ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2013/CT-UBND

Long An, ngày 05 tháng 6 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ,SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

Trong những năm qua, các ngành, các cấp phối hợpthực hiện có hiệu quả công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Quađó, công tác thu hồi và vận động nhân dân phát hiện, tố giác, giao nộp vũ khí, vậtliệu nổ và công cụ hỗ trợ đạt được nhiều kết quả; góp phần giữ vững an ninh chínhtrị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tình hình vi phạmtrên lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cả nướcnói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng còn nhiều diễn biến phức tạp.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 , ngày 30/6/2011của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội khóa 12 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ vàcông cụ hỗ trợ; Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ; Nghị định số 26/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyềnvà kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý,tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Để tăng cường công tác quản lý,sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong tình hình hiện nay trên địabàn tỉnh Long An, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,thành phố (UBND cấp huyện):

a) Phối hợp với và các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biếnsâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vậtliệu nổ và công cụ hỗ trợ trong phạm vi toàn ngành, địa bàn quản lý;

b) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định về công tác quảnlý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

c) Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưởng và xử lývi phạm liên quan đến công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗtrợ theo quy định pháp luật.

2. Công an tỉnh:

a) Chủ trì phối hợp vớicác sở, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; cáctổ chức, đoàn thể có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức tuyêntruyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vậtliệu nổ và công cụ hỗ trợ;

b) Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện:

- Tiến hành tự kiểm tra, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong công tác,quản lý, trang bị và có phương án bảo vệ an toàn kho vũ khí, vật liệu nổ vàcông cụ hỗ trợ thuộc đơn vị mình quản lý.

- Tăng cường kiểm tra việc bảo quản, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụhỗ trợ ở các cơ quan, doanh nghiệp được phép trang bị để kịp thời phát hiện, chấnchỉnh những tồn tại, thiếu sót, không để xảy ra các vụ việc vi phạm liên quanđến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Đối với số vũ khí, vật liệu nổ vàcông cụ hỗ trợ hết hạn sử dụng hoặc không còn khả năng sử dụng phải được xử lý,tiêu hủy theo quy định.

- Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các đối tượng sảnxuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

c) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản hướng dẫn về công tác quản lý,sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ theo thẩm quyền;

d) Tổ chức tập huấn, huấn luyện, đào tạo cho các đơn vị trong và ngoài ngànhCông an về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ theothẩm quyền;

đ) Tham mưu UBND tỉnh, hướng dẫn UBND cấp huyện và các cơ quan đơn vị có liênquan mở đợt vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địabàn tỉnh;

e) Xây dựng, triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra; xử lý vi phạm đối vớicác cơ quan, đơn vị được pháp trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụhỗ trợ trong và ngoài ngành theo quy định;

g) Tổ chức thống kê, tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tácquản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

a) Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức tuyên truyền, phổ biếnsâu rộng trong toàn ngành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũkhí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quyđịnh;

b) Tổ chức quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của các đơnvị trực thuộc;

c) Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được quy định vềcông tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

4. Sở Tư pháp:

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộngvề các quy định của pháp luật liên quan đến công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vậtliệu nổ và công cụ hỗ trên toàn tỉnh;

b) Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát,tham mưu xây dựng ban hành, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật có liên quanđến công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ do tỉnh banhành.

5. Sở Tài chính:

Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng dự toán kinh phí hàng năm và hướng dẫn việccấp, sử dụng kinh phí phục vụ việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và côngcụ hỗ; việc thu lệ phí đăng ký, cấp Giấy phép để quản lý các loại vũ khí, vậtliệu nổ và công cụ hỗ trợ.

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan có liên quanthực hiện quy định của pháp luật về công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn,không để xảy ra tình trạng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ xuất,nhập khẩu qua biên giới.

7. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân: Không được phép trang bị vũ khí, vậtliệu nổ và công cụ hỗ trợ, phải tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụhỗ trợ cho các cơ quan chức năng. Nghiêm cấm mọi hành vi sở hữu, chế tạo, tàngtrữ, mua bán, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép; cho,tặng, mượn, thuê, cầm cố, thế chấp hoặc hủy hoại, cố ý làm hư hỏng các loại vũkhí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được giao quản lý.

Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chứcthực hiện nghiêm chỉ thị này.

Giao Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việcthực hiện chỉ thị này; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnhtheo quy định./.

Nơi nhận:
-Bộ Công an, Bộ Quốc phòng;
-TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
-Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
-Các sở, ban, ngành, UBMTTQ và đoàn thể tỉnh;
-UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An;
- Phòng NCTCD (NC);
-Lưu: VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Thanh Nguyên