UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2007/CT-UBND

Đông Hà, ngày 21 tháng 8 năm 2007

CHỈ THỊ

V/V NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ƯU ĐÃICỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI, GÓP PHẦN THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC XOÁ ĐÓI GIẢMNGHÈO

Trongnhững năm qua, công cuộc xóa đói giảm nghèo của tỉnh ta đã đạt được những kết quảquan trọng. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Tỷ lệ hộ đói nghèo đãgiảm từ 28,4% năm 2005 xuống còn 23% vào cuối năm 2006. Một trong những nguyênnhân để đạt được những kết quả trên, là việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tíndụng ưu đãi thông qua hệ thống ngân hàng Chính sách xã hội.

Trong5 năm qua, hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, với chức năng là kênh chuyểntải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến với người nghèo và các đối tượng chính sách,đã cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay gần 500 tỷ đồng vốn ưu đãi,thông qua các chương trình: Cho vay hộ nghèo, cho vay giải quyết việc làm, chovay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, cho vay họcsinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cho vay chương trình nước sạch và vệ sinhmôi trường nông thôn, cho vay hộ sản xuất kinh doanh thuộc vùng khó khăn. . .Nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã góp phần giải quyết việc làm vàtăng thời gian lao động cho hàng chục ngàn lao động, giúp các hộ dân, kể cả hộđồng bào dân tộc thiểu số, các hộ sản xuất kinh doanh thuộc vùng khó khăn, đầutư, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình.

Tuynhiên, việc sử dụng vốn vay ưu đãi thông qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hộitỉnh vẫn còn một sô tồn tại, như: Sự phối hợp giữa các cấp Chính quyền, các Sở,Ban ngành, Đoàn thể với Ngân hàng Chính sách xã hội có lúc còn thiếu chặt chẽ.Vì vậy, việc phát huy hiệu quả mang lại từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi còn thấp.Nợ quá hạn tuy ngày càng giảm nhưng vẫn còn tồn đọng nhiều món nợ xấu, khó đòi.

Đểtiếp tục củng cố và nâng cao hoạt động tín dụng ưu đãi của hệ thống Ngân hàng Chínhsách xã hội tỉnh, góp phần tích cực vào công cuộc xoá đói giảm nghèo của tỉnh,UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành, Đoàn thể, Chủ tịchUBND các huyện, thị xã thực hiện tốt các nội dung sau:

1.Các cấp chính quyền phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQVN, các Đoàn thể, tìm giảipháp tích cực để giúp người nghèo sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay tín dụng ưuđãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương,góp phần đẩy nhanh tốc độ xóa đói giảm nghèo. Đảm bảo trên địa bàn toàn tỉnhkhông có "xã trắng" về tín dụng ưu đãi, trong khi còn nhiều hộ nghèovà các đối tượng chính sách đang có nhu cầu vay vốn.

2.UBND các huyện, thị xã chỉ đạo Ban Dại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sáchxã hội huyện, thị xã, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt độngcủa Ngân hàng Chính sách xã hội, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quảchuyển tải nguồn vốn cho vay ưu đãi đến với hộ nghèo và các đối tượng chínhsách, đồng thời có biện pháp thu hồi nợ gốc và lãi đầy đủ, kịp thời, đảm bảonguồn vốn tín dụng ưu đãi phải được bảo tồn và phát triển.

Quantâm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặtđể hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đượcgiao, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.

3.Các Hội, Đoàn thể phát huy hơn nữa vai trò của mình trong việc giúp cho các hộ nghèotiếp cận và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi; Tăng cường phổ biếnkinh nghiệm sản xuất, các tiến bộ khoa học kỹ thuật, phương thức làm ăn mới chocác Hội viên để vừa phát huy hiệu quả đầu tư của nguồn vốn ưu đãi, vừa đảm bảoviệc sử dụng vốn vay đúng mục đích. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ngân hàngChính sách xã hội đôn đốc, thu hồi nợ, đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trả nợ cả gốcvà lãi cho Ngân hàng khi đến hạn theo đúng qui định.

4.Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phát huy tinh thần tự lực, vượt khó,không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ tốt hơn đối với khách hàng,thực sự là người bạn tin cậy của các hộ gia đình nghèo và các đối tượng chínhsách; Phân tích cụ thể về tình hình nợ xấu, nợ quá hạn và báo cáo UBND cùng cấpđể có sự tập trung chỉ đạo, đồng thời xây dựng các chương trình xử lý nợ để thuhồi nợ xấu, nâng cao chất lượng của nguồn vốn tín dụng ưu đãi; Phối hợp với cácHội, Đoàn thể tăng cường kiểm tra, đôn đốc đối với các hộ gia đình vay vốn; Đẩymạnh công tác tuyên truyền đối với người dân, đảm bảo hộ nghèo và các đối tượngchính sách được tiếp cận thuận lợi với nguồn vốn tín dụng ưu đãi, góp phần tíchcực vào công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

UBNDtỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành, Đoàn thể, Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, góp phần đây nhanhtiến trình công tác XĐGN trên địa bàn tỉnh./.

Nơi nhận:
- NHCSXH Việt Nam;
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã;
- BCĐ NHCSXH huyện, thị xã;
- NHCSXH tỉnh;
- Chánh, Phó VP;
- Lưu VT, VX.

TM. UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc