ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2013/CT-UBND

Cao Bằng, ngày 09 tháng 8 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNGCƯỜNG THỰC HIỆN LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAOBẰNG

Thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường của Nhànước và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong những năm qua, công tác bồithường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả bước đầu. Cánbộ, công chức, tổ chức và nhân dân nhận thức được ý nghĩa, vai trò của của phápluật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, trách nhiệm của Nhà nước về công tácbồi thường trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại,góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong khi thi hành công vụ.

Tuy nhiên, do công tác bồi thường của Nhà nướclà lĩnh vực mới, nhạy cảm, phức tạp; các cơ quan, đơn vị chưa thống nhất đướcđầu mối quản lý và theo dõi công tác bồi thường của cơ quan, đơn vị mình; côngtác phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác bồithường giữa các cơ quan quản lý Nhà nước chưa chặt chẽ; biên chế bố trí chocông tác này còn thiếu; một bộ phận lớn công dân, tổ chức, doang nghiệp chưahiểu rõ về quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của Luật Tráchnhiệm bồi thường của Nhà nước.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Tráchnhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướn dẫn thi hành trên địa bàntỉnh Cao Bằng; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác bồi thường Nhànước; đảm bảo việc thực hiện giải quyết bồi thường của Nhà nước công bằng,khách quan, thống nhất, đúng pháp luật; đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp phápcủa các cơ quan, tổ chức và cá nhân có yêu cầu bồi thường, Ủy ban nhân dân chỉthị;

1. Sở Tư Pháp

a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiệnnhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnhtheo quy định của pháp luật.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vịliên quan phổ biến, tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vàcác văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàntỉnh;

c) Chủ trì tổ chức bồi dưỡng kiến thức phápluật, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường của Nhà nước cho các cơquan, đơn vị trên địa bàn tỉnh;

d) Hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường chocơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện; cung cấpthông tin hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyềnyêu cầu bồi thường;

đ) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị cóliên quan theo dõi, kiểm tra, thanh tra việc giải quyết bồi thường;

e) Theo dõi, đôn đốc việc chi trả tiền bồithường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả;

g) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xác địnhcơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầukhông có sự thống nhất về trách nhiệm bồi thường giữa cơ quan chuyên môn thuộcỦy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

h) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quantham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết khiếu nại, tố cáo, vi phạm phápluật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo quy định của Pháp luật;

i) Định kỳ sáu tháng và hàng năm thống kê, tổngkết, đánh giá việc thực hiện bồi thường trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dântỉnh để báo cáo Bộ Tư pháp.

2. Các Sở, ban, ngành

a) Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biếnLuật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quancho cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý, quán triệt và thực hiệnnghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước;

b) Có trách nhiệm bố trí cán bộ, công chứcchuyên trách hoặc kiêm nhiệm thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước trên cơsở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, đơn vị.

c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyếtbồi thường thuộc trách nhiệm của mình;

d) Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tham mưugiúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quả lý Nhà nước về công tác bồi thường trênđịa bàn tỉnh;

đ) Định kỳ sáu tháng và hàng năm thống kê, tổngkết, đánh giá việc thực hiện bồi thường trong phạm vi ngành, lĩnh vực do mìnhquản lý, gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

3. Sở Tài chính

Hàng năm, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơnvị lập dự toán kinh phí phục vụ cho hoạt động quản lý Nhà nước về công tác bồithường, giải quyết bồi thường và chi trả bồi thường của Nhà nước, tổng hợp vàodự toán ngân sách của tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. Sở Nội vụ

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân trong việc bố tríbiên chế cho Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ quản lýNhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền, phổ biếnLuật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản pahps luật có liên quantrên cấc phương tiện thông tin đại chúng.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai và tăngcường tuyên truyền, phổ biến trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các vănabnr pháp luật có liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quảnlý, quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về tráchnhiệm bồi thường của Nhà nước.

b) Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thườngtrong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc không có sự thống nhất vềtrách nhiệm giữa các đơn vị do mình quản lý và Ủy ban nhân dân cấp xã;

c) Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiệnnhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác bồi thường tại địa phương;

d) Chỉ đạo Phòng Tư pháp cung cấp thông tin,hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường;

đ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạmpháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

e) Định kỳ sáu tháng và hằng năm thống kê, tổngkết đánh giá việc thực hiện bồi thường trong phạm vi địa phương quản lý gửi SởTư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

7. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố và cấc đơn vị loieen quan có tráchnhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu có khókhăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủyban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết.

Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm theo dõi,đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị và định ký báo cáo, đề xuấtvới Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp thực hiện.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kểtừ ngày ban hành./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Anh