YBANNHÂN DÂNTHÀNH PHHCHÍMINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 11/2015/CT-UBND

ThànhphHChíMinh,ngày24 tháng6m2015

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, NÂNG CAO Ý THỨC PHÁPLUẬT CỦA NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LuậtPhổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013xác định phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chínhtrị, trong đó Nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Thi hành Luật Phổ biến, giáo dục phápluật, trong thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ýthức chấp hành pháp luật của cán bộ, người dân đã được các cấp ủy, chính quyền,mặt trận, đoàn thể quan tâm, coi đây là một bộ phận của công tác giáo dục chínhtrị, tư tưởng. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm, từng bước đổi mớinội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; củng cố, kiện toàn, nâng caochất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩymạnh việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù; góp phần nângcao trình độ, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, người dân;giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toànxã hội.

Trướcnhững yêu cầu mới của đất nước, sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và sự ra đờicủa những văn bản luật quan trọng, liên quan mật thiết đến đời sống người dânnhư: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Đất đai, Luật Hônnhân và gia đình, Luật Hộ tịch, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bảo hiểm xã hội, LuậtCăn cước công dân và những văn bản luật khác sẽ được sửa đổi, bổ sung trongthời gian tới để phù hợp với Hiến pháp năm 2013, đặc biệt là các quy định vềquyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân(theoKế hoạchtổchctriểnkhaithihànhHiếnphápnưcCộnghòaxãhộichủnghĩaViệtNambanhànhkèmtheoNghịquyếtsố718/NQ-UBTVQH13ngày02tháng01 năm2014củaỦybanThưngvụQuốchội)đã đặt ra cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhiềunhiệm vụ mới, ở một tầm cao hơn, đòi hỏi tư duy về công tác phổ biến, giáo dụcpháp luật mới hơn, toàn diện hơn, thiết thực và khoa học hơn.

Để tăngcường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật củangười dân, góp phần triển khai có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật,phát huy các kết quả đã đạt được, từng bước khắc phục những hạn chế trong côngtác phổ biến, giáo dục pháp luật thời gian qua, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉthị:

1.Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố, quận, huyện

a) Thựchiện tốt công tác tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố, quận, huyện xây dựngkế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn và tìnhhình kinh tế - xã hội của Thành phố, quận, huyện; nội dung pháp luật trọng tâmcần phổ biến, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng,an ninh của đất nước và Thành phố, quận, huyện.

b) Điềuphối hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật giữa các thành viên Hội đồng phốihợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố, quận, huyện, đảm bảo việc phổ biến,giáo dục pháp luật có trọng tâm, trọng điểm, không bỏ sót, không trùng lặp đối tượng,nội dung thực hiện, phân công trách nhiệm rõ ràng, phù hợp với đặc thù của từngcơ quan, đơn vị.

c)Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tácphổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới, gồm: Đổi mới một cách cơ bản,toàn diện nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, ch trọng vàochiều sâu, thực chất, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tập trungphổ biến, giáo dục pháp luật cho một số nhóm đối tượng đặc thù, đối tượng ít cóđiều kiện tìm hiểu, tiếp cận pháp luật; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luậttại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, địa bàn đô thị hóa, ngoạithành, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu nhà trọ, địa bàn có tỷ lệ vi phạmpháp luật, nguy cơ vi phạm pháp luật cao; tham mưu giải pháp đẩy mạnh hoạt độngphổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợpvới Hội Luật gia Thành phố, quận, huyện thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến,giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố.

d) Pháthuy hiệu quả đội ngũ báo cáo viên pháp luật Thành phố, quận, huyện, sở, ban,ngành, đoàn thể và tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở. Thường xuyên quan tâm,đào tạo, bồi dưỡng và có các hình thức khen thưởng để động viên, khuyến khíchnhững cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

đ) Kịpthời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiệncông tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các thành viên Hội đồng phối hợp phổbiến, giáo dục pháp luật Thành phố, quận, huyện, các cơ quan, đơn vị, địaphương. Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạnchế, thiếu sót trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và báo cáo Ủy bannhân dân Thành phố, quận, huyện kiểm điểm, phê bình, xử lý nghiêm đối với nhữngcơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nhiệm vụđược giao.

