UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Phú Thọ, ngày 17 tháng 9 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀVIỆC ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NHỮNG THÁNG CUỐINĂM 2014

Trong 8 tháng đầu năm 2014, các sở,ban, ngành và các địa phương trong tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai cácNghị quyết HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh về điều hành thực hiện kế hoạchphát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, nhờ đó tìnhhình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kếtquả khả quan trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế củatỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Theo đánh giá, sản xuất kinh doanh phụchồi chậm; các doanh nghiệp còn nhiều khó khăn; một số doanh nghiệp vẫn khó tiếpcận vốn, tăng trưởng tín dụng thấp; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu diễnbiến phức tạp đã ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội cả nước, cũng như trên địa bàntỉnh, trong đó có thu, chi ngân sách nhà nước. Ngoài ra, việc khắc phục những tồntại trong điều hành ngân sách nhà nước tuy đã đạt được một số kết quả bước đầu,nhưng tiến độ còn chậm.

Để giải quyết các khó khăn, tháchthức, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhànước năm 2014, thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2014 của Thủtướng Chính phủ về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhànước những tháng cuối năm 2014; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở,ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị trong những tháng cuối năm2014, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục bám sát, thực hiện các nộidung Nghị quyết của HĐND tỉnh, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, trong đó tậptrung thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

1. Triển khai đồng bộ, hiệu quảcác biện pháp để hỗ trợ sản xuất kinh doanh và đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời,chủ động nắm tình hình, dự báo những khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến kế hoạchphát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách nhà nước trong thời gian tới,chuẩn bị tốt giải pháp ứng phó với các tình huống phát sinh.

Thực hiện các giải pháp nhằm giảiquyết những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của các doanh nghiệp; Tiếp tục đẩymạnh cải cách thủ tục hành chính trong việc thu hút đầu tư tạo điều kiện thuậnlợi ở mức cao nhất cho doanh nghiệp hoạt động. Giảm dần thời gian thực hiện cácthủ tục hành chính về thuế. Trên cơ sở đó, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toánthu ngân sách nhà nước năm 2014.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biếnthị trường giá cả, kịp thời đề xuất biện pháp phù hợp, nhằm bình ổn giá cả, kiểmsoát lạm phát trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong các dịp lễ, Tết. Đẩy mạnhcác hoạt động chống chuyển giá, buôn lậu, làm hàng giả và gian lận thương mại.

2. Tăng cường quản lý thu, chốngthất thu và xử lý nợ đọng thuế:

a) Rà soát, nắm chắc đối tượng,nguồn thu ngân sách trên địa bàn; kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuếcủa các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời cáckhoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước.

b) Ban chỉ đạo chống thất thu ngânsách và thu hồi nợ đọng thuế tỉnh và các huyện, thành, thị tiếp tục tập trungđôn đốc thu đầy đủ, kịp thời số thuế và thu ngân sách được gia hạn trong năm2013 đến hạn phải nộp vào ngân sách. Tổ chức thực hiện đầy đủ, thu kịp thời cáckhoản phải thu theo kiến nghị của cơ quan Kiểm toán, Thanh tra và các cơ quan bảovệ pháp luật. Quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, đúngchế độ quy định, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm.

c) Duy trì thường xuyên công táckiểm tra, thanh tra thuế và phối hợp giữa cơ quan thu, cơ quan tài chính và cáclực lượng chức năng trong công tác quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọngthuế. Đẩy mạnh công tác phòng, chống gian lận thương mại.

3. Tăng cường công tác quản lý chingân sách nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả:

- Thực hiện thu hồi để bổ sung dựphòng ngân sách đối với số vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2014 đã giao trong dựtoán đầu năm nhưng đến ngày 30 tháng 6 năm 2014 chưa phân bổ cho các dự án, hoặcđã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện các công việc của dự án theo quy địnhcủa pháp luật về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản; kinh phí thường xuyên đãgiao dự toán cho các đơn vị nhưng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2014 vẫn chưaphân bổ hết (trừ một số khoản được phép để lại phân bổ sau theo quy định).

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thicông và giải ngân vốn đầu tư phát triển, nhất là đối với nguồn vốn đầu tư từngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn các Chương trình mục tiêu Quốcgia, vốn ODA; đẩy mạnh việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo các Chỉ thị củaThủ tướng Chính phủ: Số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 về những giải phápchủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương; Số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 vềtăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sáchnhà nước, trái phiếu Chính phủ. Trong đó, chú ý:

- Không kéo dài thời gian thực hiệncác khoản vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2014, các khoản ứng trước ngân sách nhànước và trái phiếu Chính phủ, các khoản bổ sung kế hoạch sang năm 2015 (trừ mộtsố trường hợp được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài).

- Hạn chế tối đa việc ứng vốn từngân sách nhà nước cho các công trình, dự án, trừ trường hợp thực sự cần thiết,cấp bách bảo đảm quốc phòng, an ninh và phải cân đối bố trí được nguồn để hoàntrả vốn ứng trước.

b) Nghiêm túc thực hiện chủ trươngthực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chi thường xuyên; chủ động ràsoát, sắp xếp để cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thựcsự cần thiết, cấp bách. Trong đó:

- Chủ động cắt giảm hoặc lùi thờigian thực hiện đối với các khoản chi mua sắm. Sau ngày 31 tháng 10 năm 2014, ngừngthực hiện và hủy bỏ kinh phí mua sắm, sửa chữa đã bố trí trong dự toán của cácđơn vị nhưng đến thời điểm đó vẫn chưa phê duyệt dự toán, chưa tổ chức đấu thầu.

- Hạn chế tối đa việc tổ chức cáclễ hội, lễ kỷ niệm, lễ khởi công, lễ khánh thành; kiên quyết cắt giảm, không tổchức các hội nghị, hội thảo có nội dung không thiết thực. Thực hiện lồng ghépcác nội dung, công việc cần xử lý và kết hợp hợp lý các loại cuộc họp, tăng cườngsử dụng hình thức họp trực tuyến trong chỉ đạo điều hành và xử lý các công việcliên quan... qua đó tiết giảm chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm,xăng dầu, tiếp khách, đi công tác trong nước; dừng các đoàn đi công tác nướcngoài bằng kinh phí ngân sách không thực sự cần thiết.

Không bổ sung các đề án, chươngtrình, ban hành các chính sách mới, hoặc nâng định mức làm tăng chi ngân sáchnhà nước mà chưa xác định được nguồn đảm bảo.

c) Rà soát, quản lý chặt chẽ cáckhoản chi chuyển nguồn, chỉ thực hiện chuyển nguồn đối với một số khoản chi thậtsự cần thiết theo đúng quy định của pháp luật. Kiên quyết không thực hiện việcchuyển nguồn đối với các nhiệm vụ do chủ quan các cơ quan, đơn vị sử dụng ngânsách thực hiện chậm.

4. Điều hành ngân sách chủ động,tích cực, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp:

a) Quản lý chặt chẽ việc phân bổ,sử dụng nguồn dự phòng ngân sách đã bố trí dự toán ở các cấp ngân sách.

Cần chủ động sử dụng dự phòng ngânsách địa phương để ứng phó với thiên tai, bão lũ và các nhu cầu đột xuất, cấpthiết phát sinh.

b) Căn cứ khả năng thu ngân sách,chủ động sắp xếp, điều hành các nhiệm vụ chi và áp dụng giải pháp phù hợp để bảođảm cân đối ngân sách các cấp.

Trường hợp thu cân đối ngân sách địaphương giảm so với dự toán, cần rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi theo thứ tựưu tiên, cắt giảm hoặc giãn thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cầnthiết, trong đó phải bảo đảm nguồn thanh toán các khoản chi về tiền lương và cótính chất lương, các khoản chi thường xuyên để bảo đảm hoạt động bình thường củacơ quan, đơn vị, các khoản chi an sinh xã hội, chi đầu tư xây dựng cơ bản cáccông trình quan trọng.

c) Tăng cường công tác kiểm tra,giám sát, thanh tra các khoản chi ngân sách trong phạm vi quản lý và theo chứcnăng, nhiệm vụ được giao; bảo đảm vốn ngân sách được sử dụng đúng mục đích,đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả.

d) Đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm,chống lãng phí.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởngcác sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành, thị, các đơn vị có liên quan cótrách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

.

Nơi nhận:
- Văn phòng CP;- Các Bộ: KH& ĐT, TC;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- MTTQ, các Đoàn thể của tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành, thị;
- CVP, các PCVP;
- CV NCTH;
- Lưu: VT, TH2 (H.180b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Cúc