ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2012/CT-UBND

Hòa Bình, ngày 22 tháng 8 năm 2012

CHỈ THỊ

VỀVIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2012 - 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Năm học 2011-2012, là năm học thứba ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện Kết luận số 242-TB/TW ngày 15/4/2009 củaBộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII), phươnghướng phát triển Giáo dục và Đào tạo đến năm 2020, đã hoàn thành các chỉ tiêu,lĩnh vực công tác, toàn tỉnh đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ emnăm tuổi tại thời điểm tháng 7 năm 2012. Tuy nhiên, so với yêu cầu công tác cònmột số hạn chế cần khắc phục là: Chất lượng giáo dục còn chưa đồng đều, chưathật sự đáp ứng được yêu cầu đổi mới hiện nay nhất là ở các vùng đặc biệt khókhăn; hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục còn chưa cao...

Năm học 2012-2013 là năm học thứhai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, hướng tới mục tiêu đổi mới cănbản và toàn diện giáo dục Việt Nam; triển khai thực hiện Chương trình hành độngcủa ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 theo Quyếtđịnh số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Để thực hiện tốtnhiệm vụ năm học 2012-2013 theo Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệuquả công tác quản lý giáo dục. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường quyềntự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý giáo dục. Đổimới tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục. Thực hiện việc công khai chấtlượng đạt được và điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, quản lý thu chi tàichính, quản lý công tác tuyển sinh đầu cấp học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệthông tin trong quản lý giáo dục; đổi mới công tác thi đua khen thưởng theohướng thiết thực, hiệu quả. Tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quyếtđịnh số 993/QĐ-UBND ngày 29/6/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việcphê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực công tác phổ biến giáodục pháp luật trong nhà trường”.

- Đẩy mạnh việc Học tập và làmtheo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 củaBộ Chính trị gắn với đặc thù của ngành; chú trọng công tác giáo dục đạo đức,nhân cách, giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; nâng cao đạo đứcnghề nghiệp của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

- Củng cố, duy trì và nâng cao kếtquả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học chốngmù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơsở đảm bảo chất lượng. Tăng cường phân luồng học sinh sau Trung học cơ sở; từngbước thực hiện phổ cập giáo dục bậc trung học. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chươngtrình giáo dục mầm non mới. Củng cố, mở rộng quy mô mạng lưới và loại hình cáccơ sở giáo dục mầm non; nâng cao chất lượng và số lượng trường mầm non đạtchuẩn Quốc gia.

- Đẩy mạnh công tác giáo dục thểchất, chăm sóc sức khỏe; tăng cường công tác quản lý, phối hợp đảm bảo an ninhtrật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong họcsinh, sinh viên. Đẩy mạnh hoạt động khảo thí, kiểm định chất lượng và đánh giáchất lượng giáo dục. Chăm lo phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú,bán trú; ưu tiên phát triển giáo dục và đào tạo vùng dân tộc thiểu số nhằm thuhẹp khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa vùng thuận lợi với vùng khó khăn.

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch dạyvà học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020;triển khai Đề án phát triển trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn2010-2020. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường phổ thông đạt chuẩn Quốc gia.

- Nâng cao nhận thức cho mọi ngườivề học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục thực hiện mở rộng quymô; đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, các hình thức đào tạo, các hệ đào tạo.Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên kết đào tạo trình độ cao đẳng, đạihọc, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; chú trọng thực hiện quy hoạchvà phát triển nhân lực trong các cơ sở giáo dục đào tạo theo quy hoạch pháttriển nguồn nhân lực đã được phê duyệt; đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị sử dụngnhân lực; thực hiện tốt công tác quản lý hợp tác quốc tế trong giáo dục trungcấp chuyên nghiệp.

- Triển khai thực hiện quy hoạchphát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục giai đoạn 2011-2020, chương trình pháttriển ngành sư phạm và trường sư phạm giai đoạn 2011-2020. Triển khai thực hiệnChương trình bồi dưỡng giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.Tiếp tục thực hiện Đề án “Đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng-an ninh cho cáctrường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2010-2020”. Tổchức thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với nhà giáo.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quảĐề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn2008-2012; từng bước chuẩn hóa cơ sở vật chất kỹ thuật cho các cơ sở giáo dục.Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục, tăng cường huy động các nguồn lực pháttriển giáo dục. Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ sở giáo dụcthực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách miễn, giảm học phí, chính sách tín dụngcho học sinh, sinh viên.

2. Các Sở, ngành có liên quan phốihợp, tạo điều kiện thuận lợi để ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiệntốt các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012-2013.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc,các đoàn thể chính trị xã hội và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động thựchiện Chỉ thị này.

3. Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện đúng Kế hoạch thờigian năm học 2012-2013.

4. Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh vàTruyền hình tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố, các đơn vị, trường học tăng cường công tác tuyên truyềntrong năm học 2012-2013.

Giám đốc các Sở; Thủ trưởng cácban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, cácđơn vị, trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức,triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, đôn đốc và tổng hợpkết quả triển khai thực hiện định kỳ hàng quý, 6 tháng báo cáo Ủy ban nhân dântỉnh.


Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT;
-
Cục KTVBQPPL- Bộ Tư pháp;
-
TT Tnh ủy;
-
TT HĐND tnh;
-
Đoàn ĐBQH tnh;
-
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tnh;
-
Các S, Ban, ngành, đoàn thể tnh;
-
UBND các huyện, thành ph;
-
Chánh, Phó VP/UBND tỉnh;
-
Lưu: VT, VX (80).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh