ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 7 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNGCƯỜNG QUẢN LÝ HỆ THỐNG CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHVĨNH PHÚC

Từ khi tái lập tỉnh đến nay, hệ thống các côngtrình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh (bao gồm: đường giao thông, cáccông trình cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, xửlý chất thải rắn...) đã được đầu tư xây dựng mang lại những hiệu quả thiếtthực, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cảithiện cảnh quan, môi trường sống đô thị. UBND tỉnh ban hành các quy định phâncông, phân cấp quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh (câyxanh đô thị, đường giao thông đô thị, chiếu sáng công cộng đô thị, thoát nướcđô thị và khu công nghiệp) nhằm tăng cường phối hợp giữa các ngành, các địaphương, đảm bảo tính đồng bộ trong xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đôthị. Tuy nhiên việc đầu tư và quản lý xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuậttrong thời gian qua vẫn còn chắp vá, chưa đồng bộ; sự phối hợp giữa các cơ quanquản lý nhà nước, chủ đầu tư và các đơn vị quản lý, vận hành các công trình hạtầng kỹ thuật chưa chặt chẽ; công tác xây dựng, quản lý và cung cấp thông tin,dữ liệu về hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa tốt; các công trình hạ tầng kỹthuật thi công chồng chéo, lòng đường, vỉa hè đào lên lấp xuống nhiều lần gâyảnh hưởng đến chất lượng công trình và lãng phí vốn đầu tư, đồng thời ảnh hưởngxấu tới mỹ quan đô thị và đời sống sinh hoạt, đi lại của nhân dân.

Nhằm tăng cường quản lý hệ thống các công trìnhhạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh, từng bước khắc phục những tồn tạinói trên, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị cho các cơ quan quản lý nhà nước về hạtầng kỹ thuật đô thị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, các chủ đầutư xây dựng công trình và các đơn vị quản lý, vận hành hệ thống các công trìnhhạ tầng kỹ thuật đô thị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dungsau đây:

1. Đối với công tác quy hoạch hạ tầng kỹthuật đô thị:

a) Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch xây dựng đôthị và các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật (nếu có) làm cơ sở cho việcphát triển đô thị và đầu tư xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuậtđô thị;

b) Nâng cao chất lượng công tác thẩm định hệthống công trình hạ tầng kỹ thuật trong các đồ án quy hoạch. Trong các đồ ánquy hoạch mới phải xác định công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung (hướngtuyến, vị trí và quy mô) để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong quản lý đầutư xây dựng. Quy hoạch chung đô thị phải xác định hướng tuyến và quy mô cáccông trình cống cáp, hào và tuy nen kỹ thuật trên các đường trục chính đô thị.Quy hoạch phân khu phải xác định vị trí, số lượng, quy mô các công trình hạtầng kỹ thuật sử dụng chung từ đường chính khu vực trở lên. Quy hoạch chi tiếtphải xác định vị trí, số lượng, quy mô công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụngchung từ cấp đường nội bộ trở lên;

c) Đối với các đô thị đã có quy hoạch đô thịđược phê duyệt nhưng chưa xác định vị trí, số lượng, quy mô các công trình hạtầng kỹ thuật sử dụng chung thì phải bổ sung ngay khi điều chỉnh quy hoạch.Trường hợp công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung chưa có trong quy hoạch đôthị, khi đầu tư xây dựng phải có ý kiến thỏa thuận của Sở Xây dựng;

d) Khi lập đồ án quy hoạch xây dựng đô thị, cơquan tổ chức lập quy hoạch phải lấy ý kiến về đồ án quy hoạch của các đơn vịđược UBND tỉnh giao nhiệm vụ quản lý, vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật.

