ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH CAO BẰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 11/CT-UBND

Cao Bằng, ngày 25 tháng 07 năm 2016

CHỈ THỊ

V/V TRIỂNKHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 60/NQ-CP NGÀY 08/7/2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG NHIỆMVỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦUTƯ CÔNG NĂM 2016.

Trong những tháng đầu năm 2016, các cấp,các ngành đã tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội,Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và dự toánngân sách nhà nước năm 2016. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu kế hoạch đạt thấp, tăngtrưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm 2016 so với 6 tháng đầu năm 2015, chỉ đạt2,25%, thấp hơn tốc độ tăng trưởng cùng kỳ năm 2015. Có nhiều nguyên nhân làm tốcđộ tăng trưởng GRDP chậm lại, trong đó có nguyên nhân là tiến độ thi công cáccông trình xây dựng cơ bản chậm và giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt thấp(21,2% KH) làm cho giá trị sản xuất ngành xây dựng giảm so với cùng kỳ năm trước.

Thực hiện Nghịquyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủyếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016,để kịp thời khắc phục những hạn chế nêu trên, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạchvốn đầu tư công năm 2016 và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, Thành phố, Giám đốc các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành củatỉnh, các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công tập trung chỉ đạo thực hiệnđồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Về việc giaochi tiết và triển khai kế hoạch năm 2016 đối với các chương trình mục tiêu quốcgia, các chương trình, dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các dự án chưađược giao vốn kế hoạch năm 2016:

a) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Giao chi tiết kếhoạch vốn đầu tư năm 2016 cho các đơn vị trực thuộc đối với các dự án thuộc 02Chương trình mục tiêu quốc gia theo mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt tronggiai đoạn 2011 - 2015 tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020. Các nhiệmvụ mới được bố trí vốn từ năm 2017.

b) Sở Tài chính: Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhậnđược văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư, có ý kiến thẩm định nguồn vốn và khảnăng cân đối vốn các dự án đầu tư công.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Tàichính và các cơ quan liên quan, hoàn thành việc thẩm địnhnguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án đầu tư công theo quy định.

d) Các Sở, ban, ngành và các huyện,thành phố:

- Trước ngày 31/7/2016, hoàn thành việcthông báo và giao chi tiết hết vốn kế hoạch đầu tư công năm 2016 các dự án thuộcchương trình mục tiêu quốc gia.

- Trước ngày 31/7/2016, hoàn thiện thủtục đầu tư các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trìnhkiên cố hóa trường lớp học mầm non tại các huyện 30a, báo cáo cấp có thẩm quyềngiao kế hoạch năm 2016.

- Chủ động xử lý các khó khăn, vướngmắc thuộc thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnhvà các Sở, ngành liên quan xử lý theo thẩm quyền.

- Được phép bố trí vốn kế hoạch năm2016 đối với các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trìnhkiên cố hóa trường lớp học mầm non huyện 30a đến ngày 31/8/2016 hoàn thành các thủ tục đầu tư.

- Được phép thực hiện trình tự, thủ tụclập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư theo quy trình rút gọn quy định tạiĐiều 13, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP , ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫnthi hành một số điều của Luật Đầu tư công đối với các dự án nhóm C có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốcgia và các dự án Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non.

2. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vànâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2016:

a) Các Sở, ban, ngành và các huyện,thành phố:

- Đẩy nhanh việc đền bù, giải phóng mặtbằng, đấu thầu, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi côngcác công trình; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán gửi ngay tới Kho bạcnhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm,trong đó lưu ý:

+ Đối với các dự án đã hoàn thành đưavào sử dụng: Khẩn trương phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu.

+ Đối với dự án sắp hoàn thành: Đẩynhanh tiến độ, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thànhđể đủ điều kiện thanh toán cho các nhà thầu.

+ Đối với dự án khởi công mới: Khẩntrương hoàn thiện hồ sơ thiết kế, phê duyệt và tổ chức lựa chọn nhà thầu để sớmthi công dự án.

- Các chủ đầu tư, ban quản lý dự ánkiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu không đáp ứngđược yêu cầu, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, kiên quyết loại bỏ cácnhà thầu không có năng lực đã vi phạm.

- Chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn năm 2016 của các dự án chậm tiến độ thựchiện và giải ngân sang các dự án khác đã có khối lượng để thanh toán trước ngày31/8/2016.

- Rà soát tình hình và tiến độ thựchiện kế hoạch giải ngân các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưuđãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Đối với các dự án đã giải ngân trên 80% kếhoạch vốn nước ngoài được giao, nếu có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài,các chủ đầu tư khẩn trương có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở: Kế hoạchvà Đầu tư, Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thườngvụ Quốc hội quyết định.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Theo dõi, rà soát tình hình, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư côngcủa các Sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương. Đến ngày31/8/2016, trường hợp các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương không có khả nănggiải ngân vốn đến 50% kế hoạch vốn năm 2016, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điềuchỉnh các nguồn vốn thuộc thẩm quyền điều chỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh; báocáo xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để điều chỉnh đối với các nguồn vốn: Trungương hỗ trợ đầu tư theo chương trình mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ, vốnchương trình mục tiêu quốc gia thuộc kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 giữa cácSở, ban, ngành, đơn vị và địa phương để thanh toán cho các công trình đã có khốilượng hoàn thành.

c) Kho bạc Nhà nước: Thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời gian04 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phátsinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

3. Kéo dài thời gian giải ngân kế hoạchcác năm trước sang các năm sau và bố trí vốn kế hoạch đầu tư năm 2017:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phốihợp với Sở Tài chính rà soát kỹ các dự án đã được kéo dài thời gian thực hiện kếhoạch năm trước sang năm sau nhưng đến hết ngày 31/12/2016 vẫn không giải ngânhết số vốn kéo dài này, nếu không có lý do khách quan cụ thể, kiên quyết trìnhcấp có thẩm quyền cắt giảm số vốn không giải ngân hết đểđiều chuyển, bổ sung thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi các khoản vốnứng trước chưa có nguồn để thu hồi.

- Đối với các dự án đến ngày30/9/2016 giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư thammưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kiên quyết không bố trí kế hoạch vốn năm 2017 để tậptrung thực hiện hết số vốn kế hoạch năm 2016 kéo dài thời gian thực hiện sangnăm 2017.

4. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nângcao trách nhiệm công chức và đạo đức công vụ; tăng cường công tác phối hợp theodõi, kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công:

a) Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhândân các huyện, thành phố:

- Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sátviệc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công. Kiên quyết xử lý nghiêm vàkịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm và cố tình cảntrở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tưcông. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém hoặc nhũng nhiễu, tiêucực trong quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu.

- Định kỳ trước ngày 20 hàng tháng,báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầutư công năm 2016, gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, đồng gửi Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh.

b) Sở Tài chính:Kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạchvà Đầu tư về tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn NSNN và trái phiếu Chính phủcủa các Sở, ban, ngành, các địa phương và các chủ đầu tư theo đúng thời gianquy định tại Luật Đầu tư công, văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành vàQuyết định số 1021/QĐ-TTg , ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban,ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát các dự án đầu tư sửdụng vốn đầu tư công.

- Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài chínhvà các sở, ban, ngành và địa phương, tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tưcông năm 2016 tại các cuộc họp của Tổ công tác tình hình thực hiện và giải ngân hoặc khi có yêu cầu.

d) Các cơ quan thanh tra, kiểm tra: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việctriển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, tiếtkiệm, chống lãng phí và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Làm rõ trách nhiệmcủa cơ quan, tổ chức, cá nhân gây chậm trễ trong việc giao vốn chi tiết tới cácđơn vị cơ sở. Kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợpvi phạm pháp luật trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công theo quy định.

5. Thủ trưởngcác sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố, Giám đốc cácBan Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của tỉnh, các chủ đầu tư dự án sửdụng vốn đầu tư công theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo, hướngdẫn, tổ chức triển khai thực hiện, phối hợp triển khai thực hiện các giải phápnhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải ngân kế hoạch vốnđầu tư công năm 2016./.


Nơi nhận:- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các s, ban, ngành;
- UBND các huyện, TP;
- Các BQLDA ĐTXD chuyên ngành của tnh;
- Các chủ đầu tư DA sử dụng vốn ĐTC;
- VP: CVP, các PCVP, CV NCTH;
- Trung tâm công báo;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCHHoàng Xuân Ánh