sử dụng đất, sở hữu nhà của tổ chức, hộ gia đình, cánhân liên quan đến quản lý thuế theo định kỳ hoặc khi có đề nghị của cơ quanquản lý thuế. Có trách nhiệm yêu cầu mọi tổ chức cá nhân hoàn thành các nghĩavụ thuế có liên quan đến nhà, đất trước khi hoàn tất các thủtục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất theo quy định củaPháp luật.

3.6. Các cơ quan Tài chính, Khobạc Nhà nước:

Thực hiện tốtQuy chế phối hợp giữa Thuế - Hải quan - Kho bạc Nhà nước trong công tác quản lýthu thuế theo Quyết định số 1081/QĐ-BTC ngày 06/4/2004 của Bộ tr­ưởng Bộ Tàichính;có trách nhiệm cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý thuế về sốtiền thuế đã nộp, đã hoàn của người nộp thuế; Hướng dẫn các đơnvị thụ hưởng ngân sách Nhà nước thực hiện nghiêm chỉnh chế độ hoá đơn, chứng từtrong chi tiêu sử dụng ngân sách nhà nước.

3.7. Ngân hàng Nhà nước tỉnh:

Hướng dẫn cácngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng có trách nhiệm cung cấp thông tin có liênquan đến người có nghĩa vụ phải nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế;Chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng chấp hành nghiêm chỉnh việctrích chuyển từ tài khoản của người nộp thuế vào tài khoản của ngân sách nhànước đối với số tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế của người nộpthuế phải nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế.

3.8. Sở Văn hoá - Thông tin;Sở Tư pháp; Đài phát thanh truyền hình Quảng Ninh; Báo Quảng Ninh:

- Phối hợp với cơ quan quản lý thuếtrong công tác quản lý thuế, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thuế;Biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt pháp luật về thuế; phản ánh vàphê phán mạnh mẽ các hành vi vi phạm pháp luật thuế.

- Sở Văn hoá - Thông tin có tráchnhiệm cung cấp cho cơ quan quản lý thuế toàn bộ hồ sơ đã cấp giấy phép hoạtđộng biểu diễn để cơ quan thuế quản lý thu thuế. Có các biện pháp quản lý thuộcthẩm quyền để yêu cầu các đơn vị biểu diễn cung cấp cho cơ quan thuế danh sáchcác ca sỹ, nghệ sỹ tham gia chương trình, mã số thuế cá nhân và khấu trừ thuếtrước khi chi trả các khoản thu nhập….Phối hợp với cơ quan quản lý thuế phát hiệnvà thu hồi giấy phép hoạt động biểu diễn của những ca sỹ, nghệ sỹ có thu nhậpđến mức chịu thuế nhưng cố tình không thực hiện nghĩa vụ khai thuế, nộp thuế.

3.9. Các Sở ban ngành, các tổchức và cá nhân khác:

Cung cấp thôngtin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế theo đề nghị của cơ quan quản lýthuế. Phối hợp với cơ quan quản lý thuế thực hiện các quyết định xử lý vi phạmpháp luật về thuế.

4. Tổ chức thực hiện:

- Giao Cục Thuế tỉnh Quảng Ninhlà cơ quan thường trực phối hợp với Cục Hải quan, các ngành và đơn vị có liên quanđể triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế và tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dântỉnh kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh theo định kỳ.

- Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện,thị xã, thành phố, Thủ trưởng các ngành và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổchức thực hiện các nội dung nêu tại Chỉ thị này; Định kỳ 6 tháng và hàng nămtổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và gửi về Cục Thuế tỉnhQuảng Ninh để tổng hợp chung toàn tỉnh; Trong quá trình tổ chức thực hiện nếucó vướng mắc phát sinh các đơn vị phản ánh kịp thời về Cục Thuế tỉnh để tổnghợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét giải quyết/.

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư Pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, P1,P2,P3;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- V0,V1,V2,V3,TM1,TM2,TH2,TH1;
- Lưu: VT,TM2
95 bản – CT 02

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nhữ Thị Hồng Liên