2. Đối với công tác đầu tư xây dựng hệ thốngcông trình hạ tầng kỹ thuật đô thị:

a) Chủ đầu tư các đô thị mới, khu đô thị mới cótrách nhiệm đầu tư xây dựng đồng bộ công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chungtheo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Khi đầu tư xây dựng mới, cải tạo, mở rộng cáctuyến đường giao thông trục chính trong đô thị theo quy hoạch, chủ đầu tư phảitổ chức thiết kế tuy nen hoặc hào kỹ thuật để lắp đặt đường dây, đường ống ngầmtheo đúng quy định. Việc xây dựng tuy nen hoặc hào kỹ thuật phải thực hiện đồngthời với xây dựng đường đô thị thuộc dự án;

c) Đối với các dự án đầu tư xây dựng có liênquan đến công tác đào hè, lòng đường phố trong quá trình lập dự án, chủ đầu tưphải yêu cầu đơn vị tư vấn khảo sát tất cả các công trình ngầm hiện hữu trêntuyến (thông qua hồ sơ hoàn công hoặc thiết bị dò tìm) để xác định vị trí chínhxác nhằm đưa ra giải pháp thiết kế cho phù hợp, giảm thiểu ảnh hưởng đến cáccông trình ngầm lân cận;

d) Khi tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng côngtrình hạ tầng kỹ thuật đô thị mà có đấu nối với công trình hạ tầng kỹ thuậthiện hữu thì chủ đầu tư phải xin văn bản thoả thuận đấu nối của đơn vị đangtrực tiếp quản lý, vận hành công trình;

đ) Trong quá trình thẩm định dự án đầu tư xâydựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, cơ quan đầu mối phải lấy ý kiến thamgia của các đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ quản lý, vận hành;

e) Chủ đầu tư xây dựng công trình phải thông báocho đơn vị quản lý, vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật có trong dự án đầu tưđể các đơn vị này cử người tham gia với chủ đầu tư trong việc quản lý dự án đầutư xây dựng công trình;

g) Các đơn vị quản lý, vận hành công trình hạtầng kỹ thuật có trong dự án đầu tư có trách nhiệm cử người có năng lực, trìnhđộ chuyên môn phù hợp tham gia cùng với chủ đầu tư trong việc tổ chức lập dựán, thiết kế, theo dõi, quản lý, nghiệm thu và tiếp nhận đưa công trình vàokhai thác sử dụng;

h) Trước khi thi công xây dựng công trình chủđầu tư phải có giấy phép xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình theo quyđịnh của pháp luật về cấp giấy phép xây dựng công trình;

i) Việc thi công xây dựng công trình phải bảođảm an toàn, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đô thị, các côngtrình lân cận và bên trên; có các biện pháp nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường.Các công trình đang thi công phải có biển báo, rào chắn đảm bảo an toàn trướcvà trong khi thi công;

k) Đối với những công việc thi công mà phải đàonền đường và hè phố thì chủ đầu tư dự án và nhà thầu phải có trách nhiệm hoàntrả mặt nền đường, hè phố như hiện trạng ban đầu. Cơ quan cấp giấy phép (UBNDhuyện, thành phố, thị xã nơi xây dựng công trình hoặc Sở Giao thông vận tảitheo phân công, phân cấp quản lý đường đô thị) có trách nhiệm tổ chức, kiểmtra, giám sát, nghiệm thu chất lượng phần hoàn trả, tái lập mặt đường, vỉa hè;

l) Kết thúc dự án, chủ đầu tư phải nộp 01 (một)bộ hồ sơ hoàn công cho Sở Xây dựng, 01 (một) bộ cho cơ quan quản lý chuyênngành và 01(một) bộ cho UBND huyện, thành phố, thị xã nơi xây dựng công trìnhđể lưu trữ, theo dõi, quản lý và sử dụng hồ sơ phục vụ cho công tác quản lý hệthống hạ tầng kỹ thuật đô thị sau này;

m) Các công trình hạ tầng kỹ thuật được đầu tưtừ nguồn vốn ngân sách Nhà nước khi hoàn thành đưa vào sử dụng và các côngtrình hạ tầng kỹ thuật do các tổ chức, cá nhân bỏ vốn đầu tư xây dựng sau khihết thời hạn sử dụng, khai thác theo quy định thì Chủ đầu tư phải bàn giao chocác cơ quan sau để quản lý, vận hành:

