ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Số: 1107/CV .HC.04
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2004

V/v uỷ quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị quyết định thành lập, phê chuẩn Điều lệ tổ chức, hoạt động

của Hội Khuyến học cấp huyện và cấp cơ sở.

Kính gửi: - Sở Nội vụ,

- Hội Khuyến học,

- Công an tỉnh,

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị, tỉnh Sóc Trăng


Qua xem xét Công văn số 233/TT .SNV-HQC, ngày 12/8/2004 của Giám đốc Sở Nội vụ và Công văn số 44/CV .KH.04, ngày 11/8/2004 của Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh về việc giải quyết khắc con dấu cho Hội Khuyến học các huyện và cơ sở ở tỉnh Sóc Trăng,

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng có ý kiến như sau:

Ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị quyết định thành lập, phê chuẩn Điều lệ tổ chức, hoạt động của Hội Khuyến học cấp huyện và cấp cơ sở, nhằm tạo thuận lợi cho các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh lập thủ tục khắc con dấu để quan hệ giao dịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch

(Đã ký)

Huỳnh Thành Hiệp