ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/ 2007/CT-UBND

Tân An, ngày 04 tháng 6 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀVIỆC XÂY DỰNG CƠ QUAN QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHLONG AN

Thực hiện Chỉ thị số 917/1999/CT-QP ngày 22/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàndiện trong toàn quân và Chỉ thị số 16/CT-TU ngày 29/3/2007 của Ban Thường vụTỉnh ủy về xây dựng cơ quan quân sự địa phương vững mạnh, toàn diện. Để nângcao chất lượng tổng hợp của cơ quan quân sự địa phương trongtỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tập trungthực hiện cơ quan quân sự điểm về xây dựng đơn vững mạnh toàn diện trong khốiquân sự địa phương 9 tỉnh, thành do Bộ Tư lệnh Quân khu giao cho lực lượng vũtrang tỉnh Long An năm 2007; UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban ngànhtỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tập trung thực hiện các nhiệm vụnhư sau:

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt chocán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnhnhận thức sâu sắc nội dung của Chỉ thị số 917/1999/CT-QP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòngvề xây dựng đơn vịvững mạnh toàn diệntrong toàn quân; Chỉ thị số 245/CT-BTL của Tư lệnh Quân khu về thực hiện cuộcvận động “7 không” trong lực lượng vũ trang; Chỉ thị số 235/CT-ĐUQS của Thườngvụ Đảng uỷ Quân khu về xây dựng “chi bộ 4 tốt” và “đảng viên 5 tốt”, Chỉ thị số 10/CT-BTL của Tư lệnh Quân khu về thực hiện “7 không” ngành hậu cần; điều lệcông tác kỹ thuật của Quân đội nhân dân Việt Nam.

2. Củng cố, kiện toàn biên chếlực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên theo đúng quy định; duytrì thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tiếp tục bổ sung hoàn chỉnhcác quyết tâm, kế hoạch phòng thủ tác chiến; phòng chống cháy nổ, phòng chốngcháy rừng, phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn, các kế hoạch bảo đảm choquyết tâm A, A2, A3 sát với tình hình thực tế của tỉnh.

3. Tổ chức huấn luyện cho lực lượngthường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên đúng, đủ nội dung chương trình củaBộ Quốc phòng quy định. Đặc biệt chú trọng công tác học bù, học vét, bồi dưỡngđội ngũ cán bộ huấn luyện vào giờ nghỉ, ngày nghỉ. Kết thúc các khoá huấn luyệnđều phải kiểm tra bắn đạn thật, bảo đảm an toàn tuyệt đối, kết quả đạt từ khátrở lên. Trong đó Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lấy tiểu đoàn bộ binh 1 làm đơn vịhuấn luyện giỏi.

4. Thực hiện nghiêm chủ trương,đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, điều lệnh quản lý bộ đội, đảm bảo khôngcó cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật về an toàn giao thông. Duytrì thực hiện tốt nền nếp, hệ thống biển bảng, phòng làm việc, phòng giao ban,phòng truyền thống, nhà nghỉ của cán bộ, chiến sĩ. Tiếp tục phát huy xây dựngcảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp tạo vẻ mỹ quan ở từng cơ quan, đơn vị,huyện, thị xã.

5. Tổ chức có hiệu quả 4 mục tiêucuộc vận động “ quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàntiết kiệm và an toàn giao thông”. Đặc biệt phải trang bị đầy đủ, đảm bảo vũ khítrang bị phương tiện kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu khi có tình huốngxảy ra.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cókế hoạch phát động giao ước thi đua, đăng ký quyết tâm thực hiện Chỉ thị số917/1999/CT-QP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong toàn lực lượng vũ trang củatỉnh, bảo đảm tốt công tác dự trữ hậu cần, tài chính cho nhiệm vụ thường xuyênvà sẵn sàng chiến đấu, thực hiện phân cấp quản lý ngân sách và sử dụng đúng mụcđích, đúng nguyên tắc, chỉ đạo đẩy mạnh tăng gia sản xuất tập trung, chú ýnhững đơn vị có quân và trường quân sự.

7. Sở Tài chính cân đối ngân sáchtham mưu UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thựchiện việc sửa chữa, nâng cấp doanh trại, trụ sở và các đơn vị trực thuộc, đảmbảo yêu cầu về cơ sở vật chất nơi làm việc; UBND các huyện, thị xã cân đối ngânsách địa phương hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp doanh trại, trụ sở làm việc các BanChỉ huy Quân sự huyện - thị xã, tạo điều kiện cho cơ quan quân sự phát triểnsản xuất tự túc, góp phần cải thiện đời sống vật chất cho lực lượng vũ trang.

8. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnhtheo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; định kỳ hàngtháng, quý, năm, báo cáo kết quả UBND tỉnh; hàng năm tổ chức sơ kết 6 tháng vàtổng kết năm về kết quả thực hiện.

Nhận được chỉ thị này, thủ trưởngcác ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có kế hoạch triển khai thực hiệnvà báo cáo kết quả Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để theo dõi tổng hợp./.

Nơi nhận :
-VP Chính phủ (HN+ Tp HCM);
-Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
-Bộ Tư lệnh Quân khu 7;
-Bộ Tham mưu Quân khu 7;
-Cục CT, HC, KT-Quân khu 7;
-TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
-CT, PCT.UBND tỉnh;
-Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể tỉnh;
-UBND các huyện, thị xã;
-Phòng NCTH (NC);
-Lưu: VT, QS, Ut..

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHDương Quốc Xuân