ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11/CT-UBND

Đắk Nông, ngày 14 tháng 06 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀCÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI, LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2013

Để chủ động đối phó, phòng chống kịpthời và có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ratrong năm 2013, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hộicủa tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếmcứu nạn và các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các đơn vịquản lý thủy điện trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt các nội dung nhưsau:

1. Tổ chức tổng kết, rút kinhnghiệm về công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạnnăm 2012; xây dựng phương án, nhiệm vụ năm 2013 sát với tình hình thực tếcó tính đến những yếu tố bất thường do biến đổi khí hậu; thực hiện các biệnpháp phòng chống, ứng phó với thiên tai ngay tại cơ sở, rà soát xác định cáckhu vực nguy hiểm trên địa bàn xung yếu, tính toán chi tiết các phương án huy độnglực lượng và phương tiện để di dời dân nhanh chóng kịp thời đến nơi an toàn khixảy ra thiên tai, nhất là tại vùng hạ du các công trình thủy điện.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉhuy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn từ cấp tỉnh đến cơ sở. Bổ sung Quy chếhoạt động, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ huy Phòng chốnglụt bão và Tìm kiếm cứu nạn để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địaphương, thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo triển khai hiệu quả khi thiên tai xảy ra.

2. Yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chốnglụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh:

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, phâncông nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, làm tốt công tác tham mưu giúp UBND tỉnhchỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

- Tập huấn kỹ thuật chuyên môn vềphòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng chuyên trách và cán bộcác cấp, tăng cường phương tiện để đáp ứng yêu cầu tham mưu, chỉ đạo phòng, chốngthiên tai kịp thời, chính xác.

- Kiểm tra số lượng, chủng loạiphương tiện, vật tư phục vụ tìm kiếm, cứu nạn hiện có, có kế hoạch bổ sung kịpthời về số lượng, chủng loại phương tiện cần thiết để thực hiện tìm kiếm cứu nạn,đặc biệt ưu tiên cho các vùng xung yếu.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị,địa phương có liên quan tổ chức luyện tập, diễn tập tìm kiếm cứu nạn.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn (cơ quan Thường trực của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếmcứu nạn tỉnh) kiểm tra, đôn đốc và chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư dự phòng phụcvụ cho sản xuất nông nghiệp như: lúa giống, thuốc trừ sâu, vật tư hóa chất, vắcxin phòng bệnh gia súc, gia cầm, thuốc thú y dùng trong chăn nuôi, nuôi trồngthủy sản để cung cấp kịp thời cho các địa phương phục hồi sản xuất khi thiêntai gây ra.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh(cơ quan Thường trực tìm kiếm cứu nạn của tỉnh): Chuẩn bị lực lượng, phương tiệnsẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ứng cứu các tình huống khẩn cấp về thiên tai khi cósự cố, tham gia tìm kiếm cứu nạn; giúp đỡ các địa phương khắc phục hậu quả thiêntai, lụt, bão, bảo đảm quân đội là lực lượng chủ lực trong phòng, chống và khắcphục hậu quả thiên tai.

5. Công an tỉnh: Đảm bảo giữgìn trật tự an toàn xã hội và bảo vệ các cơ quan, các vùng khi có thiên tai xảyra, phối hợp với chính quyền địa phương sơ tán dân ra khỏi các khu vực nguy hiểmvà tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

6. Sở Giao thông Vận tải:Chuẩn bị phương tiện, lực lượng đảm bảo giao thông trên các tuyến đường trong mọitình huống khi xảy ra thiên tai, lụt, bão, sạt lở; bố trí vật tư dự phòng ở nhữngvùng trọng điểm để kịp thời ứng cứu và thay thế khi cầu, đường… bị hư hỏng dothiên tai.

7. Sở Công thương: Thẩm travà trình phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa trên các lưu vực sông, phương ánđảm bảo an toàn đập, phương án phòng chống lụt bão các vùng hạ du của thủy điện.Theo dõi, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy trình vận hành đã banhành, kịp thời điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế. Kiểm tra các chủ hồthủy điện xây dựng quy chế phối hợp trong việc tổ chức vận hành hồ chứa theoquy định được duyệt, góp phần cắt giảm lũ cho hạ lưu, đảm bảo an toàn cho côngtrình.

8. Trung tâm Khí tượng Thủy văntỉnh tổ chức tốt công tác dự báo, phát các bản tin dự báo, cảnh báo về ápthấp nhiệt đới, bão, lũ; theo dõi, quan trắc, dự báo sớm lưu lượng lũ về các hồchứa phục vụ chỉ đạo vận hành phòng, chống lũ có hiệu quả.

9. Sở Thông tin và Truyền thông:Bảo đảm mạng thông tin phục vụ phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thông suốttrong mọi tình huống; chỉ đạo các đài phát thanh, truyền hình, các phương tiệnthông tin đại chúng đưa tin kịp thời, chính xác những bản tin cảnh báo, dự báo,thông báo về thiên tai, chỉ đạo ứng phó của cơ quan chức năng; tiếp tục thực hiệnchương trình tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, tránh thiên tai.

10. Sở Kế hoạch và Đầu tư, SởTài chính ưu tiên bố trí vốn cho các dự án phòng, chống thiên tai, tìm kiếmcứu nạn; sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước không đảm bảo an toàn; đồng thời,bố trí dự phòng ngân sách để hỗ trợ các Sở, ngành và địa phương nhanh chóng khắcphục hậu quả, khôi phục sản xuất sau thiên tai.

11. Các ngành Y tế, Hội Chữ thậpđỏ có phương án chuẩn bị và bố trí lực lượng sẵn sàng tham gia công tác cấpcứu, khử trùng tiêu độc và khắc phục hậu quả khi có tình huống xấu xảy ra dothiên tai. Dự trữ đủ thuốc dự phòng để cấp cứu kịp thời cho người dân vùng bịbão lụt.

12. Các Sở, Ban, ngành theochức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện tốt công tácphòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả dothiên tai, lụt, bão trong phạm vi đơn vị mình; đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng lựclượng, phương tiện, vật tư cần thiết để tham gia phòng, chống thiên tai, lụt,bão và tìm kiếm cứu nạn kịp thời.

13. Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã: Xây dựng kế hoạch phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của địaphương; rà soát, cập nhật, xác định những khu vực nguy hiểm khi xảy ra mưa lũtrên địa bàn, chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; kiểm tra lại lựclượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm “Bốn tại chỗ”,chủ động dự trữ lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm đến từng thôn, buôn; bố tríthiết bị, phương tiện cứu nạn tại chỗ, kinh phí dự phòng đến cấp huyện.

Triển khai các biện pháp cảnh báonguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, trang bị phương tiện thông tin liênlạc, truyền tin đến các thôn, buôn, bon để phục vụ cảnh báo và triển khai tìmkiếm cứu nạn khi xảy ra các tình huống khẩn cấp.

14. Giao Thường trực Ban Chỉ huyPhòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốcviệc thực hiện công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh,tổng hợp báo cáo về UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo xử lý.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu cácSở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan tổ chức triểnkhai thực hiện./.

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Bốn