2.Sở Tư pháp

a) Thựchiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thànhphố; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện côngtác phổ biến, giáo dục pháp luật ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

b) Ràsoát để tham mưu, kiến nghị, đề xuất với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổsung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phổ biến, giáo dục phápluật; trong đó, chú trọng các chế độ, chính sách đối với Hội đồng phối hợp phổbiến, giáo dục pháp luật Thành phố, quận, huyện, đội ngũ báo cáo viên, tuyêntruyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở.

c) Thammưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước đối với công tác phổ biến,giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và công tác đánh giá chuẩn tiếp cận phápluật theo Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở ban hànhkèm theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướngChính phủ.

d) Chủtrì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các đề án, chươngtrình, kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật của Trung ương và Thành phốnhư: Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong côngtác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứngyêucầuđổimi,pháttriểncủađấtnưc”(banhànhkèmtheoQuyếtđnhsố1063/QĐ-BTPngày09tháng5năm2013củaBộtrưngBộTưpháp);Đềán“Tăngcưngcôngtácphổbiến,giáodụcphápluậttạimộtsốđabàntrọngđiểmvềviphạmphápluậtgiai đoạn2013-2016(banhànhkèmtheoQuyếtđnhsố1133/QĐ-TTgngày15tháng7năm2013củaThủtưngChínhphủ).

đ) Chủtrì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Đề án tăng cường phổbiến, giáo dục pháp luật trên báo chí và ứng dụng công nghệ thông tin trong côngtác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Thành phố giai đoạn 2015 - 2017 trình Ủyban nhân dân Thành phố xem xét, ban hành.

e)Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này; định kỳtổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vềỦy ban nhân dân Thành phố.

3.Thanh tra Thành phố

a) Tăngcường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đạichúng về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để người dân hiểu và thihành đúng quy định pháp luật, hạn chế tình trạng khiếu nại sai, vượt cấp, gaygắt, kéo dài, không có căn cứ do không am hiểu pháp luật. Các cơ quan thanh traNhà nước, khi tiến hành thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng trong việc thựchiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn cần gắn với việc thanh tratrách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành của các cơ quan, tổ chức,doanh nghiệp được thanh tra.

b) Chútrọng phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật vềkhiếu nại, tố cáo của người dân tại địa bàn đô thị hóa, ngoại thành, khu chếxuất, khu công nghiệp, khu nhà trọ.

c) Chủtrì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện Đề án “Tiếp tụctăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã,phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016”(banhànhkèmtheoQuyếtđnh số1133/QĐ-TTgngày15tháng7năm2013củaThủtưngChínhphủ).

d) Chỉđạo Thanh tra sở, ngành, quận, huyện thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luậtthông qua công tác tiếp công dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hoạtđộng tổ chức đối thoại theo quy định của pháp luật.

4.Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Thựchiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng: người lao động, người sửdụng lao động; người khuyết tật; người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trườnggiáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Nội dung, hìnhthức phổ biến, giáo dục pháp luật phải phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của từngnhóm đối tượng và điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địaphương; trong đó, tập trung phổ biến các quy định pháp luật về việc làm; dạynghề; lao động, tiền lương; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thấtnghiệp; an toàn vệ sinh lao động; pháp luật công đoàn; chính sách pháp luật đốivới người có công; bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phòng, chống mại dâm, ma túy và cáctệ nạn xã hội khác; vấn đề bình đẳng giới và các nội dung khác thuộc ngành,lĩnh vực quản lý.

b) Chútrọng phổ biến pháp luật kết hợp giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của côngnhân, người lao động, các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật tại địa bàn đôthị hóa, ngoại thành, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu nhà trọ, trung tâm bảotrợ xã hội.

c) Chủtrì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện Kếhoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động,người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” giai đoạn 2013-2016”(banhànhkèmtheoQuyếtđnhsố579/QĐ-LĐTBXHngày10tháng04năm2013củaBộtrưngBộLaođộng-ThươngbinhvàXãhội).

5.Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chỉđạo, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; chútrọng giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên; phát huy vaitrò của nhà trường trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đadạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; tiếp tụctổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm phổ biến kiến thức pháp luật cho họcsinh, sinh viên; tổ chức nói chuyện chuyên đề pháp luật, lồng ghép nội dungpháp luật vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tổ chức tuyên truyền trên cácphương tiện thông tin đại chúng, phát hành các tài liệu. Chú trọng tổ chức chohọc sinh, sinh viên tham gia các hoạt động mang tính thực tiễn chính trị, xãhội, các hoạt động phát huy sự sáng tạo, nghiên cứu khoa học về các vấn đề phápluật trong thực tiễn.

