UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Thái Bình, ngày 16 tháng 7 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNHTHỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH THÁI BÌNH GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

Cải cách hành chính là một nội dung quan trọngtrong đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta. Trong những năm qua, các cấp,các ngành, các địa phương đã nỗ lực, cố gắng triển khai thực hiện và đã đạt đượcnhững kết quả tích cực trong công tác cải cách hành chính, đặc biệt là trongcải cách thủ tục hành chính; tuy nhiên, việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụcải cách hành chính của một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chậm, hiệu quảchưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.Nhằm đạt được những mục tiêu đề ra của Kế hoạch về cải cách hành chính tỉnhgiai đoạn 2012 - 2015; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1.Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành;Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã,phường, thị trấn. Lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau:

a)Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kếhoạch về cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2012 - 2015 và Kế hoạch công táccải cách hành chính tỉnh hằng năm đã đề ra;

Kết quả cải cách hành chính hằng năm của các cơquan, đơn vị, địa phương là cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thànhnhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu cơquan hành chính nhà nước và là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét danhhiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân.

b) Hằng năm ban hành Kế hoạch cải cách hànhchính của cơ quan, đơn vị, địa phương, xác định rõ kết quả cụ thể phải đạtđược, những nhiệm vụ gắn với cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện và bố trí nguồnlực đảm bảo cho việc thực hiện.

c) Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thammưu ban hành văn bản, đặc biệt văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính hợphiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật. Định kỳ hằngnăm tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý; phát hiệnđề xuất, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những vănbản chồng chéo, trái quy định của pháp luật.

d) Thường xuyên rà soát, cập nhật các thủ tụchành chính; tăng cường công tác kiểm tra nắm bắt tình hình, kết quả giải quyếtthủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đề ra biệnpháp chấn chỉnh trong quá trình thực hiện.

e) Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc giải quyếtthủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo đầy đủ cáclĩnh vực, các thủ tục hành chính tại Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 10tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiệncơ chế một cửa tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Bình; tăng cườngcơ sở vật chất, trang thiết bị cho phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trảkết quả; niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả;

- Ủy ban nhân dân các huyện tập trung chỉ đạoxây dựng Đề án thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại Ủy bannhân dân huyện theo Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Ủyban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa, một cửaliên thông hiện đại các huyện thuộc tỉnh Thái Bình giai đoạn 2013 - 2014 đảmbảo chất lượng, hiệu quả và thời gian quy định.

g) Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tintrong quản lý, điều hành tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường kiểmtra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện công tác cải cách hành chính ở cơ quan,đơn vị, địa phương mình.

h) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hànhchính trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, công chức, viên chứcvà nhân dân nắm được chủ trương của Đảng, Nhà nước và của địa phương về côngtác cải cách hành chính.

i) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đượcgiao tại Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dântỉnh đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Bình,Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Đài Phát thanh cấp huyện, cấp xã tăngcường công tác tuyên truyền về cải cách hành chính; thường xuyên đưa các tin,bài về các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, chưa tốt về công tác cải cách hànhchính.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủtịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thịtrấn có trách nhiệm quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan cóliên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; định kỳ 6 tháng và hằng năm báo cáo Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Chỉ thị./.

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT, TH, NC.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh