ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2007/CT-UBND

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 5 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC CHUYỂN GIAOCÔNG NGHỆ, GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ GIÁM ĐỊNH HỢP ĐỒNG CHUYỂNGIAO CÔNG NGHỆ

Để triển khai Nghị định của Chính phủ số 11/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm2005 quy định chi tiết về chuyển giao công nghệ (sửa đổi); Thông tư 30/2005/TT-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2005 về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định11/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết vềchuyển giao công nghệ; Thông tư số 14/2006/TT-BKHCN ngày 08 tháng 8 năm 2006 vềviệc hướng dẫn việc giám định công nghệ các dự án đầu tư và chuyển giao côngnghệ, đồng thời nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về công nghệ, chuyển giaocông nghệ tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Về đối tượng đăng ký:

Tất cả tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thuộc tất cả các thành phần kinhtế đóng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (thuộc các đối tượng dưới đây) phảiđăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ theo quy định tại Nghị định số 11/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ và triển khai các thủ tục quy định vềthực hiện giám định công nghệ các dự án đầu tư và giám định công nghệ hợp đồngchuyển giao công nghệ theo quy định tại Thông tư số 14/2006/TT-BKHCN ngày 08tháng 8 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ, gồm:

+ Chủ đầu tư triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh;

+ Các bên tham gia các hợp đồng chuyển giao công nghệ, cụ thể:

- Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam;

- Chuyển giao công nghệ trong nước;

- Chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài;

- Chuyển giao công nghệ trong hợp đồng nhập thiết bị hoặc hợp đồng chuyển giaocông nghệ kèm theo hợp đồng nhập thiết bị.

+ Các tổ chức giám định công nghệ và giám định viên công nghệ thực hiện dịchvụ giám định công nghệ.

2. Giao trách nhiệm cho Sở Khoa học và Công nghệ:

- Xác nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ theo thẩm quyền tại địaphương;

- Xây dựng văn bản hướng dẫn chi tiết về:

+ Đối tượng, thủ tục và thẩm quyền cấp giấy đăng ký hợp đồng chuyển giao côngnghệ;

+ Đối tượng, thủ tục cụ thể liên quan đến giám định công nghệ dự án đầu tư,giám định hợp đồng chuyển giao công nghệ (sau đây gọi tắt là giám định công nghệ)trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng đầy đủ các nguồn lực, điều kiệnđể triển khai có hiệu qủa việc thẩm định các hợp đồng chuyển giao công nghệtrước khi cấp giấy đăng ký theo thẩm quyền và giám định công nghệ nhằm nâng caohiệu qủa của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, đảm bảo công nghệ được chuyểngiao trên địa bàn tỉnh là tiên tiến thân thiện với môi trường.

- Chủ trì việc kiểm tra hoạt động chuyển giao công nghệ, giám định công nghệvà xử lý các vi phạm theo thẩm quyền được phân cấp và theo quy định của phápluật.

3. Các Sở: Kế hoạch - Đầu tư, Công nghiệp, Thủy sản, Xây dựng, Giaothông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục Hải quan, BanQuản lý các khu công nghiệp và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan có tráchnhiệm phối hợp với Sở Khoa học - Công nghệ kiểm tra và yêu cầu các đơn vị đầutư có dự án đầu tư, đơn vị có chức năng giám định công nghệ, các bên tham giahoạt động chuyển giao công nghệ, phải tiến hành các thủ tục về đăng ký hợp đồngchuyển giao công nghệ và giám định công nghệ theo quy định.

4. Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Công nghiệp, Thủy sản, Xâydựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Nội vụ; Cục Hải quan, thủ trưởng các cơquan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

5. Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngàykể từ ngày ký và thay thế Chỉthị số 27/2001/CT-UBND ngày 09 tháng 07 năm 2001 của Ủy ban Nhân dân tỉnh vềquản lý chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nơi nhận:
-Văn phòng Chính phủ;
-Bộ Khoa học và Công nghệ;
-Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
-Ttr.TU, Ttr. HĐND tỉnh;
-Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh;
-Cục Hải quan BR-VT;
-Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh;
-Cục thuế tỉnh;
-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
-Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
-Website Chính phủ;
-Công báo tỉnh;
-Viện kiểm sát tỉnh;
-Sở Tư pháp;
-Lưu VT, TH.
[email protected]/04/07

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Kỳ