ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2007/CT-UBND

Bến Tre, ngày 18 tháng 5 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN; CƠ SỞ HOẠT ĐỘNGSẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

Trong thời gian qua, công tácbảo vệ môi trường trên toàn tỉnh Bến Tre có nhiều chuyển biến tích cực, đượccác cấp, các ngành và nhân dân quan tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ môitrường. Một số dự án, cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có đánh giátác động môi trường hoặc đăng ký cam kết bảo vệ môi trường và thực hiện đầu tưxử lý chất thải hạn chế ô nhiễm môi trường và ý thức bảo vệ môi trường trongnhân dân được nâng lên đáng kể.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay vẫn còn nhiều dự án,cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa lập báo cáo đánh giá tác độngmôi trường hoặc đăng ký cam kết bảo vệ môi trường, chưa đầu tư hệ thống xử lýchất thải. Trong thời gian gần đây, một số dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh,dịch vụ nằm xen kẽ trong các khu dân cư đô thị, đặc biệt khu vực nội ô thị xãBến Tre, chưa thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường như:không đảm bảo về an toàn khoảng cách, không có diện tích đất để đầu tư hệ thốngxử lý chất thải, một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thải trực tiếp rahệ thống cống thoát nước đô thị, sông, rạch hoặc bị tồn đọng trong các ao, hồ,...gây ô nhiễm môi trường.

Nhằm thực hiện tốt pháp luật bảo vệ môi trường, đầutư sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, Ủy bannhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã không cấp giấyxác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường đối với các dự án, cơ sở sản xuất, kinhdoanh, dịch vụ mới phát sinh nằm trong khu vực đông dân cư và nội ô thị xã, thịtrấn bao gồm các ngành nghề như: sản xuất chỉ xơ dừa, gạch ngói, than thiêukết, gia công cơ khí, cưa xẻ gỗ, cơ sở thu mua phế liệu, tái chế phế liệu, giếtmổ, sấy nhãn, ép dầu dừa, sản xuất thạch dừa và một số ngành nghề khác có khốilượng lớn về nước thải, rác thải, khói, bụi, tiếng ồn vượt quá tiêu chuẩn chophép mà không có khả năng xử lý.

2. Các ngành, các cấp có liên quan hướng dẫn, tạođiều kiện thuận lợi đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nằm trong khu vựcđông dân cư và nội ô thị xã, thị trấn trong quá trình hoạt động ảnh hưởng đếnmôi trường, không có khả năng xử lý chất thải, di dời vào các khu, cụm công nghiệphoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy hoạch để đảm bảo tính ổn định, lâu dàivà phát triển bền vững.

3. Các cơ quan chức năng có liên quan và Ủy ban nhândân các huyện, thị khẩn trương quy hoạch các khu, cụm công nghiệp phù hợp vớiđiều kiện phát triển kinh tế xã hội ở địa phương để di dời các cơ sở gây ô nhiễmmôi trường ra khỏi khu vực đông dân cư và nội ô thị xã, thị trấn vào các khu,cụm công nghiệp.

4. Đối với chủ các dự án, cơ sở hoạt động sản xuất,kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung sau:

a) Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặcđăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật bảo vệ môi trường,được cấp thẩm quyền phê duyệt mới được hoạt động sản xuất, kinh doanh;

b) Thực hiện đầy đủ các nội dung trong báo cáo đánhgiá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường; đầu tư hệ thống xửlý chất thải; thực hiện giám sát môi trường theo quy định; chịu sự kiểm tra,giám sát của ngành chức năng và bồi thường thiệt hại do các hoạt động sản xuất,kinh doanh gây ra ô nhiễm môi trường;

c) Bảo đảm nguồn lực, trang thiết bị đáp ứng khảnăng phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, đặc biệt các dự án, cơ sở sản xuấtkinh doanh có khả năng gây ô nhiễm môi trường phát tán ở diện rộng và có sử dunghoá chất, chất phóng xạ, chất dễ gây cháy, nổ.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Kếhoạch và Đầu tư, Sở Công nghiệp, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các huyện, thịxã tổ chức triển khai Chỉ thị này đến các cấp, các ngành và trong nhân dân. SởTài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tăng cường côngtác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các dự án, cơ sở hoạt động sản xuất,kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là các cơ sở nằm trong khuvực đông dân cư và nội ô thị xã, thị trấn; xử lý nghiêm đối với các chủ dự án,cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường theo quy định.Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm theo dõi tình hình thực hiện chỉthị và định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủyban nhân dân tỉnh.

6. Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình BếnTre tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Chỉ thị này trên các phương tiệnthông tin đại chúng.

Chỉ thị này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngàyký ban hành; bãi bỏ "Công văn số 2048/UBND-TNMT ngày 23 tháng 9 năm 2005 củaỦy ban nhân dân tỉnh về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải đảmbảo môi trường phát triển bền vững".

Trong quá trình thực hiện chỉ thị, nếu có khó khănvướng mắc, yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xãkịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHCao Tấn Khổng