ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11/ 2013/CT- UBND

Đồng Xoài, ngày 04 tháng 07 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNHPHƯỚC

Trong thời gian qua, công tác phổbiến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tnh đãđược các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo; cósự tham gia, phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó,công tác PBGDPL đã đi vào nề nếp, từng bước ổn định và có những chuyển biếntích cực, góp phần xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luậtcủa cán bộ và nhân dân trong tnh.

Tuy nhiên, sự quan tâm lãnh đạo, chỉđạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương đối với công tác PBGDPL cónơi, có lúc chưa được tập trung đúng mức; trách nhiệm caThủ trưởng một số cơ quan, đơn vị đối với công tác này chưa cao nên kết quả đạtđược còn thấp so với yêu cu, sự hiểubiết pháp luật của một bộ phận cán bộ, công chức, viênchức và nhân dân còn hạn chế.

Trước yêu cầu đẩy mạnh công nghiệphóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, củanhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, công tác PBGDPL cn được tăng cường thường xuyên, liên tục và ở tmcao hơn; coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc tăng cườngquản lý xã hội bng pháp luật, làm cho hầu hết cán bộ, côngchức, viên chức và nhân dân hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật.

Nhằm triển khai thực hiện một cáchđồng bộ, có hiệu quả, huy động sức mạnh của các cấp, các ngành, từ đó tăngcường hơn nữa hiệu quả công tác PBGDPL trong thời giantới, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưngcác Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mìnhthực hiện tốt các nội dung sau:

- Quán triệt, triển khai thống nhất,đồng bộ Luật PBGDPL và các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước v công tác PBGDPL, nâng cao nhận thức vvị trí,vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL trong từng cơ quan, đơn vị, địaphương. Xác định công tác PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chínhtrị, tư tưởng là nhiệm vụ thường xuyên đặt dưới sự lãnh đạo của các cấp ủyĐảng, trong đó, Nhà nước giữ vai trò nòng ct;cn tập trung chđạo, tchức thực hiện tt công tác này để góp phần tạochuyển biến căn bản về nhận thức và ý thức tôn trọng pháp luật của cán bộ vànhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng nội dung và hình thứcPBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng; thực hiện kết hpPBGDPL với các hoạt động chuyên môn, nghiên cứu, tổng kết và nhân rộng các hình thức, biện pháp có hiệu quả để PBGDPL đến cán bộ, công chức, viênchức và nhân dân; bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của nhân dân.

- Củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạtđộng của Hội đồng Phối hp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện;tăng cường vai trò cơ quan Thường trực của Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp;phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan là thành viên theo từng lĩnh vực.

- Rà soát, củng cố, kiện toàn, đánhgiá chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viênpháp luật, cán bộ làm công tác PBGDPL các cấp, công chức pháp chế; qua đó, pháttriển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầutrong tình hình mới.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc"Ngày pháp luật" tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng quy địnhtại Điều 8, Luật PBGDPL; đảm bảo các nội dung sinh hoạt định kỳ hàng tháng theoQuyết định số 2881/QĐ- UBND ngày 15/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành kế hoạch triển khai "Ngày pháp luật" trênđịa bàn tỉnh Bình Phước.

- Tổ chức triển khai và thực hiện cóhiệu quả Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủvề việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị; kim tra, rà soát, loại bỏ những đu sách pháp luật hết hiệu lực, bổ sung các đầu sách pháp luật mới cho các tủ sáchpháp luật.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả các loạihình tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lýlưu động ở vùng sâu, vùng xa, vùng đng bào dân tộc thiu s, vùng biên giới, vùng kinh tế - xã hội có nhiu khó khăn; trợ giúp pháp lý chongười nghèo, đối tượng chính sách; kết hợp trợ giúp pháp lý với PBGDPL.

- PBGDPL thông qua việc xây dựng vàthực hiện Hương ước, Quy ước của thôn, làng, bản, ấp, Quy chế của cơ quan, Điềulệ của các tổ chức đoàn th.

- Đẩy mạnh công tác PBGDPL thông quahoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định.