- Đường giao thông đô thị: Bàn giao cho UBNDhuyện, thành phố, thị xã nơi xây dựng công trình hoặc Sở Giao thông vận tảitheo phân công, phân cấp quản lý;

- Hào, tuy nen kỹ thuật, hệ thống chiếu sáng,cây xanh, thoát nước: Bàn giao cho UBND huyện, thành phố, thị xã nơi xây dựngcông trình (riêng hệ thống thoát nước thải thành phố Vĩnh Yên sau khi xây dựngxong, bàn giao cho Công ty CP cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc quản lý);

- Hệ thống cấp nước: Bàn giao cho Công ty CP cấpthoát nước số 1 Vĩnh Phúc hoặc Công ty CP nước sạch Vĩnh Phúc theo phân vùngcấp nước;

- Hệ thống cấp điện: Bàn giao cho Công ty Điệnlực Vĩnh Phúc.

3. Trách nhiệm các cơ quan, đơn vị trong việcquản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị:

a) Sở Xây dựng:

Tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhànước đối với hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh;thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật; thẩm trathiết kế các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy định hiện hành; chủ trì, phốihợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã tham mưucho UBND tỉnh trong công tác phát triển hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đôthị; tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ quy hoạch vàcác quy định về quản lý, đầu tư xây dựng các công trình, hạ tầng kỹ thuật đôthị.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Tham mưu giúp UBND tỉnh thẩm định các dự án đầutư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị do UBND tỉnh quyết định đầu tưtheo quy định hiện hành; rà soát, phân bổ vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhànước để đảm bảo dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị đượcđầu tư xây dựng đồng bộ, hiệu quả cao.

c) Các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành:

Tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhànước về chất lượng công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị chuyên ngành;thẩm tra thiết kế các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị chuyên ngành theo quyđịnh hiện hành; tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủquy hoạch và các quy định về quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thịchuyên ngành.

d) UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quyhoạch và các quy định về đầu tư xây dựng, sử dụng các công trình hạ tầng kỹthuật đô thị trên địa bàn; tổ chức thẩm định các dự án đầu tư xây dựng côngtrình hạ tầng kỹ thuật đô thị do UBND cấp huyện quyết định đầu tư theo quy địnhhiện hành; ngăn chặn và xử lý kịp thời tình trạng xâm hại công trình hạ tầng kỹthuật đô thị trên địa bàn;

- Chủ trì, phối hợp với các Chủ sở hữu các côngtrình hạ tầng kỹ thuật đô thị xây dựng kế hoạch cụ thể để từng bước ngầm hóacác công trình hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống cáp thông tin, cáp điệnlực tại các khu đô thị cũ trên địa bàn. Giải pháp xây dựng phải đồng bộ, phânkỳ đầu tư cụ thể để đảm bảo tính khả thi.

đ) Các đơn vị chủ đầu tư:

Chịu trách nhiệm tổ chức quản lý toàn diện chấtlượng công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị từ giai đoạn chuẩn bị dự án,thực hiện dự án đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sửdụng bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật; lựachọn các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luậtđể thực hiện các công việc tư vấn, thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiếtbị. Thực hiện đúng các quy định của nhà nước về đảm bảo an toàn phòng chốngcháy nổ; an toàn môi trường; an toàn lao động trong thi công xây dựng.

e) Các đơn vị quản lý, vận hành công trình hạtầng kỹ thuật đô thị:

- Tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật từ cácchủ đầu tư; tổ chức quản lý, vận hành công trình theo đúng các quy định hiệnhành có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì côngtrình để đảm bảo công trình làm việc an toàn và hiệu quả trong suốt thời giankhai thác, sử dụng;

- Xây dựng, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệuvề công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị được giao quản lý, vận hành. Cung cấp chocác cơ quan quản lý khi có yêu cầu, chịu trách nhiệm về tính xác thực của cácdữ liệu do mình cung cấp.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp vớicác Sở, Ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh tổ chứctriển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng