UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Yên Bái, ngày 26 tháng 8 năm 2013

CHỈ THỊ

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO NĂM HỌC 2013-2014

Năm học 2012 - 2013 cùng với cả nước, ngành Giáo dụcvà Đào tạo Yên Bái đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện cácchương trình, nhiệm vụ trọng tâm và đạt được những kết quả quan trọng, góp phầntích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, sựnghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh đang đứng trước nhiều khó khăn,thách thức mới,tỷ lệ huy động học sinh ra lớp, duy trì đi học chuyên cần ở vùng cao, vùng khókhăn còn thấp. Chất lượng giáo dục chênh lệch giữa các vùng, miền, đặc biệt còn nhiều hạnchế ở những địa phương vùng cao, vùng sâu. Cơ sở vật chất của các nhà trường cònthiếu và chưa đảm bảo đủ điều kiện phục vụ tốt cho việc dạy và học, công tác quản lý cán bộ, xây dựng độingũ giáo viên còn chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục. Nhữngtồn tại trên cần được khắc phục để tạo động lực trong đổi mới quản lý và nângcao chất lượng giáo dục.

Để phát huy những kết quả đạt được của năm học 2012-2013,triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về giáo dục- đào tạo trong nămhọc 2013-2014, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, chỉ đạo vàhướng dẫn các cơ sở giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệmvụ của từng ngành học, cấp học và các lĩnh vực công tác theo chỉ đạo của BộGiáo dục và Đào tạo và Kế hoạch thời gian năm học 2013- 2014. Tập trung thammưu, chỉ đạo tiếp tục triển khai tốt mục tiêu, nhiệm vụ đã được Nghị quyết Đạihội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVII, Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 19/8/2009củaTỉnh uỷ, các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định số 1215/QĐ-BGDĐT ngày 4/4/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình hành động của ngành Giáo dụcthực hiện chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011-2020, Kết luận số51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương Đảngkhóa XI và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đổimới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quảgiáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trênđịa bàn tỉnh Yên Bái. Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

a)Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quảcông tác quản lý giáo dục:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhànước về giáo dục, trong đó sớm nghiên cứu đề xuấtQuyđịnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế củaphòng Giáo dục và Đào tạo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiệnnghiêm túc quy định về công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáodục quốc dân; tăng cường vai trò trách nhiệm của các phòng giáo dục và đào tạo,Hiệu trưởng các nhà trường và chính quyền địa phương trong việc quản lý thu,chi tại các cơ sở giáo dục, xử lý nghiêm các vi phạm, chấm dứt tình trạng thugóp sai quy định.

- Tiếp tục đổi mới công tácthanh tra, tăng cường công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên đề vềcông tác tuyển sinh, về thu chi, dạy thêm, học thêm, về liên kết đào tạo, vềthực hiện chế độ chính sách của giáo viên, học sinh, sinh viên.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơquan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hànhtiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường trách nhiệm bảo quản, sử dụng trang thiếtbị trường học.

b) Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TWngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làmtheo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc tổ chức các hoạt độngthiết thực kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục(15/10/1968-15/10/2013) và đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đuađã tổng kết thành các hoạt động thường xuyên của Ngành.

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cườngphân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn. Duy trì tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo, trẻ 5 tuổi đếntrường; nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

-Tổ chức triển khai học 2 buổi/ngày với quy mô hợp lý, trong đó ưu tiêncho 100% học sinh lớp 1 được học 2 buổi/ngày. Tăng cường cácgiải pháp để khắc phục hiện tượng học sinh ngồi sai lớp, giảm tỷ lệ học sinhyếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi, phấn đấu không có học sinh tiểu học bỏ học. Triển khai thựchiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện các đề án “Xây dựng xã hội học tập giaiđoạn 2012 - 2020” và đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”.

- Thực hiện cơchế, chính sách để phát triển giáo dục ở miền núi và vùng đồng bào dân tộcthiểu số. Tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng các hoạt động chăm sóc, giáodục học sinh ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú.

- Đẩy mạnh hoạt độngkhảo thí, kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục. Tiếp tục đổi mới đồngbộ công tác kiểm tra, đánh giá và thi.

