UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 24 tháng 10 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤCKIỂM TRA, RÀ SOÁT, GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO PHỨC TẠP, TỒN ĐỌNG

Qua hơn 1 năm thực hiện Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyếtcác vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Chủ tịch UBND tỉnhđã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm10/11 vụ việc thuộc thẩm quyền xem xét giải quyết của địa phương, đã tạo ra sựchuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếunại, tố cáo.

Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo hiện naytrên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Từ đó, vẫn còn xảy ra một sốtrường hợp khiếu nại đông người, phức tạp làm ảnh hưởng đến an ninh, chính trị,trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Để tổ chức việc triển khai và thực hiệnKế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ chỉ đạo tiếptục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéodài và Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc giải quyết các vụviệc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ đượcthể hiện tại Thông báo số 370/TB-VPCP ngày 09/10/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệmVăn phòng Chính phủ trong thời gian tới. Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long cần phảixác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của các cấp, các ngành đểgóp phần giải quyết chấm dứt các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng;việc kiểm tra, rà soát, giải quyết cần có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời củacác cấp, các ngành để trao đổi, tháo gỡ vướng mắc và thống nhất biện pháp giảiquyết; đồng thời tăng cường phối hợp các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chínhtrị, nhằm tạo được sự đồng thuận cao trong quá trình giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, banngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các nội dung nhưsau:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tập trung kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếunại, yêu cầu đã có quyết định giải quyết có hiệu lực pháp luật còn tồn đọng,chưa tổ chức thực hiện được. Qua kiểm tra, rà soát:

+ Đối với các vụ việc đã được giải quyết đúngpháp luật, có lý, có tình thì vận động công dân thực hiện. Nếu do điều kiện,hoàn cảnh gia đình công dân đặc biệt khó khăn thì vận dụng chính sách xã hội vàđiều kiện cụ thể của địa phương để hỗ trợ nhằm bảo đảm công dân ổn định cuộcsống, chấm dứt khiếu nại.

+ Đối với các vụ việc, qua kiểm tra, rà soát cóphát sinh tình tiết mới phải thay đổi nội dung giải quyết thì giải quyết lạihoặc kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét giải quyết lại cho đúng pháp luật,nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, khi có quyết định giảiquyết lại thì phải tổ chức thực hiện quyết định ngay, không để kéo dài.

- Sớm đưa ra xem xét, giải quyết những vụ việckhiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, kéo dài thuộc thẩm quyền. Đối với những vụ việcphức tạp, khó khăn thì tổ chức họp Hội đồng tư vấn (Ban giải quyết khiếu tố) đểtrao đổi, bàn bạc đi đến thống nhất hướng giải quyết; cần thiết, nên mời Thanhtra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở ngành liên quan tham dự để hỗtrợ nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc, không để tồn đọng, kéo dài.

- Tranh thủ ý kiến của các cơ quan tư pháp địaphương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội có liên quan, phù hợpvới tình hình thực tiễn của địa phương; nếu giải quyết sai, phải giải quyếtlại, khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức.

Trong quá trình thực hiện kiểm tra, rà soát,giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo cần phải tạo được sự đồng thuận, thốngnhất giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan. Trên cơ sở tuân thủ quy định củapháp luật, tình hình thực tiễn của địa phương để thống nhất phương án giảiquyết; tổ chức đối thoại với công dân với sự tham gia của các tổ chức chínhtrị, xã hội có liên quan để xem xét, giải quyết bảo đảm quyền và lợi ích hợppháp của công dân được pháp luật quy định, gắn với giáo dục, thuyết phục, giảithích, hướng dẫn pháp luật để công dân thông hiểu và chấp hành.

2. Chánh Thanh tra tỉnh:

- Khẩn trương thẩm tra, xác minh, đề xuất hướnggiải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài thuộc thẩmquyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh khi được giao.

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thông báo chấm dứtxem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo và công khai đối với những vụ việc giảiquyết đúng pháp luật, có lý, có tình.

- Kết hợp các cơ quan chức năng có liên quan,tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh về biện pháp xử lý nghiêm minh đối với một số ngườilợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo xâm phạm lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổchức, gây mất an ninh, trật tự công cộng.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ vớiThanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan để giải quyết các vụ việc phứctạp đã được rà soát, kiểm tra; phối hợp tiếp công dân, xử lý các đoàn khiếukiện đông người đến các cơ quan Trung ương, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh vàUBND tỉnh. Đồng thời, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận,quyết định, biện pháp giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được rà soát,kiểm tra.

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tàinguyên và Môi trường và các sở ngành liên quan cùng UBND các huyện, thị xã,thành phố kiểm tra, rà soát các vụ việc còn tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Quakiểm tra, rà soát, nếu vụ việc không có phát sinh tình tiết mới thì tham mưuChủ tịch UBND tỉnh tổ chức đối thoại với công dân và ban hành thông báo chấmdứt thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ; nếu vụ việc có phát sinh tình tiết mới phảithay đổi nội dung quyết định đã giải quyết thì tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giảiquyết lại vụ việc cho đúng pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp củacông dân. Đối với những vụ việc khó khăn, vướng mắc trong áp dụng pháp luật thìtham mưu UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến Thanh tra Chính phủ, Bộ, ngành liên quanđể được giúp đỡ, hỗ trợ để đi đến thống nhất hướng giải quyết dứt điểm vụ việc.Trường hợp vượt thẩm quyền thì tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh có báo cáo gửi xin ýkiến giải quyết của Thủ tướng Chính phủ.

3. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Khẩn trương thẩm tra, xác minh, đề xuất hướnggiải quyết các vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, bồi thường, hỗ trợ vàtái định cư khi Nhà nước thu hồi đất còn tồn đọng, kéo dài thuộc thẩm quyềngiải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh khi được giao.

- Tập trung kiểm tra, rà soát, sớm đưa ra xemxét, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, kéo dài thuộc thẩmquyền giải quyết của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

4. Giám đốc Sở Tài chính:

- Khẩn trương thẩm tra, xác minh, đề xuất hướnggiải quyết các vụ việc khiếu nại, yêu cầu có liên quan đến việc trưng mua hànghoá, tài sản,… còn tồn đọng, kéo dài thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịchUBND tỉnh khi được giao.

- Tập trung kiểm tra, rà soát, sớm đưa ra xemxét, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, kéo dài thuộc thẩmquyền giải quyết của Giám đốc Sở Tài chính.

5. Giám đốc Sở Xây dựng:

- Khẩn trương thẩm tra, xác minh, đề xuất hướnggiải quyết các vụ việc khiếu nại, yêu cầu xin lại nhà đất do Nhà nước đã quảnlý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất vàchính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991 còn tồn đọng, kéo dàithuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh khi được giao.

- Tập trung kiểm tra, rà soát, sớm đưa ra xemxét, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, kéo dài thuộc thẩmquyền giải quyết của Giám đốc Sở Xây dựng.

6. Đối với giám đốc các sở ngành còn lại:

- Khẩn trương thẩm tra, xác minh, đề xuất hướnggiải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, kéo dài thuộc thẩm quyềngiải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh khi được giao.

- Tập trung kiểm tra, rà soát, sớm đưa ra xemxét, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, kéo dài thuộc thẩmquyền của giám đốc sở ngành.

Trong quá trình giải quyết, nếu các sở ngành gặpkhó khăn, vướng mắc trong áp dụng pháp luật thì có văn bản xin ý kiến Bộ ngànhliên quan để được hướng dẫn, hỗ trợ nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc, không đểtồn đọng, kéo dài.

Nhận được Chỉ thị này, Giám đốc các sở ngành,Chánh thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai tổchức thực hiện ngay. Định kỳ quý, 6 tháng, 9 tháng và 1 năm báo cáo kết quảthực hiện về Thanh tra tỉnh chậm nhất là vào các ngày 15/3, 15/6, 15/9 và 15/12hàng năm, để Thanh tra tỉnh tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Thanh traChính phủ.

Giao Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm theodõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Diệp