ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Vĩnh Yên, ngày 08 tháng 09 năm 2015

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐIVỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (CÁT, SỎI) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Luật Khoángsản năm 2010, ngày 14 tháng 3 năm 2013 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyếtđịnh số 07/2013/QĐ-UBND Quy định về trách nhiệm, quan hệ phối hợp giữa cácngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, khai thác và bảo vệtài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và Chỉ thị số 03/2013/CT-UBNDVề việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sảntrên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó đã quy định rõ trách nhiệm của các cấp,các ngành, các địa phương trong việc quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyênkhoáng sản trên địa bàn. Việc triển khai thực hiện Quyết định và Chỉ thị trênđã cơ bản giải quyết những vướng mắc, khắc phục những tồn tại, hạn chế trongcông tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản nói chung trênđịa bàn tỉnh đã dần đi vào nề nếp.

Tuy nhiên, hiện naycông tác quản lý nhà nước về khoáng sản nhất là hoạt động khai thác cát, sỏivẫn còn một số hạn chế như: Tình trạng khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏitrái phép trên sông còn diễn ra ở một số địa phương làm thất thoát tài nguyênkhoáng sản, thất thu thuế, phí, làm thay đổi dòng chảy, sạt lở bờ sông, đe dọaan toàn đê điều và ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân tại địa bàn có hoạt độngkhai thác cát, sỏi, đặc biệt là gây mất an ninh trật tự tại một số xã nông thôngây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước. Nguyên nhân của những hạn chế nêutrên một phần là do sự phối kết hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phươngchưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ và chưa thường xuyên; việc thanh tra, kiểm tra, xửlý vi phạm chưa thực sự kiên quyết, chưa đủ sức răn đe. Tình trạng các đốitượng vi phạm đã bị xử lý xong vẫn tái phạm còn diễn ra.

Để tăng cường hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản(cát, sỏi), Uỷ ban Nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết của Đảng, pháp luậtcủa Nhà nước về khoáng sản đến người dân, các tổ chức có liên quan để nâng caonhận thức, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, ý thứcchấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động thăm dò,khai thác cát, sỏi.

2. Việc cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản (cát, sỏi) phải căn cứ quy định của Luật Khoáng sản và cácvăn bản hướng dẫn thi hành, quy định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dântỉnh.

Các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản (cát, sỏi) phải đáp ứng được yêu cầu về năng lực khai thác,tuân thủ các quy định pháp luật liên quan tới khai thác khoáng sản, bảo đảm antoàn hệ thống đê điều và hành lang thoát lũ, giữ gìn an ninh trật tự và thựchiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

3. Yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản (cát, sỏi) trên địa bàn; đẩymạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc khai thác cát, sỏi theo quy định củapháp luật; báo cáo định kỳ đột xuất hoạt động khai thác cát, sỏi trên thuộc địabàn, lĩnh vực.

4. Trách nhiệm của các cấp, các ngành:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnhkiện toàn Hội đồng thẩm định Đề án thăm dò khoáng sản tỉnh Vĩnh Phúc; tổ chứccác lớp tập huấn nghiệp vụ thẩm định Đề án thăm dò khoáng sản cho Hội đồng thẩmđịnh và cán bộ cấp huyện, cấp xã có liên quan;

- Chủ trì,phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục thuế tỉnh rà soát hồ sơ cácdoanh nghiệp đã được cấp phép khai thác cát, sỏi trước và sau khi Luật Khoángsản năm 2010 và Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành và cung cấp hồ sơ,tài liệu liên quan cho cơ quan Thuế làm cơ sở kiểm tra, xử lý trách nhiệm vềnghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;

- Tăng cường thanhtra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động thăm dò,khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với cáccấp, các ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra hoạtđộng khoáng sản, xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm cáchành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường; đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đểkiểm tra, rà soát các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản (cát, sỏi) trướcvà sau khi Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủban hành; đề nghị Ủy ban nhân dântỉnh thu hồi Giấy phép khai thác cát, sỏi của các đơn vị vi phạm, nhất là cáchành vi vi phạm về hành lang đêđiều, gây mất an ninh trật tự, khai thác ngoài phạm vi mốc giới cấp phép,không thực hiện các nghĩa vụtài chính theo quy định;