c) Ràsoát, bổ sung, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thựchiện tốt chế độ hỗ trợ cho đội ng giáo viên, giảng viên giảng dạy các môn phápluật, môn giáo dục công dân. Xây dựng, hoàn thiện chương trình, giáo trình, tàiliệu giảng dạy các môn về giáo dục công dân, pháp luật phù hợp với các nhóm đốitượng học sinh, sinh viên.

d) Chủtrì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện Kếhoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục phápluật trong nhà trường” giai đoạn 2013-2016(ban hành kèmtheoQuyết đnhsố1141/QĐ-BĐHĐAngày29tháng3năm2013 củaBan Điềuhành Đềán Nângcaochấtlưngcôngtácphổbiến,giáodụcphápluậttrongnhàtrưng).

6.Công an Thành phố

a) Tăngcường phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa bàn trọng điểm, địa bàn đô thịhóa, ngoại thành, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu nhà trọ, địa bàn có tỷ lệvi phạm pháp luật, nguy cơ vi phạm pháp luật cao.

b) Thựchiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho người có hành vi vi phạm pháp luật, ngườiđang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trườnggiáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; người đang bịáp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù đượchưởng án treo, đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật cao.

c) Nộidung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với nhóm đối tượng đượcphổ biến, trong đó, tập trung phổ biến các quy định pháp luật về trật tự, antoàn xã hội, giao thông, xử lý vi phạm hành chính, hình sự, đất đai, môitrường, ma túy và tệ nạn xã hội khác.

7.Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chỉđạo các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liênquan xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về phổ biến, giáo dục pháp luật; lựachọn nội dung, hình thức hợp lý và tăng thời lượng triển khai các chương trình,đề án, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Trung ương, Thành phố.

b) Chỉđạo các cơ quan Báo, Đài trên địa bàn Thành phố thường xuyên bồi dưỡng kiếnthức pháp luật, tuân thủ nghiệp vụ báo chí, bảo đảm tuyên truyền đ ng đườnglối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cho đội ng phóng viên, biêntập viên.

c) Phốihợp với Sở Tư pháp xây dựng và triển khai thực hiện Đề án tăng cường phổ biến,giáo dục pháp luật trên báo chí và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tácphổ biến, giáo dục pháp luật tại Thành phố.

8.Sở Tài chính

Sở Tàichính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí trong dự toán kinhphí hàng năm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức triển khai hoạtđộng thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành phápluật của người dân trên địa bàn Thành phố.

9.Bộ đội Biên phòng Thành phố

a) Tăngcường phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cánbộ, chiến sỹ các đơn vị Bộ đội Biên phòng, Ban chỉ huy Quân sự; cán bộ, ngườidân vùng biển, đảo của Thành phố.

b) Chủtrì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện Đề án“Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới,hải đảo giai đoạn 2013 - 2016” (banhànhkèmtheoQuyếtđnhsố 1133/QĐ-TTgngày15tháng7năm2013củaThủtưngChínhphủ)trênđabàn Thành phố HồChí Minh.

10.Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện

a) Tiếptục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 32-CT/TWngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X , Chỉ thị số 08-CT/TUngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, phổbiến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, ngườidân, Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư về kết quảthực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Thông tri số 07-TT/TU ngày 15 tháng 8 năm 2011của Thành ủy về quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận số 04-KL/TW; Quyếtđịnh số 1133/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệtvà tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luậnsố 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X .

b) Chủđộng trong việc lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và kiểm tra, đôn đốcviệc thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của Luật Phổ biến,giáo dục pháp luật; kế hoạch phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụthể nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời đảmbảo phù hợp mục tiêu nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Cácđơn vị là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố, quận,huyện có trách nhiệm đề xuất với Cơ quan thường trực Hội đồng các biện phápphối hợp và tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo hiệu quả công tác phổ biến, giáo dụcpháp luật; đề nghị Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật hỗ trợ, tạođiều kiện đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ quan, đơn vị, địaphương.

c) Thựchiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục phápluật trong thời gian tới và báo cáo kết quả thực hiện về Hội đồng phối hợp phổbiến, giáo dục pháp luật Thành phố, cụ thể:

- Kếthợp phổ biến pháp luật với giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, vận động ngườidân không có những hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kếtphát triển và góp phần cùng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúngquy định của pháp luật.