- Triển khai thực hiện các Chươngtrình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL đã được UBND tỉnh phêduyệt, đảm bảo kịp thời và hiệu quả.

- Tăng cường công tác kiểm tra, tựkiểm tra, định ksơ kết, tổng kết và đề xuất khen thưởngđối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện côngtác PBGDPL.

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết choviệc tổ chức PBGDPL đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tăng cường ứng dụng kỹ thuật, phương tiện hiện đại đnâng cao hiệu quả công tác PBGDPL; tạo điều kiệnđể các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ cho hoạt động PBGDPL.

2. Sở Tư pháp với vai trò là cơ quantham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước vcông tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh cần thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

- Làm tốt vai trò là cơ quan Thườngtrực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, có trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn cáchoạt động về PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phốihợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện,thị xã thực hiện tốt Quyết định số 2315/QĐ- UBND ngày22/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triểnkhai Đề án củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng ngunnhân lực trong công tác PBGDPL, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đt nước từ năm 2012-2016 trên địa bàn tỉnh; quản lý, theo dõi triển khaithực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý,khai thác các loại hình tủ sách pháp luật; có kế hoạch bổ sung các đầu sáchpháp luật cho các tủ sách tại các xã, phường, thị trấn theo quy định của phápluật.

- Theo dõi, quản lý việc triển khaithực hiện công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định.

- Nâng cao, tăng cường hơn nữa côngtác PBGDPL thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lýNhà nước tỉnh.

- Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kếtvà tham mưu, đề xuất UBND tỉnh khen thưởng đối với tậpthể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác PBGDPL trênđịa bàn tỉnh.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo có tráchnhiệm phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư liêntịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 16/11/2010 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo - BộTư pháp hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác PBGDPL trong nhà trường;trong đó, tập trung thực hiện tốt các hoạt động: tổ chức dạy và học kiến thứcpháp luật phù hợp ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo; nâng cao chất lượngđội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ làm công tác PBGDPL; đổi mới, nâng caochất lượng các hình thức PBGDPL ngoại khóa.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, ĐàiPhát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Bình Phước và các cơ quan thông tin đại chúngtrên địa bàn tỉnh có trách nhiệm xây dựng website, chương trình, chuyên trang,chuyên mục về pháp luật; đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; có kế hoạch pháttriển và nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên,biên tập viên, cộng tác viên viết về pháp luật, bảo đảm đúng đường lối, chínhsách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

5. Sở Tài chính có trách nhiệm thammưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện công tác PBGDPLtừ nguồn ngân sách hàng năm theo phân cấp và từ các nguồn huy động hợp phápkhác; quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng quy định của pháp lut.

6. Đề nghị Tòa án nhân dân các cấpthông qua công tác xét xử, lựa chọn những vụ án điển hình, có tính răn đe, giáodục cao để tổ chức xét xử lưu động nhằm ngăn ngừa tội phạm, đồng thời PBGDPLcho nhân dân; tổ chức PBGDPL cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm viquản lý.

7. Đnghị Ủyban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận tổchức PBGDPL cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình, vận động nhân dân chấphành pháp luật; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan PBGDPL cho nhândân; vận động tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia và hỗ trợ hoạt độngPBGDPL; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về PBGDPL.

8. Các tổ chức hành nghề về phápluật, tổ chức xã hội nghề nghiệp về pháp luật có trách nhiệm tham gia PBGDPLcho nhân dân; tổ chức PBGDPL thông qua hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúppháp lý; kết hp PBGDPL thông qua hoạt động chuyên môn;tạo điều kiện cho thành viên của tổ chức, công chức, viên chức tham gia hoạtđộng tình nguyện PBGDPL.

9. Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyềnthông qua việc xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo, tổ chức đối thoại với người dân đ kết hợp PBGDPL; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật nhằm giáodục ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong mọi tầng lớp nhân dân.

Chỉ thị này được thông báo rộng rãitrên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 20/2009/CT-UBND ngày 15/12/2009 củaUBND tỉnh và có hiệulực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- VPCP;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- TT.HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT;
- Các s, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- UBND các huyện, thị xã;
- LĐVP, Các Phòng;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn
Văn Trăm