- Hướng dẫn các đơn vị đã được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cát,sỏi hoàn thiện Hồ sơ theo đúng quy định; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cấpGiấy phép khai thác cát, sỏi phù hợp với Quy hoạch thăm dò, khai thác khoángsản (cát, sỏi) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tiếp nhận, hướng dẫn việc đăng ký khối lượng nạo vét, kết hợp thu hồicát, sỏi của các dự án, côngtrình nạo vét luồng đường thủy nội địa đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; tổ chức tính và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tiền cấpquyền khai thác khoáng sản theo quy định;

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính về hoạtđộng khoáng sản.

b) Sở Xâydựng:

- Chủtrì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã có liên quantăng cường công tác quản lý quy hoạch khoáng sản cát, sỏi. Căn cứ Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát,sỏi của tỉnh đã phê duyệt đối chiếu với danh mục các dự án, công trình nạo vétluồng đường thủy nội địa quốc gia của Bộ Giao thông vận tải, đề xuất giải quyếtcác trường hợp chồng lấn (nếu có) báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để thống nhấtvới Bộ Giao thông vận tải, tránh tình trạng các dự án nạo vét luồng lạch trồnglấn lên các dự án được Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp phép gây tranh chấp ảnh hưởngtới an ninh trật tự và gây khó khăn cho công tác quản lý;

- Theo dõi vàdự báo nhu cầu sử dụng cát, sỏi để đề xuất báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh cấpphép thăm dò, khai thác đáp ứng nhu cầu cung cấp vật liệu xây dựng trên thịtrường của tỉnh và vùng lân cận;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và cácngành, cấp liên quan sớm nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung quyhoạch thăm dò, khai thác khoáng sản (cát, sỏi), chống lấn, chiếm,tranh chấp gây thất thoát tài nguyên, làm mất an ninh trật tự, an toàn giaothông đường thủy.

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với các cấp,các ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý những trường hợp khai thác, nạovét khoáng sản (cát, sỏi) lòng sông sử dụng bãi ven sông chứa cát, sỏi tráiphép, vi phạm pháp luật về đê điều và phòng, chống lụt bão;

- Tham mưu, đề xuất với cơ quan cóthẩm quyền các giải pháp phòng, chống và khắc phục có hiệu quả tình trạng sạtlở bờ sông, bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi liên quan đến các tuyến sông;

- Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tàinguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có liên quan trong việc cấp phép khai thác khoáng sản (cát, sỏi),quy hoạchxây dựng bến, bãi tập kết cát, sỏi.

d) Sở Nộivụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ủy ban Nhândân cấp huyện có liên quan tiến hành đối chiếu hồ sơ địa giới hành chính đãđược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, kiểm tra, đề xuất giải quyết các trườnghợp địa phương bạn có văn bản phản ánh về mốc giới cấp phép khai thác khoáng sản (cát, sỏi) chồng lấn địagiới hành chính. Tổng hợp, lưu trữ hồ sơ, tài liệu để giải quyết, trảlời khi cần thiết.

đ) SởGiao thông vận tải: Phối hợp vớicơ quan quản lý đường sông đề xuất báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiếnvới Bộ Giao thông vận tải những đoạn sông nào cần phải nạo vét, những đoạn nàođã đủ độ sâu và khả năng lưu thông tàu thuyền không cần nạo vét, tránh tình trạnglợi dụng việc nạo vét để khai thác khoáng sản (cát, sỏi) gây thất thoát tài nguyên khoáng sản và thấtthoát nguồn thu ngân sách.

e) Cụcthuế tỉnh:

- Chủtrì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện cóliên quan kiểm tra, rà soát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các tổ chức,cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản (cát, sỏi), các công trình, dự án nạo vét luồng đường thủynội địa kết hợp tận thu sản phẩm (tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế tàinguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền thuê đất đối vớikhai thác khoáng sản…);

- Đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh biện pháp tính thuế đối với nhữngtổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản (cát, sỏi) không tự kê khaikhối lượng, kê khai không đúng khối lượng, chủng loại… xử lý, đề xuất cơ quancó thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định.

f) Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợpvới các cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện nghiên cứu, đề xuất việc điều tiết nguồn thu từ các hoạt động khai thác khoáng sản (cát, sỏi) cho cácđịa phương; bố trí nguồn kinh phí tập huấn, tuyên truyềnpháp luật về khoáng sản và hoạt động của Hội đồng thẩm định Đề án thăm dò khoángsản.

g) Công an tỉnh: Chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong công tácthanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác cát, sỏi, không đểxảy ra các hành động mang tính xã hội đen, côn đồ xảy ratrên địa bàn. Thường xuyên tuần tra kiểm soát, nhất lànhững nơi thường xảy ra hiện tượng khai thác khoáng sản (cát, sỏi) trái phép,bảo đảm an ninh, trật tự; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm,xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác cát, sỏi.

h) Sở Kế hoạch vàĐầu tư: Thẩm tra các Dự án đầu tư khai thác khoáng sản (cát, sỏi) lòng sôngthẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cấp giấy chứng nhận đầu tư khi đãcó văn bản thỏa thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

i) Các Sở, ngànhTài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công anvà các cơ quan có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụthực hiện phối hợp với các Sở, ngành của thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ giảiquyết những vướng mắc phát sinh trong hoạt động khai thác khoáng sản (cát, sỏi)của các tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác.

k) Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Chỉđạo các cơ quan chức năng, Uỷ ban nhân dân cấp xã tăng cường công tác quản lýhoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản (cát, sỏi) lòng sông trên địa bàn, đặc biệt ở các tuyến sônggiáp ranh giữa các huyện và giữa các tỉnh. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra,kiên quyết xử lý các trường hợp khai thác cát, sỏi trái phép, vi phạm quy địnhvề an toàn lao động, gây ô nhiễm môi trường, sạt lở bờ sông làm ảnh hưởng đếnsản xuất nông nghiệp và an toàn đê điều, thoát lũ, gây bức xúc trong nhân dân;xử lý triệt để các trường hợp kinh doanh bến bãi, vận chuyển, tập kết cát, sỏilòng sông trái phép hoặc không có nguồn gốc hợp pháp;

- Khi phát hiện hoạt động khoáng sản trái phép phải tổ chức ngay lựclượng ngăn chặn, xử lý kiên quyết, kịp thời theo thẩm quyền. Đối với các trườnghợp phức tạp, cần hỗ trợ phối hợp phải kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh đểcó biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệmđối với cán bộ nếu để xảy ra tình trạng thăm dò, khai thác, vận chuyển và tiêuthụ trái phép cát, sỏi trên sông mà không có biện pháp giải quyết, xử lý, ngănchặn kịp thời;

- Phối hợp với Cục thuế tỉnh rà soát việc thực hiện nghĩa vụ tài chínhcủa các tổ chức, cá nhân đượccấp phép khai thác khoáng sản (cát, sỏi) trên địa bàn;

- Nghiêncứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác cát, sỏitrên địa bàn để có biện pháp bảo vệ quản lý cát sỏi chưa khai thác;

- Chủ tịch Uỷban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh nếuđể xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản (cát, sỏi) lòng sông và sử dụng bãi ven sông chứa cát, sỏi tráiphép trên địa bàn.

l) Ủy ban nhân dân cấp xã:

- Tổ chức thực hiện bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quản lý.Xây dựng phương án phối hợp với các xã giáp ranh có sông để kiểm tra, xử lý cácđối tượng khai thác, tập kết, vận chuyển cát, sỏi lòng sông trái phép tại vùnggiáp ranh;

- Tổ chức kiểm tra,xử lý hoạt động khai thác, tập kết khoáng sản (cát, sỏi) trái phép trên địabàn. Đối với những địa bàn thường xuyên xảy ra hoạt động khai thác cát, sỏi tráiphép, tập trung nhiều phương tiện khai thác vào ban đêm thì Chủ tịch Uỷ ban nhândân xã đó phải có kế hoạch bố trí lực lượng, phương tiện để kiểm tra, xử lý;đồng thời báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện để bổ sung lực lượng kịpthời xử lý vi phạm;

- Yêu cầu các chủ tàu trên địa bànký cam kết không khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép;

- Thực hiện tốt công tác quản lýtạm trú, tạm vắng đặc biệt là người lao động tham gia khai thác cát, sỏi trên địabàn; nắm bắt tốt tình hình khu vực để đề phòng tranh chấp trong khai thác cát, sỏi,tập trung đông người gây mất an ninh trật tự nông thôn và gây bức xúc trongnhân dân;

- Phát động phong trào quần chúng tham gia giám sát, phát hiện, tố giác cácđối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi khai thác cát, sỏigây sạt sở bờ sông, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, đe dọa an toàn cầu cống,đê điều;

- Chủ tịch Uỷ bannhân dân cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện nếu đểxảy ra hoạt động khai thác khoáng sản (cát, sỏi) lòng sông và sử dụng bãi ven sông chứa khoángsản (cát, sỏi) trái phép, ảnh hưởng đến đất đai, môi trườngvà đê điều trên địa bàn.

m) Các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai tháccát, sỏi:

- Thựchiện nghiêm các quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liênquan trong quá trình khai thác cát, sỏi; tuân thủ thiết kế mỏ, quy trình tronghoạt động khoáng sản, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động và bảo vệ môitrường. Thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luậtvà bảo đảm quyền lợi của nhân dân địa phương có khoáng sản được khai thác. Bồithường thiệt hại (nếu có) do hoạt động khai thác cát, sỏi gây ra;

- Bảo vệ khoáng sản trên diện tích được cấp phép; khai thác hợp lý, tiếtkiệm, tận thu tối đa khoáng sản; chấp hành quy định về quản lý hành chính, thực hiện đúng cam kết về thời gian khai thácđể đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương;

- Trong quá trìnhkhai thác phải cắm mốc giới và thả phao định vị xác định rõ danh giới điểm mỏkhoáng sản được cấp phép; chấp hành các quy định vềan toàn giao thông đường thủy; các phương tiện vận chuyển cát, sỏi phải đượcđăng ký, đăng kiểm đúng quy định.

n) Báo Vĩnh Phúc, Đài phát thanhvà Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dâncác cấp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản nhằm nâng cao nhận thức,hiểu biết cho các doanh nghiệp và nhân dân có ý thức bảo vệ, khai thác, sử dụnghợp lý tài nguyên khoáng sản. Biểu dương những đơn vị, cá nhân làm tốt, pháthiện và đấu tranh phê phán, lên án những hành vi vi phạm pháp luật về khoángsản.

p) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt nam tỉnh chỉ đạo Ủy ban Mặt trậnTổ quốc các cấp, các tổ chức thànhviên, hội viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giám sát để đảm bảo việcthực thi pháp luật về khai thác khoáng sản cát, sỏi trênđịa bàn.

q) Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh,Viện Kiểm sát nhân dân tỉnhcó kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, Ủyban nhân dân các cấp trong tỉnh kịp thờitriển khai công tác điều tra, truy tố, xét xửtội phạm khai thác khoáng sản (cát, sỏi) trái phép,đảm bảo tính răn đe, giáo dục, ngăn chặn; đồng thời xử lý nghiêm đối với các tổchức, cá nhân vi phạm.

Uỷ ban Nhân dân tỉnh yêu cầu: Thủtrưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Uỷ banNhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện nghiêm Chỉ thị này; giao Sở Tài nguyênvà Môi trường là đầu mối theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị, hàng nămtổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhândân tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;- Bộ Tài nguyên và Môi trường;- TTTU, TTHĐND tỉnh;- Đoàn ĐBQH tỉnh;- UBMTTQVN, các tổ chức đoàn thể tỉnh;- Các Sở, ban, ngành,- UBND cấp huyện, UBND cấp xã;- CPCT, CPVP;- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;- Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Công báo tỉnh;- Báo Vĩnh Phúc, Đài phát thanh Truyền hình tỉnh;- Chuyên viên: Khối NCTH;
- Lưu VT;
(Tb)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chúc