- Đổimới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặcđiểm, nhu cầu của từng nhóm đối tượng và điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từngcơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tậptrung phổ biến, giáo dục pháp luật cho một số nhóm đối tượng đặc thù như: ngườidân tộc thiểu số, người dân ở vùng ngoại ô, ven biển, ngư dân; người lao động, ngườisử dụng lao động trong các doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình và người cóhành vi bạo lực gia đình; người khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù,người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắtbuộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tạixã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo, thanh thiếu niên cónguy cơ vi phạm pháp luật cao.

- Tăngcường phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa bàn trọng điểm, địa bàn đô thịhóa, ngoại thành, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu nhà trọ, địa bàn có tỷ lệvi phạm pháp luật, nguy cơ vi phạm pháp luật cao trong các lĩnh vực quản lý, sửdụng đất đai; môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, an toàn thực phẩm; hình sự,ma túy và các tệ nạn xã hội khác; trật tự, an toàn giao thông và các lĩnh vựcquản lý khác có nhiều vi phạm pháp luật trên địa bàn. Thông qua việc xử lý viphạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tổ chứcđối thoại với người dân để kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; xử lý nghiêmnhững hành vi vi phạm pháp luật nhằm giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trongmọi tầng lớp nhân dân.

- Tăngcường hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đạichúng; thường xuyên cập nhật, đăng tin, bài có nội dung phổ biến, giáo dục phápluật trên các Báo, Đài, trang thông tin điện tử, hệ thống phát thanh của cơquan, đơn vị, địa phương.

- Phốihợp với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố và Hội Luậtgia Thành phố thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trênđịa bàn Thành phố.

d) Cáccơ quan, đơn vị, địa phương được giao chủ trì, phối hợp thực hiện các chương trình,đề án, kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật phải chủ động xây dựng kế hoạchvà triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, tiến độ, chất lượng.

đ) Tổchức thực hiện Ngày Pháp luật hàng tháng và Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hộichủ nghĩa Việt Nam hàng năm. Phổ biến sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật,đặc biệt là các lĩnh vực có liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ và đời sống củacán bộ, công chức, viên chức và người dân tại địa phương.

e) Bốtrí nguồn kinh phí hợp lý từ kinh phí thường xuyên được cấp hàng năm để thựchiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thường xuyên củng cố, kiện toàn,nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luậttại cơ quan, đơn vị, địa phương.

g) Thựchiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

11.Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, quận, huyện và các tổ chứcthành viên của Mặt trận

Chủđộng, tích cực phối hợp với các cơ quan nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luậttrong đoàn viên, hội viên, vận động người dân chấp hành pháp luật, giữ gìn anninh trật tự, đoàn kết, phát triển; thực hiện tốt hoạt động giám sát và phảnbiện xã hội; kịp thời phát hiện, biểu dương cá nhân có thành tích trong côngtác phổ biến, giáo dục pháp luật; gắn phổ biến, giáo dục pháp luật với việcthực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trậnTổ quốc Việt Nam và các đoàn thể phát động.

12.Đề nghị Tòa án nhân dân các cấp

Thôngqua công tác xét xử, lựa chọn những vụ án điển hình, có tính răn đe, giáo dụccao để tổ chức xét xử lưu động nhằm ngăn ngừa tội phạm và phổ biến pháp luậtcho người dân.

13.Các cơ quan thông tin đại chúng của Thành phố

Phốihợp với cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng các chuyên trang, chuyên mục vềphổ biến, giáo dục pháp luật; lựa chọn nội dung, hình thức và dành thời lượnghợp lý để tuyên truyền việc triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch phổbiến, giáo dục pháp luật của Trung ương và Thành phố; xây dựng đội ngũ cộng tácviên là nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trongcác lĩnh vực; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ng cán bộ, phóngviên, biên tập viên.

14.Hiệu lực thi hành

Chỉ thịnày có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Trongquá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơnvị, địa phương kịp thời thông báo về Sở Tư pháp để tổng hợp trình Ủy ban nhândân Thành phố xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp ;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP và các tổ chức thành viên của Mặt trận;
- Văn phòng Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các Ban của Thành ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP ;
- Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP;
- Tòa án nhân dân TP; Viện kiểm sát nhân dân TP;
- Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện;
- Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố, quận, huyện;
- Hội Luật gia TP; Đoàn Luật sư; Hội Công chứng;
- Các Báo, Đài Thành phố; HCM CityWeb;
- Trang thông tin điện tử Đảng bộ TP;
- VPUB: CVP, các PVP;
- Các phòng chuyên viên; P.PCNC (02b);
- Trung tâm Tin học; Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, (NC/TrH) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân