ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 11/CT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 1980

CHỈ THỊ

VỀVIỆC KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ KỊP THỜI CÁC VỤ MẤT MÁT TÀI SẢN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Thi hành Chỉthị số 69/CT-UB ngày 4-6-1979 của Ủy ban Nhân dân thành phố, công tác bảo vệ tàisản xã hội chủ nghĩa ở thành phố bước đầu có tiến bộ, nhưng tình trạng mất máttiền mặt, hàng hóa, vật tư … của Nhà nước vẫn còn xảy ra nghiêm trọng và việckiểm tra xử lý không được kịp thời, nghiêm túc.

Để đề cao ý thức và trách nhiệmtrong việc bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa đã được quy định trong các nghịđịnh số 49-CP ngày 9-4-1968 và 217-CP ngày 8-6-1979 của Hội đồng Chánh phủ, cũngnhư trong các văn bản nghị quyết 28-29 của Thành ủy và các nghị quyết của Hộiđồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố nhắc thủ trưởng các ban, ngành,chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thủ trưởng các đơn vị kinh tế, sựnghiệp và kinh doanh của Nhà nước phải tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ tàisản xã hội chủ nghĩa theo chỉ thị số 69/CT-UB của Ủy ban Nhân dân thành phố ngày4-6-1979 và kịp thời kiểm tra, kết luận xử lý các vụ việc xảy ra theo chết độtrách nhiệm đã được quy định theo các hướng sau đây:

Nơi nào để xảy ra mất cắp, cháy,nổ … gây thiệt hại tài sản xã hội chủ nghĩa thì người trực tiếp phụ tráchphải bồi thường và chịu kỷ luật hành chánh hoặc truy tố trước pháp luật tùytheo mức độ thiệt hại và tánh chất của sự việc; người thủ trưởng phụ tráchphải liên đới chịu trách nhiệm.

Ví dụ: Người thủ kho, thủ quỹ,kế toán lấy cắp tài sản, tiền bạc hoặc để mất cắp tài sản, tiền, thì bản thânngười thủ kho, thủ quỹ trực tiếp chịu trách nhiệm và đống thời người thủ trưởngcấp trên cũng liên đới chịu trách nhiệm.

Ủy ban Nhân dân thành phố giaocho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thủ trưởng các ban, ngành, sởthành phố, thủ trưởng các đơn vị sản xuất, kinh doanh, sự nghiệp cùng phối hợpchặt chẽ với ngành công an tiến hành kiểm tra thường xuyên công tác bảo vệ tàisản xã hội chủ nghĩa cũng như kịp thời tổ chức kiểm tra kết luận và đề nghị xửlý đối với các vụ việc xảy ra.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/ THƯỜNG TRỰC
Phan Văn Khải