ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 02 tháng 07 năm 2013

CHỈ THỊ

XÂY DỰNG KẾ HOẠCHPHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

Để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội(kế hoạch), dự toán ngân sách nhà nước (dự toán) năm 2014 đảm bảo yêu cầu vềnội dung, trình tự, tiến độ theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25/6/2013 của Thủtướng Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, Đoàn thểvà Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện một sốnội dung sau:

1. Tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch vàdự toán năm 2013 trên cơ sở phân tích đầy đủ việc thực hiện các chủ trương,giải pháp của Trung ương và của tỉnh, đặc biệt là Quyết định số 4123/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND tỉnh quy định một số chủ trương, biện pháp chủ yếu chỉđạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhànước năm 2013.

2. Căn cứ vào kết quả thực hiện và triển vọng pháttriển để xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 phù hợp nguồn lực và khảnăng thực hiện của ngành, địa phương nhằm đảm bảo tính khả thi trong xây dựngdự toán năm 2014.

3. Phân công thực hiện

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì

- Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Chính phủ vàcác Bộ, ngành Trung ương, chỉ đạo của UBND tỉnh, khẩn trương ban hành văn bảnhướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các Sở, Ban ngành, Hội, Đoàn thể báo cáođánh giá phân tích tình hình thực hiện kế hoạch năm 2013 và xây dựng kế hoạchnăm 2014 theo đúng yêu cầu về nội dung, trình tự và tiến độ.

- Phối hợp với Cục Thống kê, Sở Tài chính và các cơquan liên quan dự thảo báo cáo đánh giá tình hình ước thực hiện kế hoạch kinhtế - xã hội, dự toán ngân sách và các dự án đầu tư phát triển, các Chương trìnhmục tiêu năm 2013...; trong đó so sánh với mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của kếhoạch 05 năm giai đoạn 2011 – 2015. Đồng thời tổng hợp báo cáo định hướng kế hoạchkinh tế - xã hội và các dự án đầu tư phát triển, các Chương trình mục tiêu năm2014, những tồn tại, vướng mắc, giải pháp, kiến nghị đối với các Bộ, ngànhTrung ương, trình UBND tỉnh trước 15/7/2013 để tham gia góp ý kiến, hoànchỉnh báo cáo gửi Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương theo đúng hướng dẫn vàthời gian quy định.

- Phối hợp với Sở Tài chính, các địa phương, đơn vịliên quan kiểm tra, rà soát việc thực hiện một số chủ trương, biện pháp điềuhành kế hoạch, dự toán 2013 và tình hình thực tế của địa phương để tham mưutrình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

b) Sở Tài chính chủ trì

- Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Chính phủ vàcác Bộ, ngành Trung ương, chỉ đạo của UBND tỉnh, khẩn trương ban hành văn bảnhướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các Sở, Ban ngành, Hội, Đoàn thể báo cáođánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; xây dựng dựtoán thu chi ngân sách nhà nước của các địa phương, đơn vị năm 2014 theo đúngyêu cầu về nội dung, trình tự và tiến độ.

- Dự thảo báo cáo đánh giá tình hình ước thực hiệndự toán năm 2013; xây dựng dự toán năm 2014, những tồn tại, vướng mắc, giảipháp, kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương về cơ chế phân cấptạo sự chủ động trong quản lý, điều hành thu, chi ngân sách ở địa phương, trìnhUBND tỉnh trước 15/7/2013 để góp ý, hoàn chỉnh báo cáo Chính phủ và các Bộ,ngành Trung ương theo đúng hướng dẫn và thời gian quy định.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quanliên quan rà soát, tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụchi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2012,năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo qui định của Luật Ngân sách nhànước trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh, bổ sung (nếu cần) để triển khaithực hiện trong năm 2014 đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế.

c) Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Quảng Nam, Kho bạcNhà nước tỉnh: phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thống kêbáo cáo đánh giá tình hình ước thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, các dự ánđầu tư phát triển, dự toán ngân sách nhà nước, các chương trình mục tiêu năm2013; xây dựng báo cáo định hướng kế hoạch kinh tế - xã hội, các dự án đầu tưphát triển, dự toán ngân sách nhà nước, các chương trình mục tiêu năm 2014 theođúng quy định.

d) Các Sở, Ban, ngành, Hội, Đoàn thể, UBND cáchuyện, thành phố:

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chínhxây dựng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thuộc lĩnhvực mình phụ trách. Đề xuất các giải pháp, các cơ chế, chính sách, chế độ mới,trình cấp có thẩm quyền quyết định.

UBND các huyện, thành phố hướng dẫn, tổ chức và chỉđạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dựtoán ngân sách nhà nước năm 2014 của địa phương.

4. Tiến độ thực hiện

- Đầu tháng 7/2013: căn cứ theo hướngdẫn khung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và số dự kiến giao thu chi ngânsách nhà nước năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính; các Sở,ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xãhội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

- Trước ngày 10/7/2013, các Sở,ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố gửi báo cáo kế hoạch, dựtoán năm 2014 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, trình xin ýkiến UBND tỉnh.

- Trước ngày 15/7/2013: Sở Kế hoạchvà Đầu tư, Sở Tài chính hoàn chỉnh kế hoạch, dự toán năm 2014 báo cáo UBND tỉnhxem xét, thông qua để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhànước (trước ngày 20/7/2013).

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các Sở,ngành có liên quan chủ động đăng ký, làm việc với các Bộ, ngành Trung ương vềcác nội dung liên quan; đảm bảo thời gian tổng hợp, báo cáo các cơ quan có thẩmquyền và trình HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngânsách nhà nước năm 2014.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, thủ trưởng các Ban, ngành,Hội, Đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm chỉthị này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh