ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 07 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC CÔNG KHAI, MINH BẠCH GIÁ CẢ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THIẾT YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHKHÁNH HÒA

Để tăng cường công khai, minh bạchđối với giá cả hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt là các hàng hóa, dịch vụ thiết yếucó ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - xã hội tại địa phương theo chỉ đạo củaThủ tướng Chính phủ (tại công văn số 3068/VPCP-KTTH ngày 17/4/2013 của Vănphòng Chính phủ), Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Giám đốc các Sở: CôngThương, Xây dựng, Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Văn hóa - Thểthao - Du lịch, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triểnkhai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Sở Y tế chủ trì, phối hợpvới Bệnh viện Giao thông vận tải, Bệnh viện Quân y 87 Hải Quân, Bệnh viện 22/12công khai giá một số loại thuốc thiết yếu chữa bệnh và giá dịch vụ khám chữabệnh của các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

- Hình thức công khai: Công khaitrên website của Sở Y tế và liên kết với website của Sở Tài chính.

- Thời gian công khai: Công khaihàng ngày, cập nhật thường xuyên nếu có biến động giá.

- Địa chỉ website tra cứu, truynhập: http://www.soytekhanhhoa.gov.vn hoặc http://stc.khanhhoa.gov.vn

2. Sở Công Thương công khaigiá điện, xăng, dầu, khí hóa lỏng (gas); phí, lệ phí các hạng chợ.

- Hình thức công khai: Công khaitrên website của Sở Công Thương và liên kết với website của Sở Tài chính.

- Thời gian công khai: Công khaihàng ngày, cập nhật thường xuyên nếu có biến động giá.

- Địa chỉ website tra cứu, truynhập: http://sct.khanhhoa.gov.vn hoặc http://stc.khanhhoa.gov.vn

3. Sở Nông nghiệp và PTNTcông khai giá giống cây trồng, giống vật nuôi và địa điểm của một số cơ sở cungứng giống cây trồng, giống vật nuôi.

- Hình thức công khai: Công khaitrên website của Sở Nông nghiệp và PTNT và liên kết với website của Sở Tàichính.

- Thời gian công khai: Công khaihàng ngày, cập nhật thường xuyên nếu có biến động giá.

- Địa chỉ website tra cứu, truynhập: http://snnptnt.khanhhoa.gov.vn hoặc http://stc.khanhhoa.gov.vn

4. Sở Xây dựng công khai giávật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo bảng giá công bố hàng tháng.

- Hình thức công khai: Công khaitrên website của Sở Xây dựng và liên kết với website của Sở Tài chính.

- Thời gian công khai: Công khaihàng ngày, cập nhật thường xuyên nếu có biến động giá.

- Địa chỉ website tra cứu, truynhập: http://sxd.khanhhoa.gov.vn hoặc http://stc.khanhhoa.gov.vn

5. Sở Giao thông vận tảicông khai giá cước vận tải bằng xe ô tô và danh sách các đơn vị kinh doanh dịchvụ vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh gồm: Vận tải hành khách bằng xe ô tôtheo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xetaxi, vận tải hành khách theo hợp đồng và vận chuyển khách du lịch bằng xe ôtô, vận tải hàng hóa bằng xe ô tô.

- Hình thức công khai: Công khaitrên website của Sở Giao thông vận tải và liên kết với website của Sở Tàichính.

- Thời gian công khai: Công khaihàng ngày, cập nhật thường xuyên nếu có biến động giá.

- Địa chỉ website tra cứu, truynhập: http://www.sgtvtkhanhhoa.gov.vn hoặc http://stc.khanhhoa.gov.vn

6. Sở Văn hóa - Thể thao -Du lịch công khai giá dịch vụ lưu trú và các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú.

- Hình thức công khai: Công khaitrên website của Sở VH-TT-DL và liên kết của website của Sở Tài chính.

- Thời gian công khai: Công khaihàng ngày, cập nhật thường xuyên nếu có biến động giá.

- Địa chỉ website tra cứu, truynhập: http://www.nhatrang-travel.com hoặc http://stc.khanhhoa.gov.vn

7. UBND các huyện, thị xã,thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng theo dõi, giám sát và tổchức thanh tra, kiểm tra giá trên địa bàn quản lý; đề xuất, báo cáo UBND tỉnhbổ sung các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cần công khai thông tin giá cả trên địabàn.

8. Sở Tài chính phối hợp vớicác sở, ban, ngành liên quan để liên kết website công khai thông tin giá cảhàng hóa, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế - xã hội tại địa phươngtrên website của Sở Tài chính; cập nhật, nắm bắt tình hình giá cả các hàng hóa,dịch vụ nói trên để phục vụ cho công tác tham mưu UBND tỉnh các chính sách vềgiá trên địa bàn tỉnh; tổng hợp các vướng mắc (nếu có) đề xuất, báo cáo UBNDtỉnh xem xét, giải quyết.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giámđốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thànhphố khẩn trương triển khai thực hiện hàng tháng, báo cáo kết quả và những khókhăn vướng mắc về UBND tỉnh (qua Sở Tài chính tổng hợp) để giải quyết kịp thời;Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa tổ chức phát sóng, đăngbáo tuyên truyền sâu rộng để nhân dân biết và truy cập thông tin giá cả hànghóa, dịch vụ thiết yếu trên địa bàn tỉnh./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng CP (báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT, UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Văn phòng BCĐ PCTN;
- Các Sở: CT, XD, Y tế, GTVT, NNPTNT, VH-TT-DL, Tài chính (thực hiện)
- UBND các huyện, thị xã, TP (thực hiện);
- Bệnh viện Giao thông vận tải (phối hợp);
- Bệnh viện Quân Y 87 Hải quân (phối hợp);
- Bệnh viện 22/12 (phối hợp);
- Đài PT & TH, Báo KH (thực hiện);
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Các phòng: TH, VX, NC, XDND;
- Lưu: VT, HP, HB, HN, HLe

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Sơn Hải