- Tăng cường công tácgiáo dục đạo đức, lối sống, giá trị sống và kĩ năng sống, giáo dụcthể chất, chăm sóc sức khoẻ của học sinh, sinh viên; giáo dục bảo vệ môitrường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục về chủ quyềnbiển, đảo, tiết kiệm năng lượng; tăng cường công tác quản lý, phối hợpđảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xãhội trong học sinh, sinh viên.

c) Về phát triển đội ngũ:

- Chăm lo đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cánbộ quản lý giáo dục từng bước đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơcấu. Tổ chức, triển khai thực hiện việc đánh giá, phân loại nhà giáo và cánbộ quản lý các cơ sở giáo dục; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng theo chuẩn, thựchiện việc luân chuyển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và công chức, viên chứcđảm bảo phù hợp vi thựctế và yêu cầu nhiệm vụ công tác.

- Triển khai thực hiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lựcngành giáo dục và đào tạo Yên Bái giai đoạn 2013 - 2020.

- Tiếp tục thực hiện chuẩn nghề nghiệp giáo viên,chuẩn hiệu trưởng và chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên. Tiếp tụctổ chức khảo sát, đánh giá giáo viên ngoại ngữ theo chuẩn kiến thức, kỹ năngquy định, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ; phân loại giáoviên ngoại ngữ để triển khai có hiệu quả đề án “Dạy và học ngoại ngữ tronghệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” theo Quyết định 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

d) Phát triển mạng lưới và cơ sở vậtchất:

- Phát triển mạng lưới trường, lớp, củngcố và tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục theo hướng chuẩn hoá,kiên cố hoá và hiện đại hoá. Tiếp tục rà soát quy hoạch, sắp xếp mạng lướitrường, lớp phù hợp với yêu cầu phát triển giáo dục và tình hình thực tế từngđịa phương. Tăng cường đầu tư cho hệ thống các trường phổ thông dân tộc nộitrú, bán trú, mầm non, trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, xây dựng trường đạtchuẩn quốc gia. Ưu tiên đầu tư xây dựng nhà ở bán trú cho học sinh, nhàcông vụ cho giáo viên vùng cao, vùng khó khăn, coi đây là giải pháp quan trọngnâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc. Thực hiện tốt công tác thiết bị vàthư viện trường học, tổ chức việc cung cấp đy đủ và kịp thời sáchgiáo khoa và thiết bị dạy học cho năm học mới, đảm bảo phục vụ tốt cho ngàykhai giảng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm học 2013-2014.

- Tăng cường huy động các nguồn lực đềtriển khai các đề án, dự án, kế hoạch của tỉnh đã ban hành về giáo dục vàđào tạo; đầu tư xây dựng kiên cố hoá trường lớp học, xoá phòng học tạm. Chỉ đạo thựchiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xây dựngtrườngmầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia theo lộtrình đã được phê duyệt.

- Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tàichính giáo dục nhằm huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nhànước và xã hội đầu tư cho giáo dục. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, đa dạng hóanguồn lực để đầu tư cho giáo dục. Tăng cường việc truyền thông đến cộng đồngtạo sự đồng thuận về chủ trương, chính sách giáo dục.

đ) Nhiệm vụ phổ cập giáo dục:

- Giữ vững và nâng cao chất lượng phổcập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Đẩy mạnhthực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non; kiểm tra, rà soát thực trạng triểnkhai phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi ở các xã đặc biệt khó khăn, đềxuất các giải pháp thực hiện bảo đảm lộ trình, tiến độ thực hiện chuẩn phổ cậpgiáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

2. Các cơquan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh

Căn cứ vào chức năng vànhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các địaphương xây dựng kế hoạch và triển khai những hoạt động cụ thể để thực hiệnnhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh, trong đó:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:Chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân các huyện, thịxã, thành phố đảm bảo các điều kiện cho phát triển giáo dục gắn với yêu cầuphát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Rà soát lại các hạng mục đầu tư,xây dựng cơ bản, các chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và đàotạo để tham mưu lồng ghép các nguồn vốn, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm trongxây dựng cơ sở vật chất trường học.

b) Sở Tài chính:Hướng dẫn các cơ sở giáo dục quản lý tàichính và sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư cho giáo dục hiệu quả và theo đúngquy định; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, thanh tra các khoản thu,chi trong các cơ sở giáo dục. Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo,các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố hướngdẫn và thẩm định nhu cầu về một số cơ chế, chính sách mới của Chính phủ đối vớigiáo viên và học sinh; đảm bảo nguồn kinh phí chi trả kịp thời.

c) Sở Nội vụ:Phốihợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn Ủyban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hànhQuy định vềvị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của phòng Giáodục và Đào tạo. Tham mưu ban hành phân cấp trong công tác quản lý giáo dục; kiểmtra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức;hướng dẫn, phối hợp kiểm tra thực hiện hợp đồng, tuyển dụng, quản lý sử dụngcán bộ, viên chức ngành giáo dục và đào tạo.

d) Sở Thông tin và Truyềnthông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xâydựng kế hoạch, nội dung và chỉ đạo các cơ quan truyền thông thực hiện tuyêntruyền những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Yên Bái vềgiáo dục và đào tạo, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2013- 2014 nhằm nângcao nhận thức, tạo sự đồng thuận của xã hội và nhân dân trong việc chăm lo xâydựng môi trường giáo dục lành mạnh, thực hiện xã hội hoá giáo dục, đẩy mạnh cáccuộc vận động, các phong trào thi đua.

3. Ủy bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Tăng cường chỉ đạo, tíchcực triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước vàcác Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Chương trình, Kế hoạch củaỦy ban nhân dân tỉnh về phát triển giáo dục và đào tạo, tập trung vào các nhiệmvụ chính sau:

a)Tăng cường các biện pháp huy động trẻ, thực hiện tốt ngày hội toàn dân đưa trẻđến trường nhằm huy động tối đa trẻ trong độ tuổi ra lớp, đặc biệt quan tâm huyđộng trẻ 5 tuổi ra lớp mẫu giáo, 6 tuổi vào lớp 1, giảm tối đa học sinh bỏ học,có các giải pháp hiệu quả để khắc phục, tiến tới chấm dứt hiện tượng bỏ học ởtiểu học.

b) Chỉ đạo thực hiện tốtcông tác tuyển dụng và bố trí giáo viên ngay từ đầu năm học, đáp ứng yêu cầugiảng dạy.

c)Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn nghiêm túc thực hiện các qui định vềdạy thêm, học thêm, các qui định về thu, chi tài chính, tăng cường kiểm tra,kiểm soát để chấm dứt tình trạng thu góp sai quy định ở một số cơ sở giáo dục.

d) Chỉ đạo các ban,ngành, đoàn thể của địa phương chủ động, tích cực phối hợp với các cơ sở giáodục trên địa bàn thực hiện các giải pháp để động viên, huy động học sinh cóhoàn cảnh khó khăn đến trường ngay từ đầu năm học mới và thường xuyên quan tâmđể học sinh không bỏ học.

e) Giao Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thị, thành phố tập trung chỉ đạo kiểm tra đảm bảo các điềukiện về cơ sở vật chất, về đội ngũ giáo viên cho năm học mới. Phân công các cơquan đơn vị giúp đỡ các trường khó khăn, tham gia dự khai giảng ở tất cả các cơsở trường học trên địa bàn.

f) Chỉ đạo Ủy ban nhândân các xã, phường, thị trấn, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huy động cácnguồn lực trong nhân dân và các nguồn vốn hợp pháp khác cải tạo, sửa chữa,chỉnh trang cơ sở vật chất nhằm đảm bảo đủ các điều kiện phục vụ năm học mới.Tăng cường việc chỉ đạo nâng cao chất lượng bảo quản, sử dụng cơ sở vật chấttrường lớp. Phối hợp triển khai các chương trình, đề án, dự án xây dựng cơ bảnthuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn đảm bảo tiến độ và chất lượng .

4. Đề nghị Ủyban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái và các tổ chức Đoàn thể phối hợp vớingành Giáo dục và Đào tạo phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhànước và của tỉnh về công tác giáo dục và đào tạo để các hội viên, đoàn viên vàquần chúng nhân dân biết, tích cực tham gia thực hiện. Đồng thời, tăng cườngphối hợp trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động giáodục và đào tạo nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo,từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạntới.

Nhận được Chỉ thị này,yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung,nhiệm vụ được phân công. Giao Sở Giáo dục và Đàotạo phổ biến Chỉ thị này tới tất cả cán bộ, giáo viên và nhân viên trong toànngành để triển khai thực hiện; thường xuyên tổng hợp tình hình và báo cáo địnhkỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 về Uỷ ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND,
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã thành phố;
- Báo Yên Bái, Đài PTTH tỉnh;
- Chánh, Phó văn phòng (tổng hợp);
- Lưu VT-VX